• Forside
  • Uttalelser
  • Lang behandlingstid i saker om overføring av opptjente dagpengerettigheter fra Norge til andre EØS-land

Lang behandlingstid i saker om overføring av opptjente dagpengerettigheter fra Norge til andre EØS-land

Behandlingstiden ved Nav EØS Dagpenger i saker om overføring av opptjente dagpengerettigheter fra Norge til andre EØS-land ble tatt opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet på generelt grunnlag. Direktoratet ga en redegjørelse for saksbehandlingstiden, og for tiltakene som var igangsatt for å redusere denne.

Ombudsmannen tok redegjørelsen til etterretning, og merket seg at direktoratet ville følge utviklingen nærmere fremover.

Nav EØS Dagpengers behandlingstid i saker om overføring av opptjente dagpengerettigheter fra Norge til andre EØS-land ble i brev herfra tatt opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet på generelt grunnlag, som en såkalt eget tiltak sak. Bakgrunnen for saken var at brukere bosatt i Sverige og Finland klaget over svært lang saksbehandlingstid for utstedelse av attest E301, som dokumenterer opptjente dagpengerettigheter i Norge.

I svarbrev hit opplyste Arbeids- og velferdsdirektoratet at målkravet for behandlingstiden for utstedelse av attest E301 for 2011 var på 21 dager. Grunnet systemtekniske utfordringer knyttet til sakstypen E301, måtte saksbehandlingstid estimeres på bakgrunn av hvor gamle søknadene til enhver tid var. Det ble opplyst at saksbehandlingstiden for attest E301 var estimert til 11 uker i uke 17 2010, 16 uker ved slutten av 2010, og 20 uker i februar 2011. Saksbehandlingstiden var redusert til 15 uker i april 2011, og direktoratet forventet en «signifikant ytterligere reduksjon» fremover.

Årsaken til saksbehandlingstiden lå i kjølvannet av de internasjonale nedgangskonjunkturene som begynte i 2008, som hadde ført til at Arbeids- og velferdsetaten hadde mottatt svært mange søknader om dagpenger fra borgere i andre EØS-land. Det ble opplyst at det siden 2008 hadde funnet sted en kraftig økning i antall mottatte søknader om utstedelse av attest E301, samt søknader fra grensearbeidere om dagpenger under permittering.

Direktoratet opplyste at det høsten 2010 var utarbeidet en handlingsplan for å redusere saksbehandlingstiden og antall ubehandlede saker. Hovedtiltakene var å styrke bemanningen ved Nav EØS Dagpenger med åtte saksbehandlere, samt å få bistand fra andre enheter til å behandle dagpengesakene. Videre ble det planlagt å gjennomføre kompetansehevende tiltak blant saksbehandlerne i etaten, for bedre saksflyt. Planen hadde vært å redusere restansene av dagpengekrav fra grensearbeidere først, for deretter å dreie innsatsen til utstedelser av attest E301.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyste at saksbehandlingstiden for dagpengekravene var redusert fra vel 20 uker høsten 2010, til tre uker per april 2011, og at målet var å få redusert saksbehandlingstiden for utstedelse av E301 attester tilsvarende. Direktoratet forventet at de gjennomførte tiltakene ville føre til en videre reduksjon i saksbehandlingstiden utover året. Situasjonen ble fulgt løpende, og behovet for å iverksette ytterligere tiltak ble vurdert jevnlig.

Jeg merket meg at direktoratet ville følge utviklingen i saksbehandlingstiden for denne type saker nærmere fremover, og tok for øvrig redegjørelsen til etterretning.