• Forside
  • Uttalelser
  • Bodø kemnerkontors utsendelser av varsler om tvangsinnfordring og utleggstrekk før utsatt betalingsfrist hadde inntrådt

Bodø kemnerkontors utsendelser av varsler om tvangsinnfordring og utleggstrekk før utsatt betalingsfrist hadde inntrådt

A klaget over at Bodø kemnerkontor sendte varsler om tvangsinnfordring og utleggstrekk før ny betalingsfrist hadde inntrådt, der skyldnerne hadde fått betalingsutsettelse.

Kemnerkontoret og Skattedirektoratet ble bedt om å vurdere om dette var i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 første ledd, hvor det er fastsatt at varsel om tvangsfullbyrdelse av særlige tvangsgrunnlag tidligst kan sendes på forfallsdagen. Direktoratet uttalte at det klare utgangspunktet var at en betalingsutsettelse forpliktet skatteoppkreverne til å avstå fra å sende ut varsler om tvangsfullbyrdelse i avtaleperioden.

Ombudsmannen la til grunn at kemnerkontoret ville endre sin praksis, i tråd med Skattedirektoratets anvisninger.

A klaget 28. januar 2014 hit over at Bodø kemnerkontor hadde sendt henne varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk før den nye betalingsfristen hadde inntrådt, etter at hun hadde fått betalingsutsettelse. Hun hadde fått opplyst at dette var praksis ved kontoret.

I brev 6. februar 2014 ble kemnerkontoret stilt spørsmål om praksisen var i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 første ledd, hvor det er fastsatt at varsel om tvangsfullbyrdelse av særlige tvangsgrunnlag tidligst kan sendes på forfallsdagen.

Kemnerkontoret svarte i brev 18. februar 2014 blant annet at forfallsdagen for skattekravet var uforandret, selv om A hadde fått utsettelse med innbetalingene. Forfallet var lovregulert i skattebetalingsloven § 10-53 første ledd første punktum, og det var fastsatt i Skattedirektoratets melding SKD 9/11 punkt 3.2.1 annet avsnitt at betalingsavtaler ikke skulle endre forfallstidspunktet.

Saken ble etter dette forelagt også for Skattedirektoratet, i brev herfra 28. februar 2014.

Direktoratet svarte i brev 27. mars 2014 at det klare utgangspunktet var at en betalingsutsettelse forpliktet skatteoppkreverne til å avstå fra å sende ut varsler om tvangsfullbyrdelse i avtaleperioden. Det var bare adgang til å varsle om tvangsfullbyrdelse før den nye betalingsfristen var misligholdt dersom det gikk klart frem av vilkår i betalingsavtalen. I betalingsavtalene ville det normalt bli tatt inn vilkår om rettidig betaling av løpende terminer av skatt, avgifter og trekk, at ethvert mislighold ledet til at avtalen bortfalt og at ordinær innfordring ble iverksatt, og at avtalen var uten betydning for adgangen til å motregne i eventuelle krav skyldneren hadde på det offentlige. Direktoratet ønsket ikke en praksis hvor skatteoppkreverne gjennom avtale bevilget seg en alminnelig rett til å varsle om tvangsfullbyrdelse før den nye betalingsfristen var inntrådt. Etter direktoratets oppfatning skulle ikke kemnerkontoret ha sendt varselet om tvangsinnfordring og utleggstrekk til A.

I avsluttende brev 4. april 2014 la ombudsmannen til grunn at kemnerkontoret ville endre sin praksis med å sende varsler om tvangsfullbyrdelse før den nye betalingsfristen var inntrådt, i tråd med Skattedirektoratets anvisninger.