Henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet om rutiner for kroppsvisitasjon i fengsel

I en dom i Gulating lagmannsrett i sommer ble det blant annet fastslått at Bergen fengsel hadde utsatt en varetektinnsatt for nedverdigende behandling i strid med EMK artikkel 3 på grunn av rutinemessig kroppsvisitasjon med avkledning som ble gjennomført på en ydmykende måte.

Funn fra ombudsmannens fengselsbesøk over flere år, viser at en tilsvarende visitasjonspraksis er utbredt i kriminalomsorgen og berører et stort antall av innsatte.

I etterkant av dommen har ombudsmannen mottatt informasjon fra medlemmer av Advokatforeningen som gir grunn til bekymring for mangelfull oppfølging av dommen i det lokale fengslet.

I den sammenhengen har Sivilombudsmannen bedt om en orientering fra Kriminalomsorgsdirektoratetom om hvordan dommen nå blir fulgt opp for å hindre brudd på EMK artikkel 3.

Se hele brevet til Kriminalomsorgsdirektoratet her