Ulovlig tvangsbruk i boliger for personer med utviklingshemning i Kristiansand

I november 2021 besøkte Sivilombudet fire boliger for personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune. Rapporten fra besøket er nå klar, og både kommunen og statsforvalteren får kritikk av Sivilombudet i rapporten.

Les rapporten her:

–Under besøket kom det fram at flere beboere ble utsatt for ulovlig skjerming og innlåsing i sine egne hjem, sier setteombud Kirsten Sandberg.

Ulovlig skjerming og innlåsing

Flere av beboerne Sivilombudet besøkte ble i perioder hindret i å komme ut av leiligheten sin, blant annet ved at døren ble låst. Slik skjerming ble i noen tilfeller gjennomført uten vedtak, mens det i andre tilfeller var fattet vedtak uten at lovens vilkår var oppfylt. Rutinemessig innlåsing av personer utgjør en risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

– Vi fant også alvorlige svakheter i Statsforvalterens overprøving av – og tilsyn med – vedtak som omfattet bruk av skjerming og ulike innlåsingstiltak, sier Kirsten Sandberg.

Boforhold og tjenestetilbud ga økt tvangsrisiko

I rapporten understreker Sivilombudet at kommunen må sikre et tilrettelagt tilbud med minst mulig bruk av tvang for den enkelte beboer.

Rapporten viser blant annet at boforholdene i ett av bofellesskapene, med uegnede lokaler og mange beboere med svært omfattende behov, utgjorde en risiko for uforholdsmessig tvangsbruk. Også i en bolig for én beboer fant vi alvorlige svakheter som gjaldt mangelfullt tilrettelagt bolig og mangel på planmessig oppfølging av beboerens behov og helsetilstand.

Mangelfulle tvangsvedtak

Sivilombudets gjennomgang av kommunens vedtak og beslutninger avdekket flere svakheter, blant annet i vurderinger av om tvangstiltakene var forholdsmessige.

–Mangelfulle tvangsvedtak er et brudd på rettssikkerheten, blant annet fordi det svekker muligheten til å klage, sier setteombud Kirsten Sandberg. – Det gjør også kontroll vanskelig og svekker muligheten for oversikt over hvor mye tvang en person utsettes for, legger Sandberg til.

Om besøket fra Sivilombudet

Besøket ble gjennomført til syv personer, seks av disse bodde i tre ulike bofellesskap, og én person bodde i en enkeltstående leilighet. I forkant av besøket ble det gjennomført samtaler med pårørende og verger. Under besøket intervjuet vi ansatte og ledelse. Kirsten Sandberg er setteombud for saker som gjelder Statsforvalteren i Agder, ettersom sivilombud Hanne Harlem er inhabil i disse sakene.

Sivilombudets forebyggende arbeid

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Personer med utviklingshemning kan være underlagt så omfattende begrensninger, for eksempel i form av låste dører, at det i praksis foreligger en frihetsberøvelse. Siden 2020 har Sivilombudet besøkt 15 boliger for personer med utviklingshemning i fire kommuner.