Risiko for ulovlig tvang mot mennesker med utviklingshemning i Hamar

I en rapport fra Sivilombudet får Hamar kommune og Statsforvalteren i Innlandet kritikk for hvordan personer med utviklingshemning blir ivaretatt.

Les rapporten her:

I oktober 2021 besøkte Sivilombudet flere boliger for personer med utviklingshemning i Hamar kommune. Rapporten fra besøket er nå klar, og Sivilombudet påpeker flere risikofaktorer og rettssikkerhetssvikt i tjenestene til mennesker med utviklingshemning.

Problematiske boforhold og udekket behov for helseoppfølging

– Vår rapport viser at det er stor risiko for at beboere som følge av uegnede boforhold og manglende helsehjelp, blir utsatt for unødvendig bruk av tvang og makt. Vi er bekymret for at disse beboernes grunnleggende rettigheter ikke ivaretas godt nok og ser alvorlig på funnene, sier sivilombud Hanne Harlem.

Rapporten viser blant annet at utformingen av boligtilbudet til flere av beboerne i seg selv kan bidra til isolasjon, forverring av eksisterende helseplager og inngripende bruk av fysisk makt. Det gikk fram at tvangsbruk kunne ha vært unngått dersom beboerne hadde hatt bedre tilrettelagt bolig.

Beboere med smerter og behov for helsemessig oppfølging hadde problemer med å få tilgang til nødvendig helsehjelp. Utagerende atferd og selvskading, som i noen tilfeller er symptomer på sykdom og andre helseplager, førte til at disse beboerne ble mer utsatt for tvang og makt.

Alvorlig rettssikkerhetssvikt

Vedtak om tvang kan ikke iverksettes før det er godkjent av Statsforvalteren. Sivilombudet fant flere svakheter i Statsforvalterens vurderinger og begrunnelser. Særlig alvorlig var det at Statsforvalteren hadde godkjent vedtak fra kommunen som innebar ulovlig frihetsberøvelse.

– Statsforvalterens overprøving av kommunens tvangsvedtak er helt sentral for rettssikkerheten til personer med utviklingshemning som utsettes for tvang og makt. Statsforvalterens saksbehandling reiser spørsmål om kontrollen med kommunens vedtak er forsvarlig, påpeker Harlem.

Hamar kommune og Statsforvalteren i Innlandet har frist til 30. juni 2022 med å svare på hvordan de følger opp funnene og anbefalingene i rapporten.

Om besøket fra Sivilombudet

Sivilombudet besøkte boliger for seks personer fordelt på fem steder i Hamar kommune 19.–21. oktober 2021. Utvalget av personer ble gjort etter en gjennomgang av kommunens tvangsvedtak for totalt 17 personer. Under besøket ble det gjennomført samtaler med både ansatte og beboere, mens samtaler med pårørende og verger ble gjennomført i forkant på telefon. Besøket var varslet.

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Personer med utviklingshemning kan være underlagt så omfattende begrensninger, for eksempel i form av låste dører, at det i praksis foreligger en frihetsberøvelse.