• Forside
  • Uttalelser
  • Navs saksbehandlingstid og rutiner for utsendelse av foreløpig svar – saker om avtalefestet pensjon og alderspensjon

Navs saksbehandlingstid og rutiner for utsendelse av foreløpig svar – saker om avtalefestet pensjon og alderspensjon

I forbindelse med behandlingen av en klage over lang saksbehandlingstid for søknad om avtalefestet pensjon, kom det frem at Nav rutinemessig fattet vedtak om innvilgelse av avtalefestet pensjon og alderspensjon fra tre måneder før virkningsdato.
Ombudsmannen uttalte at kravet om avgjørelse «uten ugrunnet opphold» i folketrygdloven § 21-10 første ledd og forvaltningsloven § 11 a første ledd ikke var til hinder for at sakene kunne behandles i en annen rekkefølge enn etter når de kom inn, der saklige og tilstrekkelig tungtveiende grunner talte for det. En forutsetning for at det skulle kunne være akseptabelt at søknadene ble behandlet etter iverksettingsdato i stedet for etter søknadstidspunkt, måtte være at de som søkte i god tid ble holdt orientert om saksbehandlingstiden og at det, så vidt mulig, ble gitt slik veiledning at deres behov for avklaringer i saken ble ivaretatt.

A søkte i november 2009 om avtalefestet pensjon med virkning fra 1. august 2010. I mai 2010 klaget han hit over manglende svar på søknaden.

Han opplyste at han hadde oppsøkt sitt lokale Nav-kontor to ganger i løpet av våren, og da fått høre at søknaden var lavt prioritert og at han ikke kunne regne med å få svar før «rett før» 1. august. Det fremgikk at både han og arbeidsgiveren hadde behov for en avklaring av om han ville gå av med avtalefestet pensjon eller om arbeidsforholdet skulle fortsette.

Det ble herfra tatt kontakt med det lokale Nav-kontoret med spørsmål om saksbehandlingstiden. Nav-kontoret kontaktet da Nav Pensjon, og fikk opplyst at saken var til behandling der, at avtalefestet pensjon normalt innvilges to måneder før iverksetting og at vedtak i saken trolig ville bli fattet i løpet av juni.

I brev herfra ble Nav Pensjon bedt om en bekreftelse på opplysningene som var videreformidlet av det lokale Nav-kontoret. Det ble også bedt om en redegjørelse for årsakene til at søknadene først ble innvilget to måneder før iverksetting og for i hvilke tilfeller vedtak kunne fattes på et tidligere tidspunkt.

Nav Pensjon svarte at kravet om avtalefestet pensjon var mottatt der 28. november 2009 og at det 11. juni 2010 var fattet vedtak om innvilgelse med virkning fra 1. august 2010.

Til spørsmålene om Navs rutiner svarte Nav Pensjon:

«NAVs rutiner innebærer at det blir fattet vedtak i saker vedrørende avtalefestet pensjon fra tre måneder før virkningsdato for uttaket. Det er flere årsaker til dette. Den viktigste årsaken er å forhindre at det skjer endringer før iverksetting. Slik er også rutinen for søknader om alderspensjon. Det sendes ut informasjonsbrev om alderspensjon tre måneder før stønadssituasjonen inntreffer. Generelt er det slik at informasjon om AFP både gis via pensjonsordningen og NAV, i tillegg til den informasjon arbeidsgiver besitter. De som i god tid før uttaket ønsker en vurdering av pensjonens størrelse kan be om en foreløpig beregning av pensjonen.»

I brev herfra ble det bedt opplyst om Nav sendte ut foreløpig svar med angivelse av når vedtak ville bli fattet der det var søkt om alderspensjon eller avtalefestet pensjon lang tid i forveien. Videre ble det bedt opplyst hvordan det ble informert om mulighetene for å få en foreløpig beregning av pensjonen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet beklaget at A ikke fikk tilsendt foreløpig svar etter at kravet var mottatt i Nav Pensjon. Direktoratet skrev at det i «våre rutiner i pensjonsløsningen» var lagt opp til at det alltid skulle vurderes om det skulle sendes varsel om svartid, og at varsel skulle sendes dersom vedtak ikke kunne fattes innen fire uker.

Til spørsmålet om foreløpig beregning av pensjonen svarte direktoratet:

«Når det gjelder søknad om avtalefestet pensjon fra Statens pensjonskasse fremgår det på www.spk.no at NAV beregner avtalefestet pensjon mellom 62 og 65 år, og at man for mer detaljert informasjon kan kontakte sitt lokale NAV-kontor. NAV-kontoret vil sørge for at brukere som etterspør foreløpig beregning, får tilsendt dette.

For øvrig kan bruker benytte Din pensjon på www.nav.no, som er en elektronisk løsning som kan benyttes til planlegging og beregning av alderspensjon fra folketrygden, i tillegg til at avtalefestet pensjon og tjenestepensjon fra de største offentlige og private også blir beregnet.»

Ved avslutningen av saken uttalte jeg:

«Både saker om alderspensjon og saker om avtalefestet pensjon som er til behandling i Nav skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. For alderspensjon følger dette av folketrygdloven § 21-10 første ledd og for avtalefestet pensjon følger det av forvaltningsloven § 11 a første ledd.

Normalt behandles forvaltningssaker i tidsrekkefølge etter når de kommer inn til forvaltningen. Lovbestemmelsenes krav om avgjørelse «uten ugrunnet opphold» er imidlertid ikke til hinder for at sakene kan behandles i en annen rekkefølge, der saklige og tilstrekkelig tungtveiende grunner taler for det.

En forutsetning for at det skal kunne være akseptabelt at søknader behandles etter iverksettingsdato i stedet for etter søknadsdato, må være at de som søker i god tid, holdes orientert om saksbehandlingstiden og at det, så vidt mulig, gis slik veiledning at deres behov for avklaringer i saken ivaretas.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har beklaget at det ikke ble sendt ut foreløpig svar i denne saken, slik forvaltningsloven § 11 a annet og tredje ledd krever. Det er opplyst at det etter rutinene skal sendes ut varsel om svartid dersom det ikke kan fattes vedtak innen fire uker, men bakgrunnen for at det ikke ble gjort her, fremgår ikke.

På bakgrunn av denne saken og at jeg jevnlig mottar klager over lang saksbehandlingstid i Nav Pensjon der brukerne ikke er blitt orientert om saksbehandlingstiden, vil jeg be om at det foretas en gjennomgang av de praktiske rutinene for utsendelser av foreløpig svar og andre orienteringer om saksbehandlingstiden i pensjonsenhetenes saker, slik at dette faktisk blir sendt ut som det skal.

En foreløpig beregning av pensjonen, foretatt enten av Nav eller av brukeren selv ved hjelp av Din pensjon på Navs internettsider, vil i mange tilfeller kunne ivareta søkernes behov for veiledning. Jeg har også merket meg Navs arbeid med å spre kjennskap til forskjellige selvbetjeningsløsninger. I en sak som denne antar jeg at det også kunne vært hensiktsmessig å opplyse om mulighetene for å få en foreløpig beregning av pensjonen i forbindelse med utsendelsen av foreløpig svar.»