Informasjon til innsatte i Halden fengsel om tilsynsrådet m.v.

I etterkant av mitt besøk til Halden fengsel i april 2012, ble fengselet spurt om hva slags informasjon innsatte får om tilsynsrådet og om status i søknadsprosesser. Fengselet opplyste at innsatte gis informasjon om tilsynsrådet ved innsettelse og at det er satt opp postkasser for post til tilsynsrådet i avdelingene. Ifølge fengselet ville det også bli hengt opp oppslag.

Jeg minner om at informasjonsmateriell må være tilgjengelig på ulike språk og omfatte informasjon om tilsynsrådet. Det er positivt at fengselet også vil informere innsatte om klager som sendes fra fengselet til rette instans.

Sakens bakgrunn og ombudsmannens undersøkelser

Jeg besøkte Halden fengsel 12. april 2012 sammen med tre medarbeidere. Besøket omfattet et møte med blant annet fengselslederen, der det ble redegjort for etableringen av fengselet, som ble åpnet i 2010, og ulike sider ved driften. Lederen for helseavdelingen redegjorde for helsetilbudet til de innsatte. Videre fikk jeg informasjon om tilbudet fra Halden videregående skole og andre aktivitetstilbud. Jeg fikk også en omvisning og hadde samtaler med flere innsatte.

Besøket ble fulgt opp med et brev herfra med enkelte spørsmål omkring informasjon til innsatte. Fengselet svarte 11. juni 2012.

Jeg ser slik på saken:

1. Informasjon om tilsynsrådet

Samtaler med innsatte under besøket viste at flere ikke hadde kjennskap til Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen region øst og dets funksjon. Tilsynsrådet så ikke ut til å være omtalt i den skriftlige informasjonen som var tilgjengelig for innsatte, og det ble heller ikke observert noen oppslag om tilsynsrådet på avdelingene eller i fellesområdene. I en boenhet på en avdeling så jeg en postkasse merket «Tilsynsrådet C», men heller ikke her var det noe oppslag med informasjon om tilsynsrådets funksjon. Fengselet ble derfor bedt om å redegjøre kort for hvordan de innsatte blir informert om tilsynsrådet.

I svarbrevet het det:

«I Halden fengsel finnes det ved hver avdeling en postkasse forbeholdt brev til tilsynsrådet. Nyinnsatte skal også orienteres om tilsynsrådet og dets funksjon ved innkomstsamtalen. Det finnes per i dag ikke oppslag om tilsynsrådet ved noen av boenhetene, men fengselet vil påse at dette kommer på plass så snart som mulig. Ut over manglende oppslag anser Halden fengsel dagens rutiner som tilstrekkelige.»

Hvis oppslag og annet informasjonsmateriell kommer på plass, og innkomstsamtalene fungerer slik fengselet har informert om, synes rutinene å være tilfredsstillende. Forutsetningen er at informasjonen gis på ulike språk. Jeg har notert meg at det er et svært høyt antall utenlandske innsatte i fengselet – snaut 40 % i april 2012 – fra en rekke nasjonaliteter. Dette må det tas hensyn til ved utformingen av informasjonsmateriell og oppslag.

Verken i det informasjonsmateriellet som ble tilsendt i forkant eller i det materialet som ble utdelt under besøket kunne jeg se noen omtale av tilsynsrådet og dets funksjon. Heller ikke i skjemaet for innkomstsamtaler er tilsynsrådet omtalt. I Innkomstsamtale 2, som skal foretas innen 72 timer etter innsettelse, er rettigheter et eget punkt. Heller ikke her er tilsynsrådet omtalt. Jeg har imidlertid ikke full oversikt over alle rutiner og alt materiell fengselet hadde på besøkstidspunktet og har i dag.

Jeg oppfordrer uansett Halden fengsel til å gå gjennom informasjonsmateriell, rutineskriv og lignende med tanke på informasjon også om tilsynsrådet.

2. Informasjon om status for innsattes søknader

I samtaler under besøket uttrykte flere innsatte frustrasjon over manglende informasjon om hvor i prosessen en søknad befinner seg. Dette syntes særlig å gjelde saker der fengselet er innstillende myndighet, men der avgjørelsen skal treffes av et annet organ innen kriminalomsorgen. Typisk gjelder dette for søknader om overføring, der det er fengselet som det er søkt om overføring til som skal treffe vedtaket etter innstilling fra Halden fengsel.

På spørsmål herfra om hvordan innsattes informasjonsbehov ivaretas i slike saker, uttalte fengselet:

«I slike tilfeller er gjeldende rutiner at innsatte gis kopi av fengselets innstilling ved oversendelse til den enhet som skal behandle søknaden. Svar fra vedtaksenheten overleveres så snart Halden fengsel har tilgang til det. Eventuelle klager fra innsatte over andre enheters vedtak oversendes rette instans så snart som mulig. Vi har per i dag ikke innarbeidet særlige rutiner i forhold til å informere innsatte om at deres klage er oversendt. Vi ser imidlertid at det er av betydning for innsatte at det innføres en slik praksis for fremtiden og Halden fengsel vil påse at det blir gjort.»

Det er positivt at fengslet nå også innfører rutiner for å varsle innsatte om oversending av klager fra fengselet til vedtaksmyndigheten. Jeg har for øvrig ingen merknader til de beskrevne rutinene.

Jeg har merket meg fengselets opplysning om «at det kan ha vært svikt i rutinene ved enkelte tilfeller», noe som kan skyldes «at fengselet har vært i en oppstartsperiode og det har tatt noe tid å innarbeide gode rutiner på alle felt».

Med disse merknadene er min oppfølging av besøket avsluttet.