Nyheter om forebyggingsarbeid under covid-19

Ny besøksmetodikk i UK – Individual establishment scrutiny visits (SV)

Ingen innsatte smittet av covid -19 i Irland – Gode erfaringer med å forebygge covid -19 smitte i irske fengsler knyttes blant annet til gode rutiner for forebygge tuberkulose smitte, samt aktiv opplæring av ansatte og innsatte i smittevern.

Fengselsbesøk i New Zealand – Forebyggingsenheten i New Zealand gjenopptar vanlig virksomhet i fengslene.

Fengselsbesøk i Storbritania – Britene bruker ny metode for å besøke innsatte med gode resultater.

European NPM Newsletter – Nyhetsbrev fra det europeiske forebyggings forumet.

Criteria for OPCAT COVID-19 inspections –  Ombudsmannens kriterer for å besøke steder hvor mennesker er frihetsberøvet i New Zealand under covid-19.

Protecting people deprived of their liberty – Et brev fra den britiske forebyggingsenheten om viktigheten av å opprettholde rettighetene til mennesker som er fratatt friheten.