Trygge innsatte i Vadsø fengsel

Se også:

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet kom på et uvarslet besøk til Vadsø fengsel 10.-11. mai 2016. Hovedfunnet i besøksrapporten som er offentlig på Sivilombudsmannens nettsider, er at både fengselsledelsen, betjentene og helsetjenesten synes å arbeide godt for å ivareta den enkeltes sikkerhet og deres grunnleggende behov.

Les og last ned rapporten

I rapporten peker likevel Sivilombudsmannen på forhold som bør endres.

– Kroppsvisitasjon med full avkledning blir gjennomført som rutine når noen settes på sikkerhetscelle. Dette skjer også i tilfeller der inngrepet ikke er begrunnet i fare for selvmord eller selvskading. Det forekommer også at innsatte er nakne på sikkerhetscellen. Dette sammen med enkelte andre funn, er bakgrunnen for en anbefaling i besøksrapporten om styrking av praksis ved bruk av sikkerhetscelle. Fengselet bør sikre at innsatte aldri må være nakne under opphold i sikkerhetscelle, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

God oppfølging av isolerte

Funn under besøket tyder på at fengselsbetjentene og helseavdelingen er opptatt av å følge opp innsatte som er isolert. Oppfølgingen besto av både helsetilsyn og samtaler med betjenter, prest og helsepersonell.  

– Samtaler som ble gjennomført under besøket med innsatte som hadde opplevd ulike former for isolasjon, bekreftet at de følte seg veldig godt ivaretatt av både betjentene og fengselets sykepleiere, sier Aage Thor Falkanger.

Trygghet og imøtekommende ansatte

Alle de innsatte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet snakket med, oppga at de følte seg trygge i fengselet. Ansatte var jevnlig til stede i fellesområdene, og en felles opplevelse var at betjentene ville gripe inn ved tegn til uro. Det var også få loggførte volds- eller trusselhendelser. Et klart flertall av de innsatte gav de ansatte svært gode tilbakemeldinger. De fleste opplevde at betjentene var imøtekommende og at de tar seg tid til å ivareta den enkeltes behov. Helhetsinntrykket er at både ledelsen og de ansatte strekker seg langt for å sikre en oppfølging med utgangspunkt i den enkeltes behov i Vadsø fengsel.