• Forside
  • Uttalelser
  • Nav Forvaltning Molde – utbetaling av grunn- og hjelpestønad til feil konto

Nav Forvaltning Molde – utbetaling av grunn- og hjelpestønad til feil konto

Nav Nesset hadde feilaktig utbetalt grunn- og hjelpestønad til mors konto istedenfor barnets. Det var på det rene at mor og far hadde undertegnet avtale om at pengene skulle overføres en egen konto i barnets navn og at dette var meddelt Nav. Nav innrømmet feilen, men viste til at overformynderiet hadde bekreftet at pengene uansett hadde kommet barnet til gode.

Ombudsmannen la avgjørende vekt på de formelle forhold og konkluderte med at det forelå en feilutbetaling i folketrygdlovens forstand. Bekreftelsen fra overformynderiet kunne ikke tillegges særlig vekt i denne sammenheng. Nav ble bedt om å vurdere saken på nytt i lys av ombudsmannens uttalelse.

Etter en fornyet vurdering utbetalte Nav pengene til barnets konto.

Oppfølging

A klaget til ombudsmannen på vegne av sitt barnebarn B (f. 2000) over Navs feilaktige utbetaling av grunn- og hjelpestønad til mors konto over en periode på tre måneder. Utbetalingen skjedde til tross for at det var uttrykkelig kommunisert til Nav Nesset at pengene skulle innbetales til en egen konto i barnets navn forvaltet av overformynderiet i samsvar med underskrevet avtale og gjeldende retningslinjer. A krevde at pengene ble utbetalt barnets konto. Han anførte at en antagelse om at pengene har kommet barnet til gode ikke kan reparere en klar feilutbetaling.

Det ble besluttet å ta saken opp med Nav Forvaltning Molde. I brev herfra ble det vist til at ordningen med en egen konto i barnets navn forvaltet av overformynderiet fulgte av lov. Sett hen til at det var uomtvistet at Nav hadde blitt orientert om kontoendringen i tide, ble Nav Forvaltning Molde bedt om å opplyse hvorvidt de stadig var av den formening at pengene var utbetalt «riktig konto» slik det var hevdet tidligere. Dersom det var på det rene at pengene skulle vært utbetalt barnets konto, og det var Navs feil at dette ikke ble gjort, ble Nav Forvaltning Molde også bedt om å opplyse hvorvidt pengene burde overføres rette vedkommende i overensstemmelse med hovedregelen i folketrygdloven § 22-1.

I svaret fra Nav Forvaltning Molde het det blant annet:

«NAV erkjenner at grunn- og hjelpestønad ikke har blitt utbetalt til riktig konto hva gjelder månedene april og mai 2010. Vi kan imidlertid ikke med sikkerhet fastslå at utbetalingen for mars måned har blitt utbetalt til feil konto da det ikke kan fastslås med sikkerhet når melding om kontoendring faktisk ble mottatt av NAV Nesset. Fristen for at en kontoendring også skulle ha fått innvirkning for utbetalingene av grunn- og hjelpestønad i mars måned 2010 var 7. mars. Dersom kontonummerendringen innkom etter denne dato fikk det ikke innvirkning før utbetalingen i april. Vi finner dermed at ytelsen ikke kan sies å være utbetalt til riktig kontonummer for april og mai 2010.

Med bakgrunn i sakens samlede dokumentasjon finner vi imidlertid at det ikke foreligger noen feilutbetaling. Konsekvensen av dette er at vi mener at utbetalingene av grunn- og hjelpestønad for månedene april og mai 2010 (subsidiært også mars 2010) ikke skal utbetales på nytt direkte til kontoen som er opprettet i [B] sitt navn. Bakgrunnen for dette er spesielt uttalelsen fra Nesset Overformynderi som har tatt standpunkt til at utbetalingene har blitt forvaltet til barnets beste i hele perioden, og da nærmere bestemt av barnets mor.»

Svaret fra Nav Forvaltning Molde ble forelagt A som kom med ytterligere merknader. Disse ble så forelagt Nav Forvaltning Molde som ikke hadde flere merknader i anledning saken.

Ved avslutningen av saken uttalte jeg:

«Hovedregelen er at umyndiges midler skal utbetales til og forvaltes av overformynderiet, jf. vergemålsloven 22. april 1927 §§ 62 og 63. Dette innebærer at alle engangsutbetalinger av beløp større enn kr 75 000, for eksempel erstatningsbeløp, skal utbetales til overformynderiet. Dersom foreldrene ønsker å få dekket barnets utgifter, må de henvende seg til overformynderiet for eventuell utbetaling.

Tidligere skjedde utbetaling av grunn- og hjelpestønad til barn til den konto som var oppgitt av verge. For å bringe utbetalingsrutinen i overensstemmelse med vergemålsloven, ble Navs rundskriv til folketrygdloven § 22-1 endret 14. mai 2007. Etter endringen heter det i rundskrivet at grunn- og hjelpestønaden skal utbetales en egen konto i barnets navn. I utgangspunktet er det opp til foreldrene å komme til en enighet om disponeringen av midlene. Dette er utenfor Navs ansvarsområde.

Det er på det rene at foreldrene, som tidligere var samboere, 2. mars 2010 underskrev en avtale sammen med Nesset overformynderi om opprettelse av en egen konto i barnets navn. Det ble deretter gitt meddelelse til Nav Nesset om at grunn- og hjelpestønaden skulle utbetales denne nye kontoen. Selv om det ikke er noen holdepunkter som tilsier at melding om kontoendring er mottatt hos Nav Nesset før 1. juni 2010, har Nav Nesset innrømmet at det ved en feil ikke ble overført penger til den nye kontoen. Likevel er det som nevnt omtvistet om melding om kontoendring ble mottatt før eller etter 7. mars 2010 som skal være skjæringstidspunktet i forhold til utbetaling for denne måneden.

Slik saken er opplyst, må jeg legge avgjørende vekt på de formelle forhold. Nav Nesset har erkjent at det ved en feil ikke ble utbetalt grunn- og hjelpestønad til barnets konto for månedene april og mai 2010. I stedet ble beløpene utbetalt til barnets mor. Dette utgjør en feilutbetaling i forhold til folketrygdloven § 22-1 som bestemmer at trygdeytelser skal utbetales til «den som har rett til ytelsen». Av Navs rundskriv til bestemmelsen følger at i så fall skal Nav lokalt straks utbetale korrekt beløp til rette vedkommende, og saken skal deretter behandles som en feilutbetalingssak der det må avgjøres om det er grunnlag for å kreve det feilutbetalte beløpet tilbake. Det er vanskelig å ha noen begrunnet oppfatning om det samme også gjelder for mars 2010 da det ikke kan fastslås med sikkerhet når Nav Nesset mottok melding om kontoendringen.

At Nesset overformynderi har bekreftet at pengene er blitt «forvaltet til barnets beste i hele perioden» kan neppe rokke ved ovennevnte standpunkt. Jeg har i denne forbindelse ingen innsigelser til As innvending om at hvis denne uttalelsen skal ha noen relevans må det som et minimum kreves at overformynderiet er gitt tilgang til bilag mv. som viser at pengene i sin helhet er kommet barnet til gode.

Jeg ber etter dette Nav Forvaltning Molde om å vurdere saken på nytt i lys av denne uttalelsen og orientere meg om utfallet av den fornyede vurderingen.»’

 

Forvaltningens oppfølging

Etter en fornyet vurdering utbetalte Nav grunn- og hjelpestønad for månedene mars, april og mai 2010 til barnets konto.