Innsyn i hjelpevergeregnskap

Saken reiser spørsmålet om en datters rett til innsyn i hjelpevergeregnskap for hennes avdøde far. Inntil hjelpeverge ble oppnevnt, hadde datteren ivaretatt farens økonomiske forhold og hatt disposisjonsrett til hans konti. Utgangspunktet for vurderingen er om det foreligger en berettiget interesse i å holde opplysningene hemmelig.

Jeg har kommet til at fylkesmannen ikke har foretatt en tilstrekkelig konkret vurdering etter offentleglova § 3, jf. § 13, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 3, og ber om at saken behandles på nytt.

Oppfølging

Sakens bakgrunn

X overformynderi oppnevnte i februar 2009 en advokat som hjelpeverge for As  (klagerens) far. Etter klage ble vedtaket opprettholdt av Fylkesmannen i Vest-Agder. Hjelpevergeoppnevnelsen har ikke vært omfattet av behandlingen her.

Etter at faren døde i november 2011, ba klageren i brev 4. mai 2012 til overformynderiet om innsyn i hjelpevergeregnskapene for årene 2009 til 2012. Overformynderiet avslo anmodningen, og fylkesmannen opprettholdt avslaget. Det ble lagt til grunn at klageren ikke var part i saken, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Spørsmålet om innsyn ble vurdert etter offentleglova § 3, jf. § 13, jf. § forvaltningsloven § 13 a nr. 3. Fylkesmannen kom til at hensynet til avdødes krav på vern om sine personlige forhold, samlet sett var en berettiget interesse som tilsa at hjelpevergens regnskap ble holdt hemmelig, og at offentleglova dermed ikke hjemlet innsynsrett i regnskapene.

Klageren brakte saken inn for ombudsmannen. Hun mente at hun som datter, arving og nærmeste pårørende måtte være å anse som part, og viste blant annet til at faren hadde sittet i uskiftet bo. Det ble videre anført at likningsopplysninger viste at boets formue var blitt betydelig redusert, at fast eiendom ikke var gjort inntektsbringende og det ble stilt spørsmål om hjelpevergens salær. Om spørsmålet om avdødes eventuelle berettigede interesse i at det ikke skulle gis innsyn i hjelpevergeregnskapet, ble det vist til at det var vanskelig å se hvilke personlige forhold det var som skulle vernes.

Undersøkelsene herfra

Fylkesmannen ble tilskrevet herfra om vurderingen av om det kunne gis innsyn etter offentleglova § 3, jf. § 13, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 3. Det ble vist til at etter sistnevnte bestemmelse, er taushetsplikt etter § 13 ikke til hinder for at opplysningene brukes, når «ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig». Videre fremgikk det:

«Fylkesmannen kom, etter en helhetlig vurdering av de foreliggende opplysningene i saken, til at hensynet til den avdødes krav på vern om sine personlige forhold, samlet sett var en berettiget interesse som tilsa at hjelpevergens regnskap ble holdt hemmelig.

Av dokumentene i saken fremgår det at A hadde fullmakt til å disponere sin fars bankkonti før hjelpeverge ble oppnevnt av X overformynderi, etter anmodning fra andre personer, og således hadde innsikt i hans økonomiske forhold frem til dette tidspunktet.

Det bes redegjort for fylkesmannens vurdering av dette forholdets eventuelle betydning for spørsmålet om det foreligger en berettiget interesse, sett fra den hjelpevergetrengendes side, av å holde hjelpevergens regnskap hemmelig».

Fylkesmannen svarte at det var på det rene at klageren hadde hatt disposisjonsrett og dermed innsyn i sin fars konti i en periode før det ble oppnevnt hjelpeverge for ham, og at dette kunne være et moment som tilsa at det fra den hjelpevergetrengendes ståsted ikke forelå noen berettiget interesse i å holde hjelpevergens regnskap hemmelig for klageren.

Under henvisning til at overformynderiet hadde valgt å oppnevne en utenforstående hjelpeverge, grunnet påståtte interessekonflikter i familien, sammenholdt med den hjelpevergetrengendes helsetilstand, var fylkesmannen av den oppfatning at det vanskelig kunne trekkes klare slutninger om avdødes antatte vilje på innsynstidspunktet. Fylkesmannen hadde derfor ikke lagt avgjørende vekt på at klageren tidligere hadde hatt fullmakt til å disponere sin fars bankkonti.

Mitt syn på saken

Spørsmålet som har vært tatt opp i saken, er om klageren kunne gis rett til innsyn i hjelpevergeregnskapene etter offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 § 3, jf. § 13, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 3. Det har ikke vært funnet grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om klageren var å anse som part, og det vises til ombudsmannssak 2006/161, der jeg la til grunn at en sønn og arving ikke var part i sak om hjelpevergeregnskap for moren.

En hjelpeverges regnskaper for en avdød er i utgangspunktet underlagt taushetsplikt, og etter offentleglova § 13 første ledd dermed unntatt fra innsyn. Etter forvaltningsloven § 13 a nr. 3 er taushetsplikten likevel ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig.

Det er den hjelpevergetrengendes eventuelle berettigede interesse, som er gjenstand for vurdering. Hans rett til å holde hemmelig eventuelle sensitive opplysninger er utgangspunkt for en slik vurdering. Fylkesmannen la til grunn at det vanskelig kunne trekkes klare slutninger om avdødes antatte vilje om spørsmålet. Det ble vist til bakgrunnen for oppnevningen av hjelpeverge og helsetilstanden på tidspunktet for oppnevningen. Det ble derfor ikke lagt avgjørende vekt på at klageren tidligere hadde hatt fullmakt til å disponere farens bankkonti.

Det må være riktig å ta med i betraktningen hva som kan antas å være avdødes ønske. For en meningsfull avveining av spørsmålet, bør det da ses på hvilke konkrete opplysninger det er aktuelt å gi innsyn i. I denne saken gjaldt det en eldre person, som trengte hjelp til å ivareta sine økonomiske forhold. Dersom regnskapene bare gir informasjon om ordinære forhold, som pensjonsutbetalinger og dekning av løpende utgifter, innenfor rammen av det ordinære, må det gjøres en vurdering av om disse er av en karakter som gjør det naturlig å si at det foreligger en berettiget interesse i å unnta dem fra innsyn. Dette forholdet får særlig betydning i denne saken, da klageren allerede hadde kjennskap til avdødes økonomiske forhold fra før. I tillegg kommer at ønsket om å oppnevne hjelpeverge ikke kom fra den hjelpevergetrengende, men fra andre. Den hjelpevergetrengende hadde gitt fullmakt til klageren til å disponere konti, og det er ikke opplysninger i saken som viser at han ønsket en endring.

Fylkesmannens redegjørelse om vurderingene knyttet til at klageren allerede hadde kjennskap til den hjelpevergetrengendes økonomiske forhold, er knapp og synes særlig basert på antakelser om avdødes vilje. Det er ikke synliggjort hvilke opplysninger i hjelpevergeregnskapene, som sett fra den hjelpevergetrengendes side, gir en berettiget interesse i å holde hemmelig for klageren.

I lys av det som fremgår ovenfor, bes fylkesmannen om å foreta en ny vurdering av spørsmålet om klageren kan gis innsyn i hjelpevergeregnskapene.

Jeg ber om å bli orientert om utfallet av den nye vurderingen, ved kopi av brev til klageren.

 

 

Forvaltningens oppfølging

Etter å ha vurdert saken på ny, omgjorde fylkesmannen vedtaket og ga innsyn i hjelpevergeregnskapene.