• Forside
  • Uttalelser
  • Arbeidsavklaringspenger – viktigheten av rettidig og riktig informasjon til brukerne ved overgangen til ny stønadsordning

Arbeidsavklaringspenger – viktigheten av rettidig og riktig informasjon til brukerne ved overgangen til ny stønadsordning

I ombudsmannens brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet 9. desember 2009 ble det bedt om en redegjørelse for hvilke tiltak Arbeids- og velferdsdirektoratet hadde planlagt og ville iverksette for å sikre at det i en overgangsfase ikke oppsto problemer for brukere som skulle over på arbeidsavklaringspenger fra enten rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad, og som av en eller annen grunn ville kunne oppleve det «unødig tyngende» å overholde meldeplikten.

I det store og hele ga Arbeids- og velferdsdirektoratets redegjørelse 23. desember 2009 inntrykk av at etaten hadde forberedt seg godt på å kunne håndtere de ulike utfordringene som det var nærliggende å anta at ville kunne oppstå ved overgangen til ordningen med arbeidsavklaringspenger. Således skrev direktoratet blant annet:
Erfaringsvis oppstår ulike utfordringer i en overgangsperiode, men det er iverksatt tiltak for å redusere risiko for problemer etter innføringen av AAP. Dette gjelder spesielt individuell vurdering av fritak fra meldeplikt, noe som skal gjøres i god tid før 1.3.2010. Det er videre sendt ut informasjon til aktuelle brukere, ytterligere informasjon vil bli sendt ut nærmere implementeringstidspunktet. Videre er det i planleggingen av bemanning ute i kontorene i perioden rundt implementeringstidspunktet tatt høyde for særlig høyt volum på brukerhenvendelser. Det vurderes også å innføre bredere frister for innsending av meldekortene i en overgangsfase.»

I mitt brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet 8. januar 2010 fant jeg å kunne ta redegjørelsen 23. desember 2009 til etterretning, men ba om å bli holdt orientert om den faktiske situasjonen i forhold til overgangsproblematikk etter at ordningen med arbeidsavklaringspenger var blitt satt i verk 1. mars 2010. Jeg skrev således:

«Mange av dem som i dag er mottakere av rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad frykter nok likevel at det vil kunne oppstå problemer knyttet til meldeplikten eller utbetalingsrutinene når de fra og med 1. mars 2010 skal over på ordningen med arbeidsavklaringspenger. Jeg vil derfor be om å bli holdt orientert om i hvilken utstrekning Arbeids- og velferdsetatens risikoreduserende tiltak faktisk avhjelper og avverger denne typen problemer når ordningen med arbeidsavklaringspenger settes i verk 1. mars 2010.»

Ordningen med arbeidsavklaringspenger er nå satt i verk, og det er nå de risikoreduserende tiltakene som etaten har forberedt og informert meg om i brevet 23. desember 2009 skal stå sin prøve.

På Navs hjemmeside ble blant annet følgende informasjon publisert 1. mars 2010:

«Hadde du et vedtak om attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad som varte lenger enn 28. februar 2010, vil vedtaket ditt fra 1. mars være overført til arbeidsavklaringspenger. Du vil i begynnelsen av mars få et eget brev om overføringen.

På lønnsslippen for februar fikk du som har mottatt tidsbegrenset uførestønad beklageligvis beskjed om at utbetalingsdato i mars er 23. mars. Dette skyldes en teknisk feil, og er ikke korrekt. Arbeidsavklaringspenger utbetales hver 14. dag, på bakgrunn av meldekort som du sender inn.»

Informasjonen rettet til de aktuelle brukerne synes da ikke fullt ut å stemme med informasjonen til meg i redegjørelsen 23. desember 2009. Der skrev direktoratet som kjent at «ytterligere informasjon vil bli sendt ut [til de aktuelle brukerne] nærmere [dvs i forkant av] implementeringstidspunktet». Det burde være innlysende for direktoratet at det ville vært av meget vesentlig betydning for å redusere brukernes engstelse for overgangsproblemer når AAP-ordningen trådte i kraft, at denne informasjonen var blitt sendt dem i god tid før ikrafttredelsen og ikke først sendes ut nå, i etterkant av ikrafttredelsen.

For øvrig har jeg merket meg at Nav på hjemmesiden har beklaget feilinformasjonen om utbetalingsdato i mars på «lønnslippen» for februar 2010 til de som til og med februar mottok tidsbegrenset uførestønad. Denne feilinformasjonen harmonerer ikke godt med forsikringen til meg i brevet 23. desember 2009 om at direktoratet tok sikte på «en smidig innføringsperiode ift. meldekort».

Mitt kontor har alt mottatt flere telefonhenvendelser fra brukere som er oppgitt over manglende informasjon om hvordan de skal forholde seg i forbindelse med at deres gamle, fortsatt løpende ytelse er overført til AAP. Se også vedlagte anonymiserte kopi av e-post til ombudsmannen 1. mars 2010.

Jeg må således konstatere at starten på implementering av de tiltak Arbeids- og velferdsdirektoratet hadde forberedt for å redusere risikoen for overgangsproblemer ved iverksettelsen av AAP-ordningen ikke kan ha gått helt slik som direktoratet ønsket og redegjorde for meg i brevet 23. desember 2009. Selv om de tilbakemeldingene fra brukere som til nå har nådd mitt kontor er av begrenset omfang, finner jeg det påkrevet å be om en umiddelbar redegjørelse for hvordan direktoratet i praksis nå vil sørge for en «smidig innføringsperiode ift.meldekort».

 

Arne Fliflet