• Forside
  • Uttalelser
  • Eget tiltak – utestenging fra Arbeids- og velferdsetatens (Nav) lokaler

Eget tiltak – utestenging fra Arbeids- og velferdsetatens (Nav) lokaler

Ombudsmannen har på generelt grunnlag og av eget tiltak undersøkt Navs adgang til å beslutte utestenging av brukere fra etatens lokaler. Arbeids- og sosialdepartementet ble og spurt om det er utarbeidet retningslinjer for håndteringen av slike saker.

Departementets syn var at det offentliges eierrådighet over egne lokaler utgjør et tilstrekkelig rettslig grunnlag for å beslutte utestenging av personer for en begrenset periode, innen de rammer som myndighetsmisbrukslæren setter. Det ble og vist til ombudsmannens sak 2009/216, hvor det ble lagt til grunn at en kommune kunne benytte privatrettslig eierrådighet til å utestenge en person fra en svømmehall. Departementet mente at det var likhetstrekk mellom beslutningen som lå til grunn for den saken, og beslutninger om utestenging fra Nav-kontorer.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med KS utarbeidet retningslinjer for beslutning om sikkerhetstiltaket utestenging. Retningslinjene ble oversendt ombudsmannen i brev 6. mai 2016 fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Ombudsmannen påpekte i brev til Arbeids- og sosialdepartementet 29. juni 2016 at retningslinjene som er utarbeidet er viktige for å sikre lik håndtering av saker utløst av brukeradferd som gjør sikkerhetstiltak nødvendig. Like viktig er det at medarbeiderne på Nav-kontorene kjenner retningslinjene og praktiserer dem likt. I de henvendelsene ombudsmannen har mottatt både per telefon og i skriftlige klager, har det vist seg at Nav-kontorene har hatt ulik praksis i slike saker. Saksbehandlingsrutinene som nå er beskrevet i retningslinjene, har i varierende grad vært fulgt. På denne bakgrunn ba ombudsmannen Arbeids- og sosialdepartementet, gjerne i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, vurdere om de punktene i retningslinjene som omhandler saksbehandlingsrutinene ved beslutninger om utestengelse, også kan publiseres på nettstedet nav.no, eventuelt i en noe forkortet versjon.