Partsinnsyn i barnevernssak

Etter klage tok ombudsmannen opp med Barne- og likestillingsdepartementet det generelle spørsmålet om retten til innsyn i egen barnevernssak etter at vedkommende er fylt 15 år, dersom barnevernssaken ble avsluttet før barnet fylte 15 år. Det tidligere Barne- og familiedepartementet hadde i et brev fra 1999 til samtlige fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner og fylkesnemnder fremholdt at barnevernloven § 6-3 annet ledd ikke ga rett til slikt innsyn, og departementets tolkning syntes å ha vært fulgt i praksis.
På bakgrunn av ombudsmannens henvendelse, ba Barne- og likestillingsdepartementet om en uttalelse fra Justis- og politidepartementets lovavdeling om retten til innsyn etter barnevernloven § 6-3 annet ledd sammenholdt med retten til partsinnsyn etter forvaltningsloven §§ 18 flg. Lovavdelingen mente bl.a. at retten til partsinnsyn i saker etter barnevernloven også gjelder for personer som er fylt 15 år etter at saken ble avsluttet. Departementet opplyste etter dette at alle aktuelle forvaltningsorganer ville bli orientert om lovavdelingens uttalelse og hva dette innebærer for retten til partsinnsyn i barnevernssaker. Ombudsmannen fant da å kunne la saken bero.

Ombudsmannen mottok en klage fra Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund i en sak om partsinnsyn i en barnevernssak. Den konkrete klagen gjaldt en innsynsbegjæring fra Sandefjords Blad i dokumentene i en barnevernssak. Barnet (A), som på tidspunktet for innsynbegjæringen var fylt 15 år, hadde samtykket til dokumentinnsyn. Begjæringen om innsyn ble imidlertid avslått under henvisning til at A ikke var fylt 15 år da den aktuelle barnevernssaken ble avsluttet. Det ble vist til at barn under 15 år ikke er parter etter barnevernloven 17. juli 1992 nr. 100 § 6-3 annet ledd, og at vedkommende da heller ikke har rett til innsyn etter fylte 15 år dersom saken før dette tidspunktet er avsluttet, hvilket var tilfelle i denne konkrete saken. Som kilde for en slik tolkning ble det bl.a. vist til et brev 31. august 1999 fra daværende Barne- og familiedepartementet til Fylkesmannen i Vest-Agder, med kopi til samtlige fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner og fylkesnemnder. I brevet fremholdt departementet at barnevernloven § 6-3 annet ledd må forstås slik at barn ikke har rett til partsinnsyn i egen barnevernssak selv etter at vedkommende er fylt 15 år og forstår hva saken gjelder, dersom barnevernssaken ble avsluttet før vedkommende fylte 15 år.

Begge foreldrene til A samtykket etter hvert til å frigi de omstridte dokumentene, og ombudsmannen fant derfor ikke grunn til å undersøke den konkrete innsynssaken nærmere. Det ble imidlertid funnet grunn til å ta spørsmålet om forholdet mellom barnevernloven § 6-3 annet ledd og retten til partsinnsyn etter forvaltningsloven §§ 18 flg. opp på generelt grunnlag med Barne- og likestillingsdepartementet.

I brev herfra ble det spurt om departementet fortsatt mener bestemmelsen i barnevernloven § 6-3 annet ledd må tolkes slik departementet ga uttrykk for i brevet 31. august 1999. Det ble i tilfelle bedt om en nærmere redegjørelse for denne tolkningen, herunder for hvilke rettskilder som taler for en slik tolkning. I tillegg ble departementet bedt om å besvare flere konkrete spørsmål, bl.a. hvilke hensyn som taler for å begrense innsynsretten for barn som etter forvaltningsloven er part i en barnevernssak.

På bakgrunn av ombudsmannens henvendelse fant departementet grunn til å be lovavdelingen om en uttalelse om de rettsspørsmål ombudsmannen hadde tatt opp. Lovavdelingen uttalte at det klare utgangspunktet er at en part kan gjøre partsrettigheter gjeldende på ulike stadier i en sak. Retten til dokumentinnsyn er presisert å gjelde også etter at det er truffet vedtak i saken, jf. forvaltningsloven § 18 første ledd tredje punktum. Lovavdelingen kunne ikke se at ordlyden i barnevernloven § 6-3 annet ledd eller andre rettskilder knyttet til barnevernloven skulle kunne avskjære en person som har fylt 15 år i å utøve partsrettigheter selv om saken var avsluttet før vedkommende fylte 15 år. Heller ikke bestemmelsene om partsinnsyn i forvaltningsloven §§ 18 flg. gir grunnlag for å avskjære retten til dokumentinnsyn i slike tilfeller. Lovavdelingen konkluderte med at «forvaltningslovens regler om partsinnsyn i saker etter barnevernloven gjelder også for personer som har fylt 15 år etter at saken ble avsluttet». På spørsmål fra Barne- og likestillingsdepartementet, mente lovavdelingen at praksis kan og må endres, og at dette kunne skje innenfor gjeldende lovgivning. Lovavdelingens redegjørelse er i sin helhet tilgjengelig på Justis- og politidepartementets nettsider, og gjengis derfor ikke her.

Etter dette opplyste Barne- og likestillingsdepartementet i brev til ombudsmannen at samtlige kommuner og fylkesmenn, Bufdir, regionene i Bufetat og fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ville bli orientert om Justis- og politidepartementets lovavdelings uttalelse, og for hva dette innebærer for retten til innsyn i barnevernssaker.

Ombudsmannen fant deretter grunn til å la saken bero.