Nasjonal dialog

For å ivareta sitt mandat om å forebygge tortur og umenneskelig behandling på effektivt vis er Sivilombudet avhengig av å ha en god dialog med ansvarlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Jevnlige møter med myndighetsorganer som departementer, direktorater og statsforvaltere er derfor en viktig del av forebyggingsarbeidet.

Sivilombudet vil også føre en bred dialog med relevante aktører i sivilt samfunn. Det har blitt etablert et eget rådgivende utvalg for å sikre råd og innspill til forebyggingsenhetens arbeid. Det tas også sikte på å etablere andre formelle og uformelle møtestrukturer slik at enheten kan motta råd og innspill fra aktører som involverte profesjonsgrupper, forskernettverk og akademia, rettighetsorganisasjoner samt organisasjoner for brukere eller pårørende.

Informasjonsarbeid

Å dele informasjon om forholdene til de som er fratatt friheten, og øke offentlighetens kjennskap til utfordringer i de ulike sektorene, er en prioritet for Sivilombudet. Forebyggingsenhetens medarbeidere deltar på en rekke seminarer og konferanser for å belyse ulike problemstillinger knyttet til frihetsberøvelse og samtidig innhente informasjon fra fagmiljøer og øke egen kunnskap og kompetanse.

Johannes Flisnes Nilsen underviser for en gruppe arrestforvarere i videreutdanning.
Johannes Flisnes Nilsen underviser for en gruppe arrestforvarere i videreutdanning.