• Forside
  • Uttalelser
  • Navs behandling av saker om utsatt fedrekvote – foreldrepenger

Navs behandling av saker om utsatt fedrekvote – foreldrepenger

Arbeids- og velferdsdirektoratets oppfølgning av brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om behandling av saker om rett til utsatt fedrekvote, herunder fornyet behandling av tidligere avgjorte saker, ble tatt opp med direktoratet på generelt grunnlag. Arbeids- og velferdsdirektoratet ga en redegjørelse for hvordan departementets synspunkter var fulgt opp i praksis, og for tiltak som var igangsatt for å forhindre at retten til fedrekvote går tapt.

Ombudsmannen tok redegjørelsen til etterretning, og merket seg at direktoratet har tatt i bruk en ny og tydeligere utgave av informasjonsbrevet som blir sendt til far. 

Navs behandling av saker om rett til utsatt fedrekvote, herunder fornyet behandling av tidligere avgjorte saker, ble i brev herfra tatt opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet på generelt grunnlag, som en såkalt eget tiltak sak. Bakgrunnen for saken var en enkeltsak her, der ombudsmannen ble gjort kjent med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev 4. juli 2011, 6. desember 2011 og 10. februar 2012 til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Brevene gjaldt Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer for behandling av saker om utsettelse av fedrekvote.

I svarbrev hit fremla Arbeids- og velferdsdirektoratet den korrespondansen som hadde vært mellom direktoratet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i anledning saken. Av brev 3. mai 2012 fra direktoratet til departementet fremgikk det at Nav vil omgjøre saker der det ikke er sendt ut eget informasjonsbrev til far. Dette gjelder saker fra før november 2010 og for to typer saker som er nærmere beskrevet i brevet, og vil i utgangspunktet gjelde for nye søknader, ubehandlede søknader og klagesaker. I tillegg fremgikk det at Nav vil gjennomgå behandlede klagesaker fra september 2011 og fremover, og på eget initiativ informere de som har fått avslag på sin klage om at de kan få behandlet saken på nytt.

I brev herfra ble det stilt spørsmål om hvorfor skjæringstidspunktet for behandlede klagesaker var satt til september 2011, og ikke tidligere, samt bedt opplyst hvorfor Nav ikke vil gi samme informasjon av eget initiativ til fedre som har fått avslag uten å ha påklaget vedtaket.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyste i svarbrev hit at Navs IKT-systemer ikke viser årsaken til at det er fattet vedtak om avslag, og at antall saker er betydelige. Det ble videre opplyst at antall klagesaker som har endt med avslag er betydelig mindre, og at det ikke er vanskelig å finne frem til disse sakene. Direktoratet fant det også naturlig å gå tilbake til det tidspunkt da retningslinjene første gang ble justert, som var i september 2011.

Ved avslutningen av saken uttalte jeg:

På bakgrunn av den fremlagte korrespondansen mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, legger jeg til grunn at direktoratet har fulgt opp departementets brev på en tilfredsstillende måte. Jeg tar videre Arbeids- og velferdsdirektoratets siste svarbrev hit til etterretning. For øvrig har jeg merket meg at direktoratet nå har tatt i bruk en ny og tydeligere utgave at informasjonsbrevet til far, der lovens krav om skriftlig arbeidsavtale mellom far og arbeidsgiver ved utsettelse av fedrekvote grunnet heltidsarbeid er presisert.