Statens vegvesen må vedlikeholde nettsidene og gi bedre veiledning

Saken, som ble klaget inn til Sivilombudsmannen, gjelder innbytte av spansk førerkort og veiledningen som ble gitt forut for søknaden og avslaget på denne.

Søkeren fikk avslag på innbytte av et førerkort fordi hun var fast bosatt i Norge da det spanske førerkortet ble anskaffet. I sin klage til Sivilombudsmannen mener hun at hun ble feilinformert, både gjennom epost og villedende informasjon på nettsidene til Statens vegvesen. Verken fra svartjenesten, på nettsidene eller i epost fikk søkeren opplyst at hun måtte ha bodd minst seks måneder i Spania for å få sitt spanske førerkort byttet om til norsk, da hun undersøkte før oppholdet i Spania og anskaffelse av spansk førerkort.

Vegdirektoratet mente at uansett hva svartjenesten hadde sagt, måtte søkeren selv ha skaffet seg informasjon om hvilke bestemmelser i førerkortforskriften som gjaldt ved innbytte av utenlandsk til norsk førerkort. 

Undersøkelser fra ombudsmannen kunne tyde på at svartjenesten ikke var tilstrekkelig opplyst om en regelendring knyttet til kravet om fast bopel, til tross for at denne var innført og de ansatte ved svartjenesten derfor i praksis skulle ha kjent til denne. Hun ble opplyst om at « så lenge spanske myndigheter mener du er kvalifisert er det ingen problemer å få byttet det inn til norsk.»

På nettsidene til Statens vegvesen ble fanen «har du flyttet til Norge fra et annet EØS land», sist oppdatert før forskriftsendringen trådte i kraft.

I sin uttalelse mener ombudsmannen at det med bakgrunn i vurderingen om at veiledningen av søkeren var mangelfull, blir vurdert om det kan gis dispensasjon slik at hun får omgjort sitt spanske førerkort til norsk. Direktoratet bes også å sørge for oppdatering av informasjon på nettsidene og at svartjenesten får tilstrekkelig opplæring i fremtidige regelendringer.

Les hele uttalelsen her