Barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere

På generelt grunnlag ble Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bedt om å gi en orientering om situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. Redegjørelsen fra direktoratet ga et nyttig grunnlag for å vurdere eventuell videre oppfølging fra ombudsmannens side.

Ombudsmannen ba på generelt grunnlag i brev 25. september 2008 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om en orientering om situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. Fra brevet gjengis:

«Ved lov 30. mai 2008 nr. 36 ble det gitt et nytt kapittel 5A i barnevernloven 17. juli 1992 nr. 100. Endringene i loven, som trådte i kraft 1. juli 2008, inneholder regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere. Ansvaret for enslige asylsøkere under 15 år ble overtatt av barnevernet i desember 2007, mens ansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år trolig først vil overtas av barnevernet i løpet av 2009.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har det faglige og administrative styrings-, koordinerings- og utviklingsansvaret for statlig regional barnevernmyndighet (Bufetat). Det bes om at direktoratet redegjør for erfaringene så langt med gjennomføringen av pliktene Bufetat er pålagt etter barnevernloven kapittel 5A. Det er av særlig interesse å få belyst følgende forhold:

1.   Statlig regional barnevernmyndighet har etter barnevernloven § 5A-1 første ledd plikt til å tilby alle enslige mindreårige asylsøkere plass på et omsorgssenter, og har ansvaret for at omsorgssentre etableres og drives på tilsvarende måte som ordinære barneverninstitusjoner, jf. barnevernloven § 5A-8. Direktoratet bes redegjøre for omsorgssentrene som er etablert. Det bes opplyst hvorvidt driften og kapasiteten ved sentrene er tilstrekkelig til at pliktene etter barnevernloven §§ 5A-1 og 5A-8 faktisk oppfylles, og hvilke tiltak som eventuelt planlegges gjennomført dersom pliktene ikke ivaretas.

2.   Av barnevernloven § 5A-2 første ledd fremgår at statlig regional barnevernmyndighet har omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere som oppholder seg på omsorgssentrene, og at omsorgssentrene skal utøve omsorgen på vegne av statlig regional barnevernmyndighet. Det bes opplyst om og i tilfelle hvilke rutiner som er etablert for Bufetats oppfølging og kontroll av omsorgssentrenes utøvelse av omsorg for det enkelte barn.

3.   Etter barnevernloven § 5A-4 skal statlig regional barnevernmyndighet innen seks uker etter barnets ankomst ved omsorgssenteret treffe et vedtak om oppfølging av barnet. Som grunnlag for vedtaket, skal det foretas en utredning av barnets situasjon og behov og utarbeides et forslag til oppfølging. Videre har omsorgssenteret og statlig regional barnevernmyndighet plikt til å følge barnets utvikling nøye under hele oppholdet på senteret, jf. barnevernloven § 5A-5 første ledd.

Direktoratet bes gi en redegjørelse for hvordan utredningen og saksbehandlingen knyttet til oppfølgingsvedtakene gjennomføres, herunder i hvilken grad seksukersfristen overholdes. Videre bes redegjort for hvordan ansvaret for oppfølging av barnets utvikling fordeles mellom Bufetat og omsorgssentrene».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet svarte i brev 24. oktober 2008:

«Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2007 at de statlige barnevernmyndighetene fra høsten 2007 skulle overta ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år i fasen fra ankomst til landet og fram til bosetting i en kommune eller retur (mottaksfasen). Barne- , ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region øst, fikk ansvaret for å utvikle og etablere et omsorgssenter lokalisert til Eidsvoll kommune. Eidsvoll omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år åpnet den 03.12.07.

Senteret var dimensjonert for 30 barn og med en mulighet for et visst overbelegg. Ved åpningen ble det overført 22 barn fra utlendingsmyndighetene. I perioden fram til 08.02.08 kom det ytterligere 27 barn og fram til d.d. har det ankommet 170 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Eidsvoll omsorgssenter har pr d.d 37 barn plassert. Senteret består av fire avdelinger med til sammen 22 plasser. Det er etablert to eksterne avdelinger som også ligger i Eidsvoll kommune, disse med henholdsvis seks + fire plasser. Ytterligere seks barn er plassert i to midlertidige avdelinger lokalisert på Hamar og Gjøvik.

Skiptvedt omsorgssenter ble åpnet 31.03.08 og har pr d.d. 20 barn plassert. Det planlegges totalt 24 plasser tilknyttet Skiptvedt omsorgssenter. Det er ervervet tomter via Statsbygg. Bygningene skal dimensjoneres for et mulig overbelegg på 30 %.

På bakgrunn av at antallet enslige mindreårige asylsøkere under 15 år har vært langt høyere enn forventet har det planlagte antall omsorgsplasser ikke vært tilstrekkelig i forhold til behovet. Pr d.d. er 144 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år under barnevernets omsorg, av disse er 74 barn plassert midlertidig i statlige og private barneverninstitusjoner. Disse plasseringene skjer både innenfor og utenfor det geografiske området til Bufetat, region øst. Enslige mindreårige asylsøkere oppholder seg på institusjonen med hjemmel i barnevernloven kapittel 5A og Bufetat, region øst fatter vedtakene. Statlig regional barnevernmyndighet har det samme ansvar for disse barna som for barn som bor på et omsorgssenter. Den daglige omsorgen ivaretas av tiltaket.

I og med at det etablerte antallet plasser ved omsorgssentrene har vært for få i forhold til det som viser seg å være behovet planlegges utbygging av flere omsorgssentre fortløpende.

Gjøvik omsorgssenter åpner en avdeling med åtte plasser i løpet av november -08. Flere avdelinger åpnes fortløpende. Omsorgssenteret planlegges med totalt 30 plasser og dimensjoneres for et mulig overbelegg på 30 %.

Hønefoss omsorgssenter, Bufetat, region sør planlegges åpnet med 5 plasser den 01.12.08.

Sandnessjøen omsorgssenter, Bufetat, region nord planlegges åpnet med 20 plasser fra januar -09.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er invitert til å delta i prognosemøter for asyl- og mottaksfeltet hos Utlendingsdirektoratet (UDI). Deltagelse i disse møtene vil gi oss bedre innsikt i hvordan behovet for antall plasser kan forventes å bli kommende år og med det bedre anledning til å planlegge etablering og drift.

Sivilombudsmannen ber om opplysninger vedrørende om det er og i tilfelle hvilke rutiner som er etablert for Bufetats oppfølging og kontroll av omsorgssentrenes utøvelse av omsorg for det enkelte barn.

Det er utarbeidet en rutineperm for Eidsvoll omsorgssenter. Denne inneholder rutiner for de ansatte, som eksempel rapporteringsrutiner, rutiner for kontakt med barnevernvakt, politi og leder utenfor arbeidstid, rutiner for tolkebruk, opplæring av nyansatte osv. Rutiner som skal følges overfor barna er for eksempel husstruktur, dagstruktur, besøksavtaler, samtaler, klær og utstyr, rutiner ved mistanke om overårighet, ved mistanke om menneskehandel, ved ekstern plassering på bakgrunn av manglende kapasitet og ved plassering hos slekt. Rutinepermen skal evalueres i løpet av høsten 2008.

UDI, Bufdir og Bufetat, region øst har utarbeidet samarbeidsrutiner for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år som ikke ønsker å bo på omsorgssenter. Det er etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), UDI, Bufetat, region øst og Bufdir som har som mandat å utarbeide samarbeidsrutiner ved ankomst, under opphold og ved bosetting.

Det skal gjennomføres årlige styringssamtaler ved omsorgssentrene. På Eidsvoll omsorgssenter er det gjennomført to styringssamtaler, en våren -08 og en høsten -08. Ved Skiptvedt omsorgssenter skal det avholdes styringssamtale i november -08. Styringssamtalene ledes av den seksjonssjefen ved regionkontoret som har ansvar for omsorgssentrene, i tillegg deltar en representant fra avdeling for plan og økonomi og en fra personalavdelingen. Bufetat, region øst har etablert samme rutiner for styringssamtalene ved omsorgssentrene som de som benyttes overfor barneverninstitusjoner.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med omsorgssentrene på lik linje med barneverninstitusjoner.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn på individuelt nivå og ved omsorgssenteret som helhet på Eidsvoll. I forbindelse med tilsyn av Eidsvoll omsorgssenter opplyser Fylkesmannen i Oslo og Akershus at de gjennomgår aktuelle dokumenter som oppfølgingsplaner og vedtak, har gruppesamtaler og samtaler med hvert enkelt barn som ønsker det.

Fylkesmannen i Østfold har foreløpig ikke gjennomført tilsyn ved Skiptvedt omsorgssenter, men planlegger å gjøre det innen årsskifte.

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst har foreløpig ikke gjennomført internkontroll av Eidsvoll omsorgssenter.

Sivilombudsmannen etterspør en redegjørelse for hvordan utredningen og saksbehandlingen knyttet til oppfølgingsvedtakene gjennomføres, herunder i hvilken grad seksukersfristen overholdes. Videre bes redegjort for hvordan ansvaret for oppfølging av barnets utvikling fordeles mellom Bufetat og omsorgssentrene.

Eidsvoll omsorgssenter åpnet den 03.12.07. Saksbehandlingen og rutiner ble basert på Ot.prop. nr. 28 (2007-2008) Om lov om endringer i lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur). Ved overtagelse av ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år valgte statlig regional barnevernmyndighet å ta utgangspunkt i den individuelle kartleggings- og tiltaksplanen (IKTP) som utlendingsmyndighetene hadde benyttet for å kartlegge hvert enkelt barn. IKTP ble endret noe og videreført som en oppfølgingsplan for hvert enkelt barn. Barnets hovedkontakt ved omsorgssenteret starter kartleggingen av barnet kort tid etter at barnet har ankommet senteret, dette danner grunnlaget for innholdet i oppfølgingsplanen. Oppfølgingsplanen sendes statlig regional barnevernmyndighet innen tre uker etter at barnet har ankommet omsorgssenteret. Saksbehandler ved regionkontoret skriver forslag til vedtak basert på opplysningene i oppfølgingsplanen. Vedtaket legges frem for seksjonssjefen ved regionkontoret, som er gitt fullmakt til å fatte vedtak i henhold til barnevernloven.

Statlig regional barnevernmyndighet fatter oppfølgingsvedtaket innen seks uker etter at barnet har ankommet omsorgssenteret. Bufetat, region øst har etablert klare rutiner for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og melder om at når barnet oppholder seg på et omsorgssenter fungerer dette arbeidet bra og fristene overholdes. Den første tiden etter at Eidsvoll omsorgssenter var etablert var det imidlertid et problem å overholde fristene. Årsaken til dette var at mange barn flyttet inn samtidig, personalgruppen var ny og rutinene var ukjente for de ansatte.

På bakgrunn av mangel på plasser ved omsorgssentrene er mange barn plassert på statlige og private institusjoner utenfor omsorgssentrene. Bufetat, region øst melder at dette har medført fristoverskridelser. Dette forklares med at de statlige og private institusjonene mangler erfaring med å lage denne type oppfølgingsplaner, oppfølgingsplanene ble sendt til omsorgssenteret i stedet for til statlige regional barnevernmyndighet og at denne type samarbeid krever god kommunikasjon mellom omsorgssentrene og de aktuelle institusjonene når det gjelder ansvarsfordeling. Bufetat, region øst melder om at de nå har utarbeidet gode rutiner for samarbeidet med de aktuelle institusjonene og at de derfor forventer at tidsfristene skal overholdes i tiden som kommer».

Ombudsmannen meddelte at direktoratets redegjørelse var nyttig for å vurdere eventuell videre oppfølging senere.