Mandat

FNs torturkonvensjon slår fast at tortur og umenneskelig behandling er absolutt forbudt og at dette forbudet aldri kan fravikes.

Hvert år blir mennesker fratatt sin frihet på grunn av straffbare forhold, psykisk sykdom eller andre årsaker. Disse menneskene er spesielt sårbare og står ovenfor økt risiko for å bli utsatt for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon, OPCAT, er en internasjonal menneskerettslig avtale med mål om å beskytte mennesker som er fratatt friheten.

21. juni 2013 vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll, forkortet OPCAT. Sivilombudsmannen ble tildelt oppgaven med å utøve mandatet i denne tilleggsprotokollen. Ombudsmannen har nå et særskilt ansvar for å undersøke om menneskerettighetene til frihetsberøvede mennesker ivaretas og forebygge tortur og umenneskelig behandling. Arbeidet gir også offentligheten bedre innsyn i forholdene på steder hvor mennesker er fratatt friheten.

På bakgrunn av dette mandatet opprettet Sivilombudsmannen i 2014 en egen forebyggingsenhet ved sitt kontor. Forebyggingsenheten foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. På bakgrunn av besøkene gir Sivilombudsmannen anbefalinger med sikte på å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

 

Les mer om forebyggingsenhetens arbeidsmetode.

Se hvilke steder Sivilombudsmannen kan besøke under forebyggingsmandatet.

 

Frihetsberøvelse

Enhver form for varetekt eller fengsling, samt plassering i offentlig eller privat forvaring som vedkommende ikke kan forlate av egen vilje, etter beslutning av myndighetene.

Sted for frihetsberøvelse

Ethvert sted under Statens jurisdiksjon og kontroll, der personer er eller kan være berøvet sin frihet, enten som følge av en beslutning truffet av en offentlig myndighet eller etter dens tilskyndelse eller med dens uttrykkelige eller stillsiende samtykke.

Grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling

Når et menneske med hensikt utsettes for sterk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse utført av en offentlig ansatt, eller en privatperson på vegne av en offentlig ansatt.

Tortur

Når et menneske med hensikt utsettes for sterk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse utført av en offentlig ansatt, eller en privatperson på vegne av en offentlig ansatt, og når denne handlingen utøves for å skaffe opplysninger eller tilståelser, eller for å  straffe, skremme, true eller tvinge til underkastelse.

 

Legg inn viktige lenker! Hvordan?