Unngå feil ved ansettelser – nytt veiledningshefte fra Sivilombudet

Sivilombudet mottar årlig mange klager på ansettelser i offentlig sektor. Nå er de viktigste trinnene i ansettelsesprosessen samlet i et veiledningshefte.

Reglene for ansettelser i offentlig sektor skal sørge for at den best kvalifiserte søkeren blir ansatt. Ansettelsesvedtak kan ikke påklages til et overordnet forvaltningsorgan, og de færreste er villige til å bringe en sak om ansettelse inn for domstolene. Sivilombudets uttalelser i ansettelsessaker er derfor en viktig kilde til klargjøringen av hva som er gjeldende rett. Det er flere saksbehandlingsfeil som går igjen, særlig mangler ved utredningen og dokumentasjon av ansettelsesprosessen.

Her finner du nettversjon av “Ansettelser fra A til Å”

– Mange av klagene vi mottar kunne vært unngått ved hjelp av litt mer kjennskap til regelverket, sier sivilombud Hanne Harlem.

– Vi har derfor laget en veiledning – «Ansettelser fra A til Å» – som har som mål å bidra til bedre ansettelsesprosesser i hele offentlig sektor, forklarer Harlem.
–Veiledningen tar sikte på å gi en grunnleggende redegjørelse for de rettslige kravene som stilles til en ansettelsesprosess fra utformingen av utlysningsteksten til ansettelsesvedtaket fattes.

En veiledning fra Sivilombudet

Sivilombudet sender veiledningsheftet til alle landets kommuner.

Hensikten med veiledningsheftet er å bidra til at ansatte i offentlig sektor gjennomfører ansettelser på riktig og forsvarlig måte. Veiledningen er også nyttig for den enkelte som har spørsmål om hvordan ansettelser skal gjennomføres, og som ønsker å ivareta sine rettigheter i forbindelse med en ansettelse i offentlig sektor.

I veiledningen gis en oversikt over hovedreglene som gjelder for ansettelser. Vi gir også anbefalinger om hvordan man best kan følge reglene i praksis. Oversikten tar utgangspunkt i erfaringene Sivilombudet har på dette saksfeltet og de uttalelsene som vi har gitt, og inneholder flere eksempler fra saker vi har behandlet.

Veilederen kan bestilles i trykt utgave hos Sivilombudet, postmottak@sivilombudet.no.

Den finnes også i nettversjon og pdf-utgave.