Dispensasjoner i strandsonen – Kragerø kommune

Les hele rapporten her

Sivilombudsmannen har gjennomført en systematisk undersøkelse av Kragerø, Mandal (nå Lindesnes) og Askøy kommuners vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Vi gjennomgikk alle vedtakene som kommunene hadde truffet fra 2016 til 2019, som gjaldt dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og LNF-formålet i arealplanen. Undersøkelsene omfattet totalt 881 vedtak.

Undersøkelsen viste at flertallet av vedtakene fra Kragerø kommune (totalt 600 vedtak) var mangelfulle og inneholdt meget knappe begrunnelser. I flertallet av vedtakene der kommunen innvilget dispensasjonssøknadene, har ikke kommunen vurdert vesentlighetsvilkåret. I bare et fåtall av vedtakene har kommunen foretatt en tilfredsstillende fordel-/ulempevurdering. De fleste vedtakene var begrunnet med ulovlige hensyn eller hensyn som har liten vekt. Ingen av vedtakene inneholdt en særskilt «kan»-vurdering. Kommunen har i varierende grad sendt dispensasjonssøknader til andre myndigheter for uttalelse og undersøkte sjelden om dispensasjonen er i tråd med statlige og regionale rammer og mål. Formuleringene i flere vedtak skaper tvil om kommunene har tatt riktig rettslig utgangspunkt for sine vurderinger og om de har nok kunnskap om det regelverket som vurderes.