Spør alle kommuner om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

– Hensikten med henvendelsen er å avdekke omfanget av den ulike behandlingen og gjøre kommunene oppmerksom på et eventuelt behov for endret praksis.. Vi skal ikke finne syndebukker eller henge ut kommuner som har en lovstridig praksis, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Han oppfordrer kommunene til å besvare brevet innen fristen i midten av mai.

364 kommuner mottok i forrige uke brevet fra Sivilombudsmannen. Kommunene bes svare på spørsmål om

  • de praktiserer klageadgang på avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

  • hvilke organ som i så tilfelle er klageorgan

  • kommunen gir klageadgang på avgjørelser om fritak

  • hvordan klagebehandlingen er organisert

Les hele brevet her

Den konkrete bakgrunnen for saken er en klage på Moss kommune fra en person som ikke fikk behandlet sin søknad om nedsettelser eller ettergivelse av eiendomsskatt for skatteåret 2015. Kommunen ga ikke klageadgang på slike avgjørelser og satte dessuten en frist for å søke.

I uttalelsen kritiserer ombudsmannen dette og ber kommunen behandle søknaden, oppheve praksis med å sette søknadsfrister og for fremtiden gi klageadgang på avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. Les uttalelsen her.