• Forside
  • Uttalelser
  • Ombudsmannens undersøkelse av Politiets utlendingsinternat på Trandum – særskilt melding til Stortinget

Ombudsmannens undersøkelse av Politiets utlendingsinternat på Trandum – særskilt melding til Stortinget

Ombudsmannen avga 15. februar 2007 en særskilt melding til Stortinget med hjemmel i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen § 12 annet ledd. Dokument nr. 4:1 (2006-2007) gjaldt ombudsmannens undersøkelse av en del forhold ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Bakgrunnen for undersøkelsen var et møte med Politiets utlendingsenhet høsten 2005 og et påfølgende besøk til utlendingsinternatet i mars 2006.

Politiets utlendingsenhet har ansvaret for driften av internatet, som er en lukket, fengselslignende institusjon for visse grupper utlendinger uten lovlig opphold i riket eller med uavklart identitet. Internatet er hjemlet i utlendingsloven 24. juni 1988 nr. 64 § 37 d, og internering besluttes av en domstol etter nærmere kriterier i loven.

Sentralt i undersøkelsen var den rettslige reguleringen av driften av internatet og særlig bruken av tvang, makt og kontrolltiltak overfor de internerte. Videre omfattet undersøkelsen bruken av innleide vektere, inspeksjonsrutiner, mat- og aktivitetstilbud, samtykke til internering og tilsyn med internatet.

Som det fremgår av Dokument nr. 4:1 (2006-2007), var fraværet av en nærmere rettslig regulering av internatets drift slående og klart uheldig i forhold til de internertes rettssikkerhet. Dette var særlig uheldig i kombinasjon med at det ikke var etablert noe eksternt tilsyn med internatet. Videre var det uheldig at driften og rutinene ikke var tilpasset de utlendingene som er internert over lengre tid. Ombudsmannen var også kritisk til blant annet mattilbudet slik det var på tidspunktet for besøket, aktivitetstilbudet for utlendinger med opphold av lengre varighet og visse sider ved bruken av innleide vektere uten politimyndighet.

Utlendingsloven § 37 d ble endret ved lov 29. juni 2007 nr. 41, som trådte i kraft 1. juli 2007, og regulerer nå de internertes rettigheter og politiets myndighet til blant annet å iverksette kontrolltiltak og til å bruke maktmidler. Det skal opprettes et uavhengig tilsynsråd for å «føre tilsyn med driften av utlendingsinternatet og behandlingen av utlendingene som oppholder seg der». Et forslag til nærmere forskrifter, hjemlet i lovbestemmelsen, ventes om kort tid. Ombudsmannen er også kjent med at et aktivitetssenter på internatets område er tatt i bruk og at innleide vektere er erstattet med eget ansatt sikkerhetspersonale. Kostholdet ble endret allerede før ombudsmannens hadde avsluttet sine undersøkelser.

Ombudsmannen vil fortsatt følge med på utviklingen ved Politiets utlendingsinternat og påse at et tilsynsråd blir opprettet. Behovet for dette er nylig påpekt av FNs Committee against Torture (CAT) etter Norges 5. periodiske rapport til komiteen.