Seterhytte brukt i gårdsdrift er fritatt for eiendomsskatt

Gårdbrukeren klaget etter at Volda kommune mente at seterhytta hans ikke var omfattet av fritaket for eiendomsskatt som gjelder driftsbygninger tilknyttet gårdsbruk.

– Så lenge bruken av seterhytta kun er relatert til gårdsdriften, må den være omfattet av eigedomsskattelovas fritaksregel for driftsbygninger i gårdsbruk, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann i en uttalelse. Les hele uttalelsen på Sivilombudsmannen nettsider her 

I Volda kommunes svar til ombudsmannen skriver de at de ikke kan se at seterhytta er nødvendig for driften av gården, og at den dermed ikke faller inn under fritaket. Videre opplyser kommunen at de har hatt mange saker til behandling som gjelder eiendomsskatt på seter- og stølshytter, men at ingen av disse har blitt ansett å være omfattet av fritaket etter loven.

Fritak for driftsbygg

Ifølge eigedomsskattelova er driftsbygninger i gårds- og skogbruk fritatt fra eiendomsskatt. Driftsbygninger vil si bygninger som brukes ved utøvelsen av selve gårdsdriften eller skogbruket. Bygninger tilknyttet gårdsbruk som brukes som ordinær bolig, er derimot ikke omfattet av fritaket. Dette vil typisk omfatte våningshus, kårbolig og fritidshytte.

– Grensen mellom seterhytter som er en del av gårdsdriften og fritidshytter kan være uklar. Her slutter jeg meg til vurderingene som er gjort i den eneste rettspraksisen på området; en dom fra Stjør- og Verdal tingrett. I denne dommen legges det til grunn at adgangen til å eiendomsbeskatte seterhytter må bygge på en konkret vurdering hvor det er hyttas formål og funksjon, herunder den reelle bruken, som er avgjørende for om unntaket skal komme til anvendelse eller ikke, sier Aage Thor Falkanger.

I den konkrete saken i Volda er det opplyst at seterhytta brukes i forbindelse med at buskapen er på sommerbeite i fjellet. Det er bilvei helt fram til stølen, og det tar 15 minutter å kjøre dit fra gården til gårdbrukeren. Kommunen bestrider ikke den driftsrelaterte bruken, men mener at seterhytta ikke er nødvendig for gårdsdriften og dermed ikke faller inn under fritaket i eigedomsskattelova. De mener at premissene i dommen fra Stjør- og Verdal tingrett gir grunnlag for å stille et nødvendighetskrav når det gjelder eiendomsskattefritaket.

Ikke dekning

– Så lenge hyttas bruk bare er gårdsdriftsrelatert, kan jeg ikke se at det er dekning i gjeldende rett for å stille krav til selve nødvendigheten eller hensiktsmessigheten av å bruke hytta i driften. Bakgrunnen for anskaffelse av seterhytter og bruken av disse i driftsøyemed, beror på skjønnsmessige næringsvurderinger som det må være opp til den enkelte gårdbruker selv å vurdere. Dette kan neppe overprøves av kommunen etter dagens regelverk, sier sivilombudsmannen. Han ber kommunen foreta en fornyet vurdering av saken, samt at kommunen for fremtiden endrer sin praksis når det gjelder eiendomsskatt på seterhytter.