• Flere uttalelser fra 2016 ligger til grunn for en artikkel i årsmeldingen om “Barnekonvensjonens krav til forvaltningens saksbehandling”. Temaet, som griper inn i mange saksområder hos Sivilombudsmannen, ble belyst fra flere vinkler.
  • 2016 har også vært et aktivt år for Sivilombudsmannen under torturforebyggingsmandatet. På frokostseminaret ble funn og anbefalinger fra insitusjoner innen psykisk helsevern, fengsler, barneverninstitusjoner og en politiarrest presentert.

Under kan du se opptak av foredragene fra seminaret.

 

2016 og perspektiver for 2017. Ved Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.(Lyden er lav til å begynne med i opptaket)

 

Barnekonvensjonens krav til forvaltningens saksbehandling. Ved Marianne Lie Løwe, seniorrådgiver, Sivilombudsmannen.

 

Momenter i forvaltningens vurdering av hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørt.Ved Kirsten Sandberg, professor dr. juris, Universitetet i Oslo:

 

Funn og observasjoner fra undersøkelser om bruk av barnekonvensjonen i forvaltningens saksbehandling. Ved Janicke Sæter Olsen, seinorrådgiver, Barneombudet.

 

Funn og refleksjoner fra 2016 – fokus i 2017. Ved Helga Fastrup Ervik, kontorsjef, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse.