Soningsforholdene for kvinner i fengsel

Helga Fastrup Ervik holdt torsdag 10. desember et innlegg om forebyggingsenhetens funn fra fengselsbesøk som omhandler soningsforholdene for kvinner.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS arrangerte konferansen som fokuserte på soningsforholdene for kvinner i Norge og presenterte eksempler på god praksis fra både fengsel og friomsorg.

Bakgrunnen for konferansen var “Kvinnerappporten” som ble overlevert KDI i januar 2015 og som handlet om likeverdige soningsforhold for kvinner og menn. Marianne Vollan, direktør for KDI, innledet konferansen med en kort oppsummering av denne rapporten og strategiarbeidet så langt. Planen er at rapporten skal munne ut i en strategi for arbeid med kvinnelige innsatte og domfelte i løpet av 2016.

Helga Fastrup Ervik, leder av forebyggingsenheten, holdt et innlegg der hun forklarte hvordan enheten arbeider og beskrev funn fra besøk til fengsler så langt:

  • Ervik fortalte at det i mange fengsler er egne avdelinger for kvinner. Samtidig er det ofte et lavt antall kvinner i hvert fengsel, enkelte ganger kun én eller to. For å sørge for at kvinner da soner separat fra menn, blir kvinner ofte plassert på restriktive avdelinger og de risikerer å sone på høyere sikkerhetsnivå enn de egentlig skal.
  • Kvinner soner også ofte i fengsler som er langt hjemmefra.
  • Forebyggingsenheten har videre funnet at endel kvinner føler seg utrygge selv i egne avdelinger. En grunn kan være at ansatte ikke oppsøker kvinneavdelingene like ofte.
  • Kvinner har generelt et mindre aktivitetstilbud og dårligere sysselsettingstilbud enn mannlige innsatte. Mangel på aktiviteter kan føre til mye frustrasjon.
  • Kvinner har ofte dårligere uteområder og mindre tid ute enn mannlige innsatte.
  • Forebyggingsenheten har sett at kvinner ikke tilbys det samme rusmestringstilbud som tilbys menn.

Last ned PowerPoint-presentasjonen.