Bruken av politiarrest ved Romerike politidistrikt

Ombudsmannen besøkte i oktober 2009 Romerike politidistrikt og Lillestrøm politistasjon. På bakgrunn av det som fremkom under besøket, ble det stilt flere spørsmål til politidistriktet om blant annet luftemulighetene for personer som oppholder seg i politiarresten, plassering av flere innsatte på samme celle (dublering), kameraovervåking av arrestlokalene og føring av arrestjournal m.v.

Ombudsmannen presiserte at det ville være en fordel å føre alle gjennomførte luftinger inn i arrestjournalen, og at det i de tilfeller der det ikke gjennomføres lufting gis en kort begrunnelse for dette. Han ga videre uttrykk for at utgangspunktet om enerom/enkeltcelle må være retningsgivende også ved plassering av arrestanter i politiets arrester. Når det gjaldt kameraovervåking, ble det understreket at det i forkant av enhver bruk av slikt utstyr må foretas en konkret helhetsvurdering opp mot de vilkår politiarrestforskriften m.v. oppstiller. Ombudsmannen merket seg med bekymring at todøgnsfristen for opphold i politiarresten var oversittet i en rekke tilfeller og bemerket at det må føres i journalen hva som er gjort for å skaffe til veie fengselsplass. Det ble også knyttet enkelte merknader til bruken av celledører med sprinkler/glipper i stedet for heldekkende stålplate.

Romerike politidistrikt kom tilbake til saken med kommentarer og nye opplysninger knyttet til temaene som var tatt opp av ombudsmannen. Det ble deretter sendt et nytt brev til politidistriktet med oppfølgende merknader fra ombudsmannen.

Oppfølging

Ombudsmannen besøkte 29. oktober 2009 Romerike politidistrikt. På bakgrunn av informasjonen som fremkom i møtet med politidistriktets ledelse og under den etterfølgende omvisningen, ble politidistriktet i etterkant av besøket bedt om å redegjøre nærmere for flere forhold vedrørende bruken av politiarrest. Spørsmålene som ble stilt og politidistriktets svar er nærmere omtalt nedenfor.

Ved avslutningen av saken uttalte jeg:

«1. Luftemulighetene for personer som oppholder seg i politiarresten

Jeg fikk under besøket opplyst at arrestantene ved Lillestrøm politistasjon for tiden ikke hadde tilgang til luftegård ettersom den gamle var revet. Det ble imidlertid opplyst at en ny luftegård etter planen skulle komme på plass «innen nyttår», dvs. årsskiftet 2009/2010. På spørsmål fremkom det at politidistriktet i mellomtiden forsøkte å gjennomføre lufting i en inngjerdet bakgård.

Politidistriktet ble i brevet herfra bedt om å vurdere arrestantenes luftemuligheter sett opp mot politiarrestforskriften 30. juni 2006 nr. 749 § 2-7, hvor det fremgår at innsatte som overnatter i politiarrest «så langt det er mulig og med nødvendige restriksjoner og begrensinger» skal få oppholde seg i friluft hver dag. I tilknytning til dette ble det bedt om å få oversendt eventuelle oversikter over gjennomført lufting. Videre ble politidistriktet bedt om å opplyse om det i etterkant av besøket var etablert og tatt i bruk en ny luftegård, eller når dette eventuelt kunne forventes å skje.

I svarbrevet hit har politidistriktet ikke kommentert den praksis som følges med hensyn til lufting ved politidistriktet og hvordan den forholder seg til bestemmelsen i politiarrestforskriften § 2-7. Dette er en svakhet. Politidistriktet har gjengitt en oversikt over de tilfellene i perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009 der det i arrestjournalen er notert noe om opphold i friluft (lufting). Oppregningen, som forstås å være uttømmende med hensyn til de registreringer som er gjort, omfatter tjue arrestanter, noe som er lite sett i forhold til at det under besøket ble opplyst at det hvert år er ca. 2 000 personer som innsettes i politiarrest i politidistriktet. Under besøket ble det for øvrig opplyst at det per 29. oktober 2009 var registrert 299 personer som hadde oppholdt seg i arresten mer enn ett døgn, hvorav 104 hadde sittet mer enn to døgn (fristbrudd). Dette er personer som omfattes av bestemmelsen om lufting i politiarrestforskriften § 2-7. Det sparsomme svaret hit gir ikke grunnlag for å trekke sikre slutninger om politidistriktets overholdelse av reglene om lufting av arrestantene. Dette skyldes ikke minst det som kan fremstå som en tilfeldig føring av opplysninger om lufting i arrestjournalen. Det vil være en fordel både for politidistriktets egen internkontroll og for eksterne kontrollinstanser at lufting i alle tilfeller føres i arrestjournalen. I journalen bør det også gis en kort begrunnelse i de tilfellene der lufting ikke er gjennomført. Dersom det ikke allerede er innført slike rutiner, bør dette gjøres. Det bes om politidistriktets tilbakemelding på dette punkt.

Jeg har merket meg politidistriktets opplysning i brevet hit om at arbeidet med å bygge ny luftegård skulle igangsettes første halvår 2010. Vedlagt brevet fulgte også en plantegning for «Luftegård for hunder og arrestanter». Det antas at en ny luftegård vil gjøre det lettere for politidistriktet å gjennomføre påkrevd lufting av arrestantene.

Ifølge opplysninger som uoppfordret ble gitt til mitt kontor i slutten av 2010, skal det fortsatt ikke ha blitt bygget noen ny luftegård ved Lillestrøm politistasjon. Politidistriktet bes holde meg orientert om det videre arbeidet med å få på plass en ny luftegård.

2. Plassering av flere innsatte på samme celle – dublering

Under besøket opplyste politidistriktet at dublering på cellene i arresten tidvis forekommer. Ettersom det i møtet med ledelsen ikke kunne gis noen oversikt over omfanget, ble politidistriktet i brevet herfra bedt om å gi en oversikt, eller eventuelt et anslag, over hvor hyppig dublering ble benyttet i 2009. Politidistriktet ble også bedt om å redegjøre for hvilke vurderinger som foretas i forkant av dublering. Videre ble det bedt om å få opplyst om det i 2009 hadde oppstått situasjoner ved dublering der arrestanter har vært utsatt for, eller hevder å ha vært utsatt for, straffbare eller uønskede handlinger fra den personen som vedkommende har delt celle med.

I svaret fra politidistriktet ble det anslått at «dublering/mer enn en person på cellene» benyttes én gang i uken, og da fortrinnsvis om nettene i helgene eller i forbindelse med gjennomførte aksjoner med mange pågrepne. Når det gjaldt vurderingene som foretas i forkant av dublering, het det videre:

«I tilfelle en dublering er det vaktlederen som har ansvaret og gjør vurderingene. Momentene som vurderes er i første rekke alle innsattes sikkerhet. Det vil også bli vurdert polititaktiske hensyn som eks. muligheten for utveksling av informasjon og sikkerheten for de som arbeider i arresten».

For så vidt gjelder kriminalomsorgens virksomhet er det gitt følgende bestemmelse i straffegjennomføringsloven 18. mai 2001 nr. 21 § 17 første ledd tredje punktum:

«Innsatte skal være i enerom om natten hvis ikke helsemessige forhold eller plassmangel er til hinder for det.»

Lovens hovedregel er således at innsatte skal ha sitt eget rom (celle) om natten. Dette utgangspunktet gjenfinnes i punkt 18.5 i De europeiske fengselsreglene (rekommandasjon fra Ministerkomiteen i Europarådet 11. januar 2006). Disse reglene er riktignok ikke rettslig bindende, men det er forutsatt at medlemslandene bestreber seg på å følge prinsippene i sin interne lovgivning.

Straffegjennomføringsloven kommer ikke direkte til anvendelse overfor innsatte i politiarrest. De europeiske fengselsreglene har også begrenset anvendelse her. Flere av de samme hensynene, herunder særlig hensynet til de innsattes helse og sikkerhet, gjør seg imidlertid gjeldende for både innsatte i politiarrest og innsatte i fengsler. Det kan vanskelig sees å være rettslig grunnlag for å oppstille et absolutt forbud mot dublering i politiarrest, men utgangspunktet om enerom/enkeltcelle må etter mitt syn være retningsgivende også ved plassering av arrestanter i politiets arrester.

Jeg har merket meg at politidistriktet synes å ha et bevisst forhold til de sikkerhetsmessige utfordringene knyttet til dublering. For så vidt gjelder hensynet til arrestantenes personvern, har politidistriktet, til tross for oppfordringen herfra, unnlatt å berøre dette i svaret hit. Det er grunn til å understreke at også personvernhensyn, herunder innsattes rett til privatliv, bør inngå i vurderingen som foretas i forkant av at det besluttes å benytte dublering. Erfaringsmessig tilbringer innsatte i politiarrest mer tid på cellen enn fengselsinnsatte, og cellene i politiarresten er som oftest både mindre og enklere innredet enn cellene i et fengsel. Disse forholdene tilsier at personvernet til den enkelte innsatte i politiarrest ofte i enda større grad kan anses truet enn hva tilfellet er for innsatte i fengsler.

Selv om dette verken ble uttrykkelig tematisert i brevet herfra, og heller ikke er tatt opp i politidistriktets svar hit, finner jeg grunn til å bemerke at også hensynet til den enkelte innsattes helse, herunder særlig vedkommendes psykiske helsesituasjon, må være et relevant og viktig moment i vurderingen som foretas før dublering besluttes.

Når det gjelder ordinære fengsler er det lagt til grunn at i den grad dublering helt unntaksvis benyttes, er det ikke akseptabelt å gjøre dette på en celle som ikke har tilfredsstillende fysisk avskjerming av toalettfasilitetene. Det kan vanskelig sees å foreligge grunner for å vurdere dette annerledes for celler i politiarrest, i alle fall der arrestoppholdet er av en viss varighet. Noen avskjerming av toalettene ble ikke observert i cellene ved Lillestrøm politistasjon. I den grad dublering forekommer må politidistriktet på annen hensiktsmessig måte sørge for at arrestantene får gå på toalettet uten å risikere påsyn fra andre.

Med hensyn til dokumentasjonen i forbindelse med dublering skriver politidistriktet i brevet hit:

«Dublering kan spores tilbake i det enkelte tilfellet, men det blir ikke ført som et moment i arrestjournalen.»

Politidistriktet har ikke opplyst noe ytterligere om hvordan gjennomført dublering kan spores og hvorfor dette ikke føres i arrestjournalen. Det er grunn til å understreke betydningen av notoritet knyttet til disse forholdene. I ettertid bør det på en enkel måte kunne hentes ut informasjon om når dublering har funnet sted, hvem som har vært dublert og varigheten av dubleringen.

3. Kameraovervåking av arrestlokalene

3.1 Omfanget av kameraovervåking

Politidistriktet opplyste under den innledende samtalen at kameraovervåking ikke slås på automatisk, men at det likevel benyttes «svært ofte». Under omvisningen i operasjonssentralen/vakta merket jeg meg at kameraovervåking pågikk i alle de tre cellene som da var i bruk. Det ble i brevet herfra bedt om en vurdering av lovligheten av den faktiske gjennomføringen av kameraovervåking av celler i forhold til det aktuelle regelverket på området. Spørsmålet er ikke besvart av politidistriktet.

Av politiarrestforskriften § 2-1 første ledd fremgår det at en politiarrest kan være utstyrt med nødvendig teknisk utstyr, herunder kameraovervåking, for å ivareta kommunikasjon og sikkerhet. Slikt teknisk utstyr kan imidlertid etter ordlyden i annet punktum bare benyttes «for å ivareta den innsattes helseforhold». Videre fremgår det blant annet følgende av Politidirektoratets rundskriv 2006/014 punkt 2.2 tredje avsnitt:

«Overvåking skal således alltid benyttes overfor risikoarrestanter som nevnt i politiloven §§ 9 og 12. Ut over dette kan overvåking iverksettes etter en konkret helhetsvurdering av den innsattes helsesituasjon».

Ut fra de observasjoner som ble gjort i operasjonssentralen/vakta under besøket, sammenholdt med det som ble opplyst fra politidistriktets side, kan det synes noe tvilsomt om politidistriktet i tilstrekkelig grad er seg bevisst de begrensninger for bruk av kameraovervåking som følger av ovennevnte bestemmelser. Det er derfor grunn til å presisere at det i forkant av enhver bruk av kameraovervåking må foretas en konkret helhetsvurdering opp mot de vilkår politiarrestforskriften m.v. oppstiller for bruk av kameraovervåking. Videre må det sees hen til de retningslinjer ovennevnte rundskriv fra direktoratet gir anvisning på. Vurderingene som er gjort bør kunne dokumenteres i ettertid.

3.2 Kameraet som var innstilt slik at toalettet var synlig

Det fremgikk av skjermbildet fra den ene ventecellen at kameraet var innstilt slik at også toalettet var synlig på skjermen i operasjonssentralen/vakta. Da politidistriktet ble gjort oppmerksom på dette, ble det gitt tilbakemelding om at forholdet ville bli rettet opp. I brevet herfra ble politidistriktet bedt om å opplyse hvor lenge kameraet hadde vært stilt inn på denne måten, og om innstillingen nå var endret.

I svaret hit har politidistriktet opplyst at kameraet var ute av stilling etter rengjøring, og at forholdet hadde blitt rettet opp. Politidistriktet kunne ikke gi noe svar på hvor lenge kameraet hadde vært innstilt slik at toalettet var synlig.

Jeg har merket meg at politidistriktet rettet opp forholdet etter at det ble påpekt. Dette er positivt. Kameraovervåking av toalettområdet vil kunne oppfattes som svært nedverdigende for den innsatte, og innebære et sterkt inngrep retten til privatliv. Det er derfor beklagelig at det aktuelle kameraet har vært stilt inn på en slik måte at toalettet syntes. Feil av denne art, som forutsetningsvis vil bli oppdaget mer eller mindre med en gang, må korrigeres uten opphold. Jeg forutsetter at politidistriktet for fremtiden påser at kameraene i arresten til enhver tid er innstilt slik at tilfeller som dette unngås.

3.3 Spørsmål om kameraovervåking i forbindelse med «stripping» av arrestanter

Under besøket ble det på spørsmål opplyst at kameraene også er slått på dersom det gjennomføres stripp på cella. På denne bakgrunn ble det bedt om en kommentar til lovligheten av kameraovervåking i disse tilfellene, særlig sett i forhold til politiarrestforskriften § 2-1 og punkt 7.2 i politidistriktets egen instruks.

Politidistriktet opplyser i svaret at rutinen er at kameraet ikke skal være i bruk under stripping. Jeg har merket meg det politidistriktet nå opplyser om dette. I brevet heter det videre:

«Etter Sivilombudsmannens besøk har det blitt gjort forandringer i rutinene. Et rom i tilknytning til arresten er omgjort fra kontor – til et rom hvor strippingen nå blir gjennomført. Dette rommet har ikke kameraovervåking».

Denne endringen er positiv. Jeg vil for ordens skyld påpeke at det vanskelig å se for seg tilfeller der forskriftens vilkår for bruk av kameraovervåking vil være oppfylt ved stripp på cella. De hensynene som ellers begrunner bruk av overvåking vil i slike tilfeller i all hovedsak bli ivaretatt gjennom tjenestemennenes fysiske tilstedeværelse.

4. Føring av arrestjournal m.v.

Politidistriktet opplyste under besøket at sittetid på fire til fem døgn forekom, uten at den lengste registrerte sittetiden kunne opplyses. Under forutsetning av at det var mulig, ble politidistriktet i brevet herfra bedt om å opplyse om den lengste registrerte sittetiden i 2009. Det ble under besøket også opplyst at todøgnsfristen i politiarrestforskriften § 3-1 var oversittet 125 ganger i 2008 og 104 ganger så langt i 2009. Ved tilfeldig oppslag i politidistriktets arrestjournal fremkom det ett tilfelle der sittetiden var over tre døgn uten at fristoversittelsen var nærmere begrunnet. På denne bakgrunn ble det herfra bedt om en redegjørelse for hvilke rutiner politidistriktet har for å sikre at begrunnelsen nedtegnes i tilfeller der todøgnsfristen brytes.

I svarbrevet opplyste politidistriktet at den lengste registrerte sittetiden i 2009 var på fem døgn og fire timer. Med hensyn til politidistriktets rutiner for å sikre at begrunnelsen nedtegnes i tilfeller der todøgnsfristen brytes ble det vist til følgende sitat fra «politidistriktets instruks for arresttjenesten»:

«Dersom den pågrepne ikke blir overført til fengsel innen to døgn, skal jourhavende jurist varsles om dette og på ny ta stilling til om pågripelsen opprettholdes. Begrunnelsen for at overføring ikke skjer innen to døgns-fristen skal nedtegnes i PO».

Det het videre i svarbrevet hit:

«Denne rutinen skal følges. Eksemplet det vises til i brevet er et brudd på denne instruksen.»

Det følger av politiarrestforskriften § 3-1 annet punktum at i tilfeller der todøgnsfristen oversittes, skal begrunnelsen nedtegnes i arrestjournalen. Instruksen politidistriktet har vist til synes på dette punkt å være i tråd forskriftens krav til begrunnelse. De få oppslagene som ble gjort i politidistriktets arrestjournal under besøket gir ikke noe grunnlag for å kunne ta stilling til om ovennevnte instruks i tilstrekkelig grad etterleves. Jeg vil likevel peke på at gode rutiner i seg selv ikke er tilstrekkelig til at regelverket overholdes, noe som illustreres av eksempelet ovenfor, der slik begrunnelse ikke var gitt. Politidistriktet bør treffe de tiltak som er nødvendig for å påse at instruksen følges i hvert enkelt tilfelle der todøgnsfristen ikke overholdes.

Av politiarrestforskriften § 3-1 første punktum fremgår det at den som er innsatt i politiarrest skal overføres til fengsel «innen to døgn etter pågripelsen», med mindre dette av praktiske grunner ikke er mulig. Selv om forskriftsbestemmelsen ikke oppstiller noe absolutt forbud mot å holde innsatte i politiarrest i mer enn to døgn, er det grunn til å understreke at vilkårene for unntak fra hovedregelen er strenge, se blant annet Politidirektoratets rundskriv nr. 2006/014 punkt 7. Det er derfor med bekymring jeg registrerer at politidistriktet ikke har overholdt todøgnsfristen 125 ganger i 2008 og 104 ganger de ti første månedene av 2009. At fristen for sittetid overskrides med hele tre døgn og fire timer, som etter det opplyste var det lengste i 2009, er svært uheldig.

Ombudsmannen har ved flere anledninger undersøkt forholdene i politiets arrester, og særlig samlet oppholdstid fra innsettelse i arrest til overføring til fengsel. Den siste generelle undersøkelsen av den såkalte sittetiden ble avsluttet 14. mai 2010 (sak 2008/1775). Omtale av saken finnes på ombudsmannens nettsider. Jeg ber om at politidistriktet noterer seg de generelle bemerkninger som der fremkommer.

Justis- og politidepartementet har i brev til ombudsmannen 22. desember 2010 opplyst at antall fristbrudd i 2010 ble redusert til ca. 4 % etter åpningen av Halden fengsel. Det antas at det også ved Romerike politidistrikt har vært en positiv utvikling med hensyn til antall brudd på overføringsfristen i tiden etter mitt besøk.

5. Celledører med sprinkler/glipper

Under omvisningen i politiarresten fremkom det at flere av cellene er utstyrt med dører som har sprinkler/glipper i stedet for en sammenhengende stålplate. I brevet herfra ble det pekt på at denne typen dører kan være problematiske både i forhold til økt risiko for at arrestanter pådrar seg skader og unødvendige lys- og støyplager. Politidistriktet ble bedt om kommentere disse potensielle virkningene, samt eventuelle andre sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til slike dører.

Politidistriktet har i svaret hit verken kommentert de virkningene som det uttrykkelig er vist til eller eventuelle andre sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til slike dører. Dette er uheldig og gir grunn til stille spørsmål om politidistriktet har foretatt en forsvarlig risikovurdering knyttet til denne siden av driften av politiarresten. Det er ikke tilstrekkelig å slå seg til ro med at det ikke har kommet uttrykkelige klager som retter seg mot dørenes uforming, slik politiet har vist til i brevet hit. Politidistriktets henvisning til at en innsatt, av flere tusen, i et bestemt tilfelle ønsket å sitte i en celle med slike dører, er av liten interesse.

Det er særlig utformingen og størrelsen på sprekkene/glippene som ga grunn til å ta opp dette spørsmålet. Slik disse dørene er utformet i dag, kan man lett se for seg at en innsatt kan sette fast fingrene, med de konsekvenser det kan få. Jeg har med interesse merket meg opplysningen fra politidistriktet om at en innsatt ved et tilfelle satte fast fingrene, med den konsekvens at brannvesenet måtte tilkalles for å få ham løs. Selv om det ikke skal ha oppstått personskade, gir dette grunn til bekymring.

På bakgrunn av ovennevnte vil jeg oppfordre politidistriktet til å foreta en grundig gjennomgang og risikovurdering av disse dørene, der det både tas hensyn til risikoen for skade og andre uheldige virkninger. I denne forbindelse vil det også være naturlig å vurdere behovet for å skifte ut dørene.

Jeg ber om å bli holdt orientert om politidistriktets oppfølging av dette.»

 

Forvaltningens oppfølging

Romerike politidistrikt kommenterte i brev 4. mars 2011 de enkelte punktene i ombudsmannens brev 14. januar 2011. Selv om saken i utgangspunktet ble ansett avsluttet fra ombudsmannens side, ble det funnet grunn til å knytte noen kommentarer til enkelte av politidistriktets opplysninger. I brev 20. juni 2011 uttalte ombudsmannen følgende:

«1. Luftemulighetene for personer som oppholder seg i arresten

Jeg har merket meg opplysningen om at en ny luftegård etter planen skulle stå ferdig 1. april inneværende år. Dette er positivt. Politidistriktet bes for ordens skyld bekrefte at luftegården nå er ferdigstilt og tatt i bruk.

Videre har jeg merket meg politidistriktets opplysning om at gjennomført lufting eller tilbud om lufting nedtegnes i arrestjournalen. Politidistriktet har imidlertid ikke gitt slik tilbakemelding, som etterspurt i mitt brev 14. januar 2011, med hensyn til om det er innført rutiner for å føre begrunnelse i arrestjournalen dersom daglig lufting ikke blir gjennomført. Det bes derfor på nytt om en slik tilbakemelding.

2. Plassering av flere innsatte på samme celle – dublering

Politidistriktet har opplyst at det nå er innført en rutine der de ledende arrestforvarerne fører en oversikt i dataprogrammet Excel med informasjon om «tidspunktet for innsettelse av nr. 2 på cellen, hvilke personer som deler celle, og når dublering opphørte». Det er positivt at politidistriktet nå har utarbeidet rutiner som synes å sikre tilstrekkelig grad av notoritet rundt gjennomført dublering. Bruken av Excel til et slikt formål har jeg ikke grunn til å gå nærmere inn på, men jeg forutsetter at politidistriktet er seg bevisst og følger de regler som gjelder for behandling av personopplysninger. Om nødvendig bør det eventuelt tas kontakt med Datatilsynet for å få avklart det aktuelle opplegget.

Jeg har videre notert meg politidistriktets opplysning om at arrestanter som dubleres gjøres kjent med «at de må gi beskjed om når de skal på toalettet» og at det finnes et toalettrom på gangen som blant annet brukes til dette formålet. Ettersom det bare finnes ett toalett på hver av cellene som benyttes til dublering, og dette ikke er avskjermet fra innsyn, forutsetter jeg at arrestanter som dubleres til enhver tid gis adgang til å benytte det omtalte toalettet på gangen. For at dette alternativet skal være reelt, legges det fra min side til grunn at politidistriktet legger forholdene til rette for at arrestantene på en effektiv måte får utført sine toalettbesøk så raskt som praktisk mulig.

3. Kameraovervåking av arrestlokalene

Jeg har merket meg at politidistriktet er av den oppfatning at kameraovervåkingen av arrestlokalene praktiseres i tråd med Politidirektoratets rundskriv 2006/014 punkt 2.2 tredje avsnitt. Det forutsettes fra min side at politidistriktet også har utarbeidet rutiner som sikrer at nevnte rundskriv overholdes på dette punkt. For øvrig har jeg også merket meg at politidistriktet på nytt opplyser at stripping av arrestanter nå utføres på et rom uten kameraovervåking. Som tidligere nevnt er denne endringen positiv.

4. Føring av arrestjournaler m.v.

Politidistriktet har i brevet hit gitt uttrykk for å ha «full oversikt» over hvor lenge arrestantene har sittet i arresten. Dette er opplysninger som ifølge politidistriktet skal kunne tas ut av PAL (Politiets Analyse- og Ledelsesverktøy). Det som her skisseres synes å være i tråd med politiarrestforskriften § 2-2 annet ledd, der det heter at «tidspunktet for når personen ble innbrakt eller satt i politiarrest og tidspunktet for løslatelse fra arrest skal nedtegnes i arrestjournalen».

I mitt avsluttende brev 14. januar 2011 ble politidistriktet blant annet bedt om å treffe nødvendige tiltak for å påse at «politidistriktets instruks for arresttjenesten» overholdes med hensyn til blant annet den begrunnelsesplikt som er nedfelt i politiarrestforskriften § 3-1 annet punktum i tilfeller der arrestanten ikke overføres til fengsel innen to døgn etter pågripelsen. Selv om dette fremstår som noe uklart, legges det til grunn at politidistriktets opplysning om at «Alle tiltak og bevegelser i saken til en arrestant blir ført i PO arrest» også omfatter nedtegnelser av begrunnelse i samsvar med forskriften § 3-1 annet punktum.

Det følger som kjent av politiarrestforskriften § 3-1 første punktum at den som er innsatt i politiarrest skal overføres til fengsel «innen to døgn etter pågripelsen», med mindre dette av praktiske grunner ikke er mulig. Samtidig følger det av straffeprosessloven 22. mai 1985 nr. 25 § 183 første ledd at hvis påtalemyndigheten vil beholde en pågrepet person må vedkommende snarest mulig og senest innen den tredje dagen etter pågripelsen fremstilles for tingretten med begjæring om fengsling. Disse to fristene må ikke blandes sammen.

Politidistriktet uttaler i brevet hit blant annet følgende:

«Forhold der det går utover to dager er som regel knyttet til helg, hvor den pågrepne blir siktet for forholdet og fremstilt for retten til varetektsfengsling. Da får politiet en ny 24t frist for å fremskaffe en fengselsplass».

Ovennevnte uttalelse etterlater tvil rundt politidistriktets forståelse av sammenhengen mellom todøgnsfristen etter politiarrestforskriften og fremstillingsfristen etter straffeprosessloven. Jeg vil for ordens skyld presisere at todøgnsfristen etter politiarrestforskriften også gjelder, sammen med fremstillingsfristen etter straffeprosessloven, for tilfeller der arrestanten skal fremstilles for varetektsfengsling. Det påhviler politiet et selvstendig ansvar å tilsikre at begge disse to fristene overholdes.

Hva som er grunnlaget for utsagnet om at politiet får en ny frist på 24 timer etter fremstilling for tingretten, fremstår som høyst uklart. Det antas imidlertid at det her kan foreligge en sammenblanding med reglene og retningslinjene som gjaldt før politiarrestforskriften trådte i kraft 1. juli 2006, noe som i så fall er lite tillitvekkende. Før forskriften trådte i kraft var tidsfristen for overføring til fengsel riktignok knyttet til fengslingskjennelse, men noen slik kobling er det ikke etter dagens regelverk. Kriminalomsorgen har i dag plikt til å stille fengselsplass til disposisjon også før det foreligger fengslingskjennelse.

5. Celledører med sprinkler

Jeg har merket meg at politidistriktet nå har foretatt en gjennomgang og risikovurdering av de cellene i politiarresten som er utstyrt med dører som har sprinkler/glipper i stedet for en sammenhengende stålplate. Politidistriktet har konkludert med at det ikke er grunn til å bytte ut disse dørene.

For ordens skyld vil jeg presisere at det påhviler politidistriktet et ansvar å forhindre at potensielle skader inntreffer. Jeg forutsetter videre at politidistriktet fortløpende vurderer forsvarligheten, særlig relatert til arrestantenes helse, av å benytte slike dører.»

Kopi av brevet ble oversendt Politidirektoratet.