Torturforebygging

Mennesker som er fratatt friheten er spesielt sårbare og befinner seg i en utsatt situasjon. De har økt risiko for å bli utsatt for tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling. Stortinget har gitt Sivilombudsmannen et særskilt ansvar for å undersøke hvordan deres rettigheter ivaretas og forebygge krenkelser.

Siden 2014 har Sivilombudsmannen hatt som oppgave å gjennomføre besøk til steder for frihetsberøvelse for å forebygge tortur og umenneskelig behandling av mennesker som er fratatt friheten. Det er opprettet en egen forebyggingsenhet hos Sivilombudsmannen som arbeider spesielt med dette. Besøk til steder for frihetsberøvelse er en sentral del av arbeidet. Samtidig er dialog og samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå viktig for forebyggingsarbeidet. 

Besøk til steder for frihetsberøvelse

Alle mennesker skal beskyttes mot å bli utsatt for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling. Sivilombudsmannen kan besøke alle steder der noen er eller kan være fratatt friheten. Dette inkluderer blant annet politiarrester, fengsler, psykisk helseverninstitusjoner, utlendingsinternat og barneverninstitusjoner. Besøkene kan være med eller uten forhåndsvarsel.

Sivilombudsmannen har adgang til alle steder der noen er fratatt friheten og fri tilgang til alle opplysninger av betydning for forholdene for de frihetsberøvede. Under besøkene vektlegges samtaler med de som er fratatt friheten. I tillegg gjør forebyggingsenheten en befaring av stedet og snakker med ledelsen, ansatte og andre involverte.

I etterkant av et besøk utarbeides en rapport som beskriver funn og risikofaktorer avdekket under besøket. Rapporten inneholder Sivilombudsmannens anbefalinger for å minske risikoen for at mennesker som er fratatt friheten skal bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling.

Nasjonal dialog og internasjonalt samarbeid

Effektivt forebyggingsarbeid krever en helhetlig tilnærming. I tillegg til regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, har Sivilombudsmannen en utstrakt dialog med nasjonale myndigheter, sivilt samfunn og internasjonale menneskerettighetsorganer.

Informasjonsarbeid

Informasjonsarbeid er også en vesentlig del av forebyggingsenhetens arbeid. Dette for å gi offentligheten bedre innsyn i forholdene for dem som er fratatt friheten, og for å informere om funn og anbefalinger.