Habilitet for styreleder i kommunalt heleid foretak

Et kommunalt heleid foretak fremmet et forslag til reguleringsplan. Foretakets styreleder var også medlem av kommunens faste utvalg for plansaker og deltok under utvalgets behandling av forslaget. Ombudsmannen kunne ikke se at styrelederen var inhabil etter forvaltningslovens bestemmelser.

A var styreleder i det kommunalt heleide foretaket B, som fremmet et forslag til reguleringsplan i Bergen kommune. Samtidig var A medlem av kommunens faste utvalg for plansaker, og deltok under utvalgets behandling av planforslaget. Etter utvalgets behandling ble forslaget godkjent av bystyret. Bystyrets vedtak ble påklaget av grunneiere i området, som blant annet anførte at As posisjon som styreleder hos forslagsstiller/utbygger gjorde ham inhabil til å delta i kommunens behandling av planforslaget.

Kommunens godkjennelse av reguleringsplanen ble stadfestet av Fylkesmannen i Hordaland. I fylkesmannens vedtak ble det vist til at B var et foretak som var heleid av kommunen og at forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e gjør unntak for styremedlemmer og personer med ledende stillinger i heleide kommunale foretak som er part i saken.

I klage hit anførte grunneierne at As rolle og aktivitet under behandlingen av saken innebar at det forelå særegne forhold som var egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, og at han derfor var inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd. Det fremgikk ikke klart av fylkesmannens vedtak at spørsmålet om inhabilitet på dette grunnlaget var vurdert.

I brev herfra ble fylkesmannen bedt om å redegjøre nærmere for hvilke vurderinger som var gjort av spørsmålet om As habilitet i forhold til forvaltningsloven § 6 annet ledd, særlig spørsmålet om «andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Det ble påpekt at fylkesmannens vedtak ikke inneholdt noen uttrykkelig vurdering av As habilitet etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Fylkesmannen ga uttrykk for at vurderingen etter forvaltningsloven § 6 annet ledd med fordel kunne gått uttrykkelig frem av vedtaket, men mente at en slik vurdering kunne innfortolkes i vedtaket, der det het at fylkesmannen ikke hadde funnet feil ved saksbehandlingen. Fylkesmannen mente videre at A ikke var inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd. Det ble blant annet vist til at avgjørelsen ikke innebar noen særlig fordel, ulempe eller tap for A personlig eller noen han har nær personlig tilknytning til. Samtidig påpekte fylkesmannen at A kunne oppfattes å «sitte på begge sider av bordet», og at han derfor kanskje ideelt sett burde avstått fra utvalgsbehandlingen for å unngå påstander om inhabilitet.

Ved avslutning av saken uttalte ombudsmannen:

«Spørsmålet i saken er om As posisjon som styreleder i B – som var forslagsstiller/utbygger og dermed part i saken – var inhabil til å delta i kommunens behandling av planforslaget. Det foreligger ikke opplysninger om andre forhold i saken som kan ha gjort A inhabil.

Det følger av forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e at «en offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe en avgjørelse i en forvaltningssak» når han er styremedlem i et selskap som er part i saken. Regelen har sammenheng med bestemmelsens bokstav a om at den som selv er part i saken er inhabil ved behandlingen av denne. Bestemmelsen i bokstav e gjør imidlertid unntak for selskap som «helt ut eies av stat eller kommune».

Fylkesmannen har i vedtaket 22. august 2006 vist til at B er et kommunalt heleid selskap og at A derfor ikke var inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd. Jeg har ingen innvendinger mot dette. Ut fra opplysningene i saken virker det klart at A omfattes av unntaket i bestemmelsens bokstav e.

A kan likevel ha vært inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd dersom «andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Det forholdet som eventuelt kunne svekke tilliten til As upartiskhet, er at han var styreleder i B som var part i saken. Dette er imidlertid et forhold som ikke kan tillegges avgjørende betydning i vurderingen etter § 6 annet ledd. Gjennom bestemmelsen i første ledd bokstav e har Stortinget ved sitt lovvedtak tatt stilling til hvilken betydning posisjonen som styremedlem eller innehaver av ledende stilling i et kommunalt heleid selskap skal ha for habiliteten. Når lovgiverne uttrykkelig har bestemt at dette er et forhold som ikke i seg selv medfører inhabilitet, kan ikke det samme forholdet alene begrunne inhabilitet etter den skjønnsmessige bestemmelsen i § 6 annet ledd. Dersom det skal statueres inhabilitet etter denne bestemmelsen, må det ha foreligget andre forhold som var egnet til å svekke tilliten til As upartiskhet.

Fylkesmannen har i svarbrevet hit vist til at avgjørelsen ikke innebar noen særlig fordel, ulempe eller tap for A personlig eller noen han har nær personlig tilknytning til. Det foreligger som nevnt heller ikke opplysninger om andre forhold i saken som var egnet til å svekke tilliten til As upartiskhet. Jeg kan derfor ikke se at A var inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.

På denne bakgrunn har jeg ikke funnet grunn til å rette rettslige innvendinger mot fylkesmannens vedtak.»