Sivilombudsmannens bekymring for frihetsberøvede

Mennesker som er fratatt friheten er av ulike grunner spesielt utsatt i den situasjonen Covid-19-pandemien skaper. Dette gjelder for eksempel de som oppholder seg i fengsler, politiarrester, interneringssteder for utlendinger, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. En av Sivilombudsmannens oppgaver er å minne om myndighetenes ansvar for også å ivareta helsen og rettighetene til mennesker som er, eller kan være, fratatt friheten. Dette er mennesker som er satt under myndighetenes kontroll og derfor kun i begrenset grad kan beskytte sin egen helse, inkludert beskytte seg mot smitte. De er også avhengige av hjelp for å få oppfylt sine andre menneskerettigheter.

Staten har en plikt til å treffe effektive tiltak for å forebygge brudd på forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. [1] Forbudet er absolutt og kan ikke fravikes. Det er derfor avgjørende at tiltak ikke iverksettes i strid med menneskerettighetene, men er nødvendige, forholdsmessige og har hjemmel i lov.

I den sammenhengen har Sivilombudsmannen sent en henvendelse til Justis- og beredskapsdepartement, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet hvor vi viser til noen av bekymringene vi har og ber om informasjon om myndighetenes tiltak.

Les brevene under

  1. Brev til Justis-og beredskapsdepartementet
  2. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet
  3. Brev til Barne- og familiedepartementet

 

[1] Se FNs torturkomité, Generell kommentar nr. 2, Implementation of article 2 by States parties, 24. januar 2008, CAT/C/GC/2 og FNs underkomité for forebygging (SPT), The approach of the Subcommittee on Prevention of Torture to the concept of prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 30. desember 2010, CAT/OP/12/6.