• Forside
  • Uttalelser
  • Avslag på bidragsforskudd på grunn av kapitalinntektene til et annet barn

Avslag på bidragsforskudd på grunn av kapitalinntektene til et annet barn

Søknad om bidragsforskudd til A for ett av hennes barn ble avslått fordi hennes ligning viste for høy kapitalinntekt. Kapitalinntektene var avkastning på formuen til et annet barn, som ble forvaltet av Fylkesmannen som vergemålsenhet, og kunne ikke disponeres av A.

Det ble stilt spørsmål til bidragsmyndighetene om det hadde vært meningen at slike kapitalinntekter skulle tas med i beregningen. Etter en ny vurdering ble det opplyst at retningslinjene er endret, slik at et barns inntekt bare skal regnes med i beregningsgrunnlaget for det barnet inntekten gjelder. Det ble også fattet nytt vedtak i den konkrete saken, der bidragsforskudd ble innvilget.

Uttalelse

Avgjørelse om avslag på søknad om bidragsforskudd var fattet i henhold til forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om inntektsprøving av forskott 6. februar 2003 nr. 125 § 2, om at positive kapitalinntekter over kr 10 000 skal være med i beregningsgrunnlaget. Det var lagt til grunn at det ikke var anledning til å se bort fra kapitalinntekten, da beløpet var registrert på A’s ligning.

Etter klage fra A ble Arbeids- og velferdsdirektoratet tilskrevet herfra om betydningen av kapitalinntektene til et annet barn X, for retten til bidragsforskudd til det barnet det var søkt om forskudd til Y. Det ble vist til at det i Navs vedtak ble bestemt at bidragsforskudd til Y skulle opphøre fra desember 2014, fordi inntektsopplysninger fra As ligning for 2013, i tillegg til arbeidsinntekt og utvidet barnetrygd, viste positive kapitalinntekter, som gjorde at grensen for å motta bidragsforskudd var overskredet.

Det ble herfra vist til at foreldre etter barnelova har plikt til å forsørge sine barn, og at når en eller begge foreldrene ikke bor sammen med barnet, skal vedkommende betale faste pengetilskudd til forsørging og utdanning. Det er barnet som har rett til tilskuddet, jf. barneloven § 67 tredje ledd. Etter lov om bidragsforskott, er formålet at barn som omfattes av loven, etter nærmere regler, får utbetalt et underholdsbidrag fra det offentlige.

I lys av formålet bak bestemmelsene om bidragsplikt fra foreldre og fra det offentlige, ble direktoratet bedt om å redegjøre for sitt syn på om det hadde vært meningen at kapitalinntekter, slik de fremkom i denne saken, skulle tas med i beregningen, eller om den reelle inntekten da måtte legges til grunn. Hva var eventuelt begrunnelsen for at kapitalinntektene skulle tas med?

I svaret fra direktoratet ble det redegjort for gjeldende regler, der det var fastsatt at kapitalinntekter skal tas med i beregningsgrunnlaget ved fastsetting av bidragsforskudd. Etter å ha gått gjennom saken og rettskildene fant direktoratet at det kunne være grunnlag for å unnta Xs kapitalinntekt fra forskuddsmottakerens inntektsgrunnlag i denne aktuelle saken. Bakgrunnen var at selv om inntekten ble lignet på forskuddsmottakeren av skattemessige årsaker, var det klart at inntekten ikke tilfalt eller ble forvaltet av henne. I lys av formålet bak bestemmelsen om bidragsplikt fra foreldre og det offentlige virket det lite hensiktsmessig at et barns kapitalinntekt skulle inngå i forskuddsmottakerens inntektsgrunnlag i dette tilfellet.

Nav ønsket etter dette å vurdere om det var grunnlag for å se bort fra Xs kapitalinntekt i denne aktuelle saken. Det ble vurdert at det ikke var nødvendig med en endring av forskriften for å gjøre en slik vurdering, men at det ville innebære en endring av dagens praksis, og at problemstillingen ville bli forelagt Arbeids- og sosialdepartementet.

Direktoratet meddelte senere at det er lagt til et nytt avsnitt i retningslinjene til gjennomføringsforskriften § 4, tilhørende forskotteringsloven §§ 4 og 5, som lyder:

«Etter skatteloven § 2-14 blir inntekt og formue til barn under 16 år lignet på foreldrene. Når foreldrene ikke bor sammen lignes barnet sammen med den av foreldrene han/hun er folkeregistret med.

Et barns inntekt skal kun regnes med i inntektsgrunnlaget for det barnet som har inntekten. Hvis bidragsmottakeren lignes for et barns inntekt skal inntekten kun tas med i beregningsgrunnlaget for det barnet inntekten gjelder. Dette gjelder også om inntekten forvaltes av overformynderiet».

Avslaget på bidragsforskudd i den konkrete saken ble omgjort i nytt vedtak, der det ble sett bort fra den aktuelle kapitalinntekten.