Navs behandlingstid i saker som er hjemvist fra Trygderetten

I en klagesak ble Arbeids- og velferdsdirektoratet spurt om Navs rutiner for å prioritere saker som tidligere hadde vært hjemvist fra Trygderetten.

Direktoratet redegjorde for rutinene, og opplyste blant annet at Nav Forvaltning og Nav Klageinstans ville samarbeide for å etablere rutiner som sikret at ev. klager over Nav Forvaltnings nye vedtak kunne bli prioritert i Nav Klageinstans.

Uttalelse

A klaget i brev hit 12. mars 2015 (mottatt her 15. april 2015) over Navs saksbehandlingstid for hennes klage 26. januar 2015 over Nav Forvaltnings vedtak 14. januar 2015. Hun opplyste at hun hadde fått oppgitt at det kunne ta inntil åtte måneder før klagen ble behandlet.

Bakgrunnen for saken var at Nav Forvaltning i vedtak 28. februar 2013 hadde stanset uførepensjonen hennes med virkning fra 1. januar 2011. Vedtaket ble stadfestet av Nav Klageinstans 31. juli 2013. Trygderetten opphevet 5. september 2014 klageinstansens vedtak og hjemviste saken til ny behandling i Nav.

I brev herfra 28. april 2015 ble Arbeids- og velferdsdirektoratet bedt om en kort redegjørelse for om, og i tilfelle hvordan, Nav prioriterer saker som tidligere er hjemvist fra Trygderetten. Videre ble det bedt om direktoratets syn på om det ville være i tråd med god forvaltningsskikk om Nav brukte åtte måneder på å behandle klagen.

Direktoratet svarte i brev 10. juni 2015 at årsaken til at en sak ble hjemvist fra Trygderetten nesten uten unntak var at saken ikke ble ansett tilstrekkelig utredet. Nav Klageinstans fattet da ikke nytt vedtak i saken selv, men sendte saken tilbake til førsteinstans, som innhentet nødvendige opplysninger og fattet et nytt vedtak. Nav Klageinstans prioriterte prosessene som ble foretatt i forbindelse med oversendelsen, men det kunne likevel gå noen uker før saksdokumentene nådde frem til førsteinstans.

Nav Klageinstans hadde ingen særskilt prioritering av saker som tidligere hadde vært hjemvist fra Trygderetten eller Nav Klageinstans når et nytt vedtak ble påklaget. Nav hadde heller ingen rutine for å merke sakene når de ble sendt fra førsteinstansen og til Nav Klageinstans, noe som var en forutsetning for at Nav Klageinstans kunne fange opp og prioritere sakene. Nav Forvaltning og Nav Klageinstans ville nå samarbeide for å etablere rutiner som sikret at sakene kunne prioriteres i Nav Klageinstans.

Nav Forvaltning Styringsenhet hadde bedt enhetene om å prioritere klager som inneholdt opplysninger som tilsa at vedtaket skulle omgjøres. Videre var det gitt beskjed til enhetene om at hjemviste saker fra Nav Klageinstans eller Trygderetten skulle ha høy prioritet. Nav Forvaltning beklaget at disse retningslinjene ikke var fulgt i As sak, og dette var tatt opp med saksbehandlende enhet.

Nav Forvaltning hadde i brev 30. januar 2015 orientert om at saksbehandlingstiden for klagen ville bli på åtte måneder. På grunn av arbeid med nedbygging av restanser på uføreområdet og innføring av ny uføretrygd, ble åtte måneder oppgitt som saksbehandlingstid i alle saker. Dette var imidlertid å betrakte som et maksimum, og svært mange saker ble behandlet raskere. Det var åpenbart uheldig at A ble orientert om en saksbehandlingstid på åtte måneder, når saken skulle være høyt prioritert i henhold til rutinene.

Saksbehandlende enhet i Nav Forvaltning var nå bedt om å prioritere saken umiddelbart, og Nav Klageinstans ville også prioritere klagen når den var oversendt dit.

Etter dette ble saken avsluttet her, i brev 22. juni 2015.

Nav Klageinstans fattet vedtak i klagesaken 1. juli 2015.