UDI forla søknad om statsborgerskap – har brukt over fire år

Søknaden kom til rette i september 2015 etter at den i en uviss tidsperiode lå bortgjemt og glemt i en reol. I januar 2016 hadde søkeren likevel fortsatt ikke fått svar. I klagen til Sivilombudsmannen skriver søkerens advokat at de gjentatte ganger har henvendt seg til direktoratet per brev, epost og SMS siden søknaden ble levert i 2011. Med unntak av ett svar i mars 2015, har UDI ikke besvart henvendelsene.

– Det er på det rene at en vesentlig del av tidsbruken frem til september 2015 i klagerens sak skyldes en ren forglemmelse fra direktoratets side. Årsaken til at saken ble glemt skal være uviss. Det gir uansett grunn til bekymring at det i det hele tatt kunne skje. Videre er det grunn til å undre seg over hvorfor feilen ikke ble fanget opp og tatt tak i på et tidligere tidspunkt, ettersom det jevnlig ble mottatt henvendelser i saken, skriver Sivilombudsmannen i en uttalelse i saken. Les uttaelsen her.

I uttalelsen heter det videre at Utlendingsdirektoratet ikke har gitt en akseptabel begrunnelse for den totale saksbehandlingstiden hittil på over fire og et halvt år. Klagerens søknad om norsk statsborgerskap kan ikke anses å ha blitt behandlet og avgjort «uten ugrunnet opphold», jf. forvaltningsloven § 11 a første ledd. Direktoratet har heller ikke informert parten underveis i saken på en tilfredsstillende måte.

Sivilombudsmannen ber nå direktoratet treffe de tiltakene som er nødvendige for å kunne ferdigbehandle klagerens søknad så snart som mulig. Direktoratet bør også gjennomgå egne rutiner for å sikre at lignende feil som i dette tilfellet ikke oppstår i fremtiden.  Ombudsmannen ber om å bli orientert om den videre utviklingen i saken.