Politidirektoratets vedtak om å nekte passutlevering

Saken gjelder politiets vedtak om innlevering av pass (passnektelse) etter passloven § 7 første ledd bokstav b, jf. § 5 tredje ledd bokstav d.

Ombudsmannen har kommet til at Politidirektoratets begrunnelse for vedtaket og forståelse av vilkåret «alvorlig sinnslidende» er mangelfull. Det er ikke foretatt en selvstendig vurdering av om søkeren er «alvorlig sinnslidende», og det fremkommer ikke at passets betydning for passinnehaveren er vurdert. Det er ikke tilfredsstillende at sentrale lovbestemte vilkår for å vedta passhindring ikke er vurdert i vedtaket. Ombudsmannen ber derfor direktoratet behandle saken på nytt.

Oppfølging

Uttalelse

Sakens bakgrunn

X politidistrikt fattet 4. april 2013 vedtak om passhindring for A. Bakgrunnen for vedtaket var en anmodning fra Utenriksdepartementet om vurdering av midlertidig passhindring etter passloven § 5 tredje ledd bokstav d. Anmodningen var begrunnet med at A ved to tilfeller, i 2006 og 2013, måtte bringes hjem fra landet Y ved hjelp av norske myndigheter grunnet hennes psykiske helsetilstand.

Om hjemhentingene fremgår følgende av anmodningen fra Utenriksdepartementet:

«Ved første tilfelle, i 2006, ble hun hjemhentet fra Y, og dette involverte omfattende og kompliserte omstendigheter for norske myndigheter, deriblant barneverntjenesten som vedtok å hente kvinnens datter fra Y. Videre har hun siden august 2012 og frem til dags dato grunnet sin psykiske helse mottatt bistand fra vår utenriksstasjon i Z. Ambassaden i Z har nå måttet bistå kvinnen i forbindelse med hjemreise, da hun ikke er i stand til å ta vare på seg selv. I mars 2013 har Fylkesmannen i Æ på bakgrunn av dette vedtatt hjemsendelse av kvinnen.»

A har vært psykisk syk i flere år, og har vært underlagt tvungent psykisk helsevern flere ganger. Ved Ø sykehus har hun fått diagnosen bipolar affektiv lidelse. Etter en utredning hos psykolog ved et nevropsykologisk senter i 2010 fikk hun diagnosen ADHD.

Vedtaket om passhindring ble påklaget av A, men stadfestet av Politidirektoratet i vedtak 31. august 2013. Den 29. april 2015 søkte A om å få sitt pass utlevert. Søknaden ble avslått av X politidistrikt 19. mai 2015. Politidirektoratet opprettholdt avslaget i vedtak 31. august 2015. Direktoratet viste blant annet til klagers sykdomshistorikk og behov for hjemhenting i utlandet ved to anledninger, og hevdet at det på denne bakgrunn var grunnlag for nektelse av passutlevering i henhold til passloven § 5 tredje ledd bokstav d. Det ble særlig vist til opplysninger i brev fra det lokale helseforetaket fra april 2015, hvor det fremgikk at «[g]rad av stress og stimuli, aktivitetsnivå, søvnhygiene og rusbruk er ytterligere risikofaktorer som vil kunne ha innvirkning på risiko for forverring. Generelt vil reiseaktivitet antas å innebære økning av flere av disse».

Klagen til ombudsmannen og ombudsmannens undersøkelser

As advokat klaget til ombudsmannen 9. november 2015 på vegne av A. I klagen ble det anført at vilkårene for å nekte å utlevere passet til A ikke er oppfylt, og at begrunnelsen for vedtaket er mangelfull. Det ble påpekt at vilkåret om «alvorlig sinnslidelse» tilsynelatende ikke er vurdert, og at Politidirektoratet heller ikke har foretatt en konkret vurdering av om A oppfylte vilkåret på vedtakstidspunktet.

Ombudsmannen fant grunn til å undersøke saken nærmere. I brev 29. januar 2016 ble Politidirektoratet bedt om å redegjøre for sin generelle forståelse av hva som ligger i vilkåret «alvorlig sinnslidende» i passlovens forstand, herunder om direktoratet mener at vilkåret har et annet innhold enn tilsvarende vilkår i psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3. Direktoratet ble også bedt om å svare på hvorvidt det var vurdert om A var «alvorlig sinnslidende» på vedtakstidspunktet, og hvilken betydning direktoratet eventuelt anser at dette har for vurderingen av om passet kan nektes utlevert. Til slutt ble direktoratet bedt om å redegjøre nærmere for sin avveining av vilkåret i passloven § 5 fjerde ledd første og annet punktum.

I sitt svar 21. mars 2016 ga Politidirektoratet uttrykk for at saksbehandlingen hadde vært forsvarlig, og at det var fattet et korrekt vedtak i saken. Innholdet i direktoratets svar er nærmere omtalt nedenfor.

Advokaten kommenterte svaret 27. april 2016. Direktoratet kom med ytterligere merknader til saken 24. juni 2016.

Ombudsmannens syn på saken

1. Innledning – rettslige utgangspunkter

Det følger av passloven § 1 at en norsk statsborger har rett til å få norsk pass. I passloven § 5 om «passhindring» er det i første ledd gitt bestemmelser om tilfeller der pass ikke skal utstedes, og i andre og tredje ledd angis situasjoner der politiet har en skjønnsmessig adgang til å nekte passutstedelse. Dersom vilkårene for å nekte passutstedelse er oppfylt, har politiet også adgang til å kreve innlevering av pass som allerede er utstedt, jf. passloven § 7 første ledd bokstav b.

I dette tilfellet ble det besluttet at passet skulle kreves innlevert med hjemmel i bestemmelsen i § 5 tredje ledd bokstav d. Vilkåret for passnekt etter denne bestemmelsen er at «søkeren er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet og ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet».

Ved den skjønnsmessige vurderingen av om et pass skal kreves innlevert, må det også foretas en vurdering i henhold til bestemmelsen i passloven § 5 fjerde ledd første og andre punktum:

«Pass må ikke nektes uten at tungtveiende hensyn taler for det. Ved avgjørelsen skal det tas i betraktning hvilken betydning pass vil ha for søkeren.»

Bestemmelsen i fjerde ledd må sees i sammenheng med passets betydning i dagens samfunn, og at pass i utgangspunktet er en rettighet.

Retten til pass har sammenheng med retten til fri bevegelighet og retten til å forlate en stats territorium. Den europeiske menneskerettskonvensjonen 4. november 1950 (EMK) protokoll nr. 4 art. 2 nr. 2 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 16. desember 1966 (SP) art. 12 nr. 2 slår fast retten til å forlate ethvert land, også sitt eget. Konvensjonsbestemmelsene gjelder som norsk lov, og skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. menneskerettsloven 21. mai 1999 nr. 30 §§ 2 og 3. Nektelse av å utstede pass eller beslutte innlevering av pass som allerede er utstedt, vil kunne utgjøre et inngrep i retten til å forlate sitt eget land. I Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMD) avgjørelse i saken Napijalo mot Kroatia 13. november 2003 ble for eksempel kroatiske myndigheters beslagleggelse av et pass ansett som et inngrep i retten til å forlate landet, se særlig avsnitt 68 – 73. Det kan bare gjøres innskrenkninger i denne retten som er i samsvar med lov og som er «nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter».

Et inngrep i retten til pass må på denne bakgrunn anses for å befinne seg i kjerneområdet til det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet. Dette tilsier at ordlyden i § 5 tredje ledd bokstav d) ikke kan tolkes utvidende.

2. Vilkåret om «alvorlig sinnslidende» i passloven § 5 tredje ledd bokstav d

2.1 Innholdet av begrepet «alvorlig sinnslidende»

Alvorlig sinnslidende er et begrep som benyttes i flere lover, i første rekke psykisk helsevernloven, men også i enkelte andre sammenhenger (for eksempel straffeprosessloven og tvisteloven).

Begrepet «alvorlig sinnslidelse» i psykisk helsevernloven § 3-3 er en juridisk term, som ikke motsvares av noen medisinsk diagnose, se Syse (2007) på side 185 flg. Om innholdet av begrepet skriver han at

«begrepet ble først forsøkt klarlagt i rettspraksis fra midten av 1980-årene. (…) Noe enkelt sagt, men relativt godt dekkende, omfatter begrepet «alvorlig sinnslidelse» klare, aktive psykoser samt visse svært manifeste avvikstilstander av ikke-psykotisk karakter der funksjonssvikten er like stor som den man ser ved psykoser. I tillegg innbefattes personer med en kronisk psykosesykdom, også i symptomfrie perioder, når symptomfriheten settes i sammenheng med antipsykotisk medikasjon.»

Begrepet ble videreført fra psykisk helsevernloven av 1961.

Hva som i passlovens forstand kreves for at søkeren skal anses «alvorlig sinnslidende», fremgår ikke klart av lov eller forarbeider. Politidirektoratet uttaler i svaret hit at de forstår terskelen for å anvende begrepet «alvorlig sinnslidelse» i psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3 som høyere enn for å anvende det tilsvarende begrepet i passloven § 5. Direktoratet viser i den forbindelse til følgende utdrag fra passlovutvalgets utredning, NOU 1994: 13 kapittel 6.6. sjette avsnitt:

«Bestemmelsen kan anvendes uten at det foreligger noe vedtak om tvangsinnleggelse eller at pass ikke må utstedes fra helsemyndighetene. Avgjørende blir om vedkommende vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet. Det vil som før være regelen at uttalelse fra lege om nødvendigheten av passnektelse bør søkes innhentet.»

Om den nærmere forståelsen av begrepet skriver direktoratet:

«Begrepet alvorlig sinnslidende er et helsemessig begrep. Politidirektoratet har ikke medisinsk kompetanse og vi forholder oss til de medisinskfaglige vurderinger som helsemyndighetene foretar. Politidirektoratet problematiserer ikke de diagnoser eller medisinskfaglige vurderinger som er gjort av leger og helsevesen, men forholder oss til disse i en konkret vurdering om vilkåret om alvorlig sinnslidende er oppfylt. Sykdomshistorikk og omstendighetene for øvrig vil også inngå i den skjønnsmessige vurderingen.»

I sin kommentar til saken 24. juni 2016 skriver direktoratet

«at «alvorlig sinnslidende» ikke gir noen mening som rettslig standard uten at dette ses i sammenheng med forutsetningen om at vedkommende «ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet». Dersom vedkommende er «alvorlig sinnslidende», men like fullt vil kunne ta vare på seg selv i utlandet, vil vilkårene for passnektelse ikke være til stede. Motsatt vil vilkårene være til stede om sinnslidelsen er av en slik karakter at vedkommende ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv. Om vedkommende er «alvorlig sinnslidende» etter en rettslig standard vil således ikke være avgjørende».

Etter ombudsmannens syn må begrepet «alvorlig sinnslidende» som et utgangspunkt anses å ha det samme innholdet i passloven som det tilsvarende begrepet i psykisk helsevernloven. Ombudsmannen kan ikke se at uttalelsene i passlovens forarbeider om at bestemmelsen kan anvendes uten at det foreligger vedtak om tvangsinnleggelse, innebærer at lovgiver har ment at terskelen for å anse noen som alvorlig sinnslidende i passlovens forstand skal være lavere enn etter psykisk helsevernloven, slik direktoratet hevder. Forarbeidenes henvisning til tvangsinnleggelse viser, tvert imot, at lovgiver er oppmerksom på at begrepet også benyttes i psykisk helsevernloven. Dersom intensjonen var at begrepet skulle ha et ulikt innhold i de to lovene, burde dette ha fremgått eksplisitt av forarbeidene til passloven. For å vedta tvangsinnleggelse kreves det dessuten i tillegg til grunnvilkåret om den alvorlige sinnslidelsen at ett av lovens to tilleggsvilkår er oppfylt, se psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3 bokstav a og b. På denne bakgrunn må uttalelsen i forarbeidene antakelig forstås slik at det ikke kreves at ett av disse tilleggsvilkårene er oppfylt, eller at det rent faktisk er fattet et vedtak om tvangsinnleggelse, for å vedta passnektelse etter passloven § 5.

Ombudsmannen er enig med direktoratet i at vilkårene for passnektelse ikke vil være til stede dersom vedkommende er «alvorlig sinnslidende», men like fullt vil kunne ta vare på seg selv i utlandet. Det er imidlertid ikke slik, som direktoratet hevder, at vilkårene nødvendigvis er oppfylt dersom det foreligger en sinnslidelse av en slik karakter at vedkommende «ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet». Vilkårene i passloven § 5 tredje ledd d) er kumulative, og det er et selvstendig vilkår at søkeren har en sinnslidelse som er «alvorlig».

Ombudsmannen er etter dette kommet til at politidirektoratet har feiltolket innholdet i vilkåret «alvorlig sinnslidende».

2.2 Politidirektoratets vurdering av om klageren er «alvorlig sinnslidende»

I Politidirektoratets begrunnelse for vedtaket om å inndra As pass vises det til passloven § 5 tredje ledd bokstav d, uttalelser fra psykolog B og overlege C ved distriktspsykiatrisk senter ved As lokale helseforetak av 19. mai 2014 og 16. april 2015 og klagers sykdomshistorikk. Det fremgår ikke av vedtaket at det er foretatt en selvstendig vurdering av om A var «alvorlig sinnslidende» på vedtakstidspunktet.

I svaret på spørsmålene herfra viser direktoratet blant annet til at det fremgår av uttalelsen at reiseaktivitet har medført risiko for rusbruk (cannabis) og at dette igjen har vist å øke faren for utvikling av mani og psykose. Videre uttaler direktoratet:

«Vilkåret for passnekt er at søkeren er alvorlig sinnslidende og ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet. Under henvisning til klagers sykdomshistorikk som beskrevet i ovennevnte uttalelser, anses det sannsynlig at klager ved ny reiseaktivitet ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet, jf. passloven § 5 tredje ledd bokstav d).»

Som lagt til grunn ovenfor er «alvorlig sinnslidende» et av to kumulative vilkår for passnekt i medhold av passloven § 5 tredje ledd bokstav d. Begrepet «alvorlig sinnslidende» er som nevnt en juridisk term, som ikke motsvares av noen medisinsk diagnose. Dette innebærer at det må foretas en konkret vurdering i vedtaket av om vilkåret er oppfylt. Det er situasjonen på vedtakstidspunktet som er avgjørende for vurderingen av vilkåret, jf. ordlyden i § 5 tredje ledd bokstav d): «er alvorlig sinnslidende».

Uttalelser fra leger og annet helsepersonell vil være en sentral del av vurderingsgrunnlaget. De uttalelsene som direktoratet viser til i sin begrunnelse, synes imidlertid i første rekke å inneholde vurderinger av det andre vilkåret i § 5 tredje ledd bokstav d). Uttalelsene gir uttrykk for det lokale helseforetakets vurdering av risikoen for en forverring av As tilstand ved en eventuell utenlandsreise, og for at dette vil kunne føre til at hun ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet. Direktoratets henvisning til uttalelsene fra det lokale helseforetaket utgjør ikke noen vurdering av om A var «alvorlig sinnslidende» på vedtakstidspunktet.

Slik vedtaket er begrunnet, har ikke direktoratet foretatt noen vurdering av om vilkåret «alvorlig sinnslidende» er oppfylt.

3. Forholdsmessighetsvurderingen etter passloven § 5 fjerde ledd

Det følger av passloven § 5 fjerde ledd at pass ikke kan nektes med mindre «tungtveiende hensyn taler for det». Ved avgjørelsen skal det tas i betraktning hvilken betydning pass vil ha for søkeren. Dette legger begrensninger på politiets adgang til å beslutte passnekt og innlevering av pass.

Det fremgår ikke av Politidirektoratets vedtak at det er foretatt en avveining etter § 5 fjerde ledd. I svaret til ombudsmannen skriver direktoratet blant annet:

«Fravær av pass vil i stor grad begrense en persons bevegelsesfrihet. Innlevering av klagers pass vil derfor ha konsekvenser for hennes muligheter til å reise utenfor Norden. Politidirektoratet finner imidlertid ikke at klagers manglende muligheter til å reise utenfor Norden kan være avgjørende i denne sammenhengen.

Pass er ikke en rett for de som ikke oppfyller passlovens krav. Formålet med passlovens bestemmelse om passnekt er blant annet å motvirke at det offentlige på ny blir belastet med store kostnader, jf. Utenriksdepartementets brev av 18.03.2013.

Klagerens ønske om å reise til Y, kan således ikke få avgjørende betydning for vurderingen. Hensynet til å motvirke at klageren på nytt pådrar det offentlige kostnader, er tungtveiende.»

At det er grunn til å tro at søkeren vil pådra det offentlige kostnader, vil kunne være et tungtveiende hensyn for passnektelse. Hensynet nevnes imidlertid ikke i direktoratets vedtak. Lovens ordlyd gir en klar anvisning om at det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering av om passet skal leveres inn. Det er derfor uheldig at hverken de tungtveiende hensynene som kan tale for passinnleveringen, eller passets betydning for passinnehaveren, er drøftet i vedtaket.

4. Passloven § 5 tredje ledd bokstav b)

Direktoratet har i svaret hit skrevet at også passloven § 5 tredje ledd bokstav b gir rettslig grunnlag for passhindringen. Bestemmelsen er imidlertid ikke omtalt i direktoratets vedtak, og er derfor ikke en del av ombudsmannens behandling av saken.

Det reparerer uansett ikke de påpekte feilene ved vedtaket at direktoratet i etterkant peker på et alternativt rettslig grunnlag.

5. Oppsummering

Ombudsmannen har kommet til at Politidirektoratets begrunnelse for vedtaket og forståelse av vilkåret «alvorlig sinnslidende» er mangelfull. Det er ikke foretatt en selvstendig vurdering av om søkeren er «alvorlig sinnslidende», og det fremkommer ikke at passets betydning for passinnehaveren er vurdert ved avveiningen av passhindringen.

Det er uheldig at sentrale lovbestemte vilkår for å vedta passhindring ikke er vurdert i vedtaket. Ombudsmannen ber derfor om at saken behandles på nytt, og at ombudsmannen orienteres om utfallet av den nye behandlingen.

Forvaltningens oppfølging

Etter at ombudsmannen hadde avgitt sin uttalelse, fattet Politidirektoratet nytt vedtak i saken 8. november 2016. Direktoratet drøftet de kumulative vilkårene i passloven § 5 tredje ledd bokstav d) («alvorlig sinnslidende» og «ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet») separat og kom til at begge var oppfylt. Samtidig uttalte direktoratet at vilkårene etter samme bestemmelse bokstav b) («vil pådra det offentlige kostnader») også ville være oppfylt i denne saken. Det ble videre foretatt en vurdering etter passloven § 5 fjerde ledd («passets betydning for klager»), der direktoratet konkluderte med at tungtveiende hensyn talte for passnekt. Klagen ble etter dette ikke tatt til følge.

I brev 18. januar 2017 informerte ombudsmannen direktoratet om at han ikke ville forfølge klagers sak ytterligere, særlig hensett til at det nye vedtaket også er begrunnet i passloven § 5 tredje ledd bokstav b) siste punktum. Ombudsmannen ba imidlertid direktoratet om å redegjøre for sitt syn på om vilkåret «alvorlig sinnslidende» i passloven § 5 har det samme innholdet som det tilsvarende begrepet i lov om psykisk helsevern. Dette var ikke omtalt i vedtaket 8. november 2016.

Direktoratet svarte 6. februar 2016 at det ikke kan legges til grunn at vilkåret «alvorlig sinnslidende» i passloven har det samme innholdet som det tilsvarende begrepet i lov om psykisk helsevern. Direktoratet viste blant annet til NOU 1994:13 Passlov punktene 3.11 og 6.6 og konkluderte slik:

«Slik vi leser uttalelsen i forarbeidene har lovgiver byttet ut ordene sinnssyke og åndssvake med alvorlig sinnslidende og psykisk utviklingshemmet, uten at det er tilsiktet en endring i den praksisen som gjaldt frem til det, herunder at pass har blitt nektet etter instruksen § 6 tredje ledd (c) etter forutgående uttalelse fra lege (passforbud bl.a når noen vil bringe seg i en slik stilling at han må sendes hjem for offentlig regning). Det omtalte brevet fra Helsedirektoratet omhandler personer med utviklingshemning eller som lider av psykisk sykdom.

Politidirektoratet er enig med Sivilombudsmannen i at det ikke er nok for å kunne nekte pass at en person er sinnslidende og ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet. Det er et krav om at sinnslidelsen er alvorlig. Samtidig mener vi fortsatt at vi ikke har nok grunnlag for å kunne konkludere med at ‘alvorlig sinnslidende’ skal forstås på samme måte som ved vedtak om tvungent psykisk helsevern. Politidirektoratet vil derfor være åpne for å vurdere passhindring etter uttalelse fra helsepersonell også i andre tilfeller enn det som faller inn under ‘alvorlig sinnslidende’ i psykisk helsevernlov. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at personer som ikke kan ta vare på seg selv reiser til utlandet. Vi vil imidlertid se hen til Sivilombudsmannens vurdering og innholdet i ‘alvorlig sinnslidende’ og psykose som er tatt inn i brevet fra Sivilombudsmannen av 18.1.2017.»

Ombudsmannens svarte slik i brev 24. mars 2017:

I sitt siste brev opplyser direktoratet at de ikke vil legge til grunn ombudsmannens konklusjon om at vilkåret ‘alvorlig sinnslidende’ i passloven § 5 tredje ledd bokstav b) siste punktum har det samme innholdet som det tilsvarende begrepet i lov om psykisk helsevern. Etter å ha gjennomgått brevet fastholder ombudsmannen konklusjonen i uttalelsen 5. oktober 2016, men brevet gir grunn til enkelte nye merknader.

Direktoratet viser til flere utdrag fra forarbeidene til passloven, NOU 1994:13, som etter direktoratets syn viser at praksis knyttet til den tidligere passinstruksen 4. april 1952 § 6 tredje ledd c) skal videreføres, og at dette har betydning for tolkningen av vilkåret ‘alvorlig sinnslidelse’.

Dette gjelder særlig utredningens punkt 6.6, hvor begrepene ‘sinnssyke og åndssvake’ i passinstruksens § 5 annet ledd foreslås byttet ut med ‘alvorlig sinnslidende’ og ‘psykisk utviklingshemmet’, som omtales som ‘de tilsvarende begreper i dag’. Utredningen omtaler dette som en terminologisk klargjøring, som ikke er ment som noen endring av praksis. Bestemmelsen som omtales, passinstruksen § 5 annet ledd, lød slik:

‘Til umyndiggjorte, sinnsyke eller åndssvake utstedes ikke pass uten samtykke av vergen eller den har omsorgen for vedkommende, med mindre viktige hensyn tilsier det og det finnes ubetenkelig’.

Ombudsmannen kan ikke se at utredningens uttalelse om endringen av begrepene i § 5 kan tilsi at forvaltningspraksis etter passinstruksen § 6 tredje ledd c) skulle ha betydning for tolkningen av dagens vilkår ‘alvorlig sinnslidelse’. Bestemmelsen i § 6 tredje ledd c) ga politimesteren adgang til å forby utstedelse av pass hvis ‘pass-søkerens vandel og omstendighetene for øvrig gir grunn til å tro at han i utlandet vil … bringe seg i en slik stilling at han må sendes hjem for offentlig regning’. Det fremgår riktignok av NOU 1994:13 at bestemmelsen i stor grad har vært benyttet for å nekte personer karakterisert som ‘sinnssyke’ eller ‘åndssvake’ pass – men den hadde hverken noe vilkår om ‘sinnssykdom’ eller ‘sinnslidelse’. I hovedsak synes dessuten passinstruksen § 6 tredje ledd c) å være videreført i passloven § 5 tredje ledd bokstav b) annet punktum, som heller ikke har noe ‘sykdomsvilkår’. Tidligere praksis vil nok derfor i noen grad uansett kunne videreføres med grunnlag i sistnevnte bestemmelse.

Da passinstruksen ble vedtatt i 1952, var begrepet «sinnssyk» gjeldende terminologi i sinnssykeloven. Med ny psykisk helsevernlov i 1962 ble begrepet «alvorlig sinnslidende» innført. I Rt-1987-1495 gjengir Høyesterett følgende fra Komitéen til revisjon av sinnssykelovgivningens innstilling 31. mai 1955 side 13:

‘Etter komitéens oppfatning må en etter dette kunne konkludere med at ordet sinnssyk etter hvert har fått et temmelig presist innhold. Medisinsk sett svarer det til en relativt skarpt avgrenset hovedgruppe av de psykiske sykdommer: psykosene. Juridisk omfatter det den gruppe av sjelelig syke mennesker som strafferettslig er utilregnelige, og som i sivilretten kan være uten vanlig rettslig handleevne når nærmere presiserte kriterier er til stede.’

Førstevoterende skriver videre:

‘I § 5 første ledd i et lovutkast Sosialdepartementet fremla med den nevnte proposisjon, og som på dette punkt svarere til den endelige lov, ble «alvorlig sinnslidelse» gjort til grunn vilkår [sic!] uten tilføyelse av «psykose» i parentes. …’

Ved vedtakelsen av passloven i 1997 må det på bakgrunn av dette ha fremstått som naturlig å endre terminologien i samsvar med det som var blitt vanlig terminologi på andre rettsområder. Det er vanskelig å se hvorfor man ved passinstruksen skulle ha ment noe annet med «sinnssyk» enn i annen lovgivning som forelå i 1952. Uten en slik forskjell kan en videreføring av begrepet med moderne terminologi heller ikke ha noe annet innhold enn innen helseretten.

Direktoratets begrunnelse for en annen forståelse av «alvorlig sinnslidende» i passlovgivningen enn den veletablerte forståelsen i helselovgivningen er ikke overbevisende, og det fremstår som uklart hvilken alternativ forståelse direktoratet mener bør legges til grunn. Som redegjort for i ombudsmannens uttalelse er adgangen til å forlate landet en sentral rettighet, noe som stiller skjerpede krav til en hjemmel som begrense den. På andre rettsområder har man sett en styrking av rettighetene til ‘alvorlig sinnslidende’, for eksempel hva gjelder adgangen til å inngå ekteskap og til å utøve partsrettigheter i straffesaker. Direktoratets standpunkt er derfor uheldig, både rettsteknisk og i et rettssikkerhetsperspektiv.

Ombudsmannen finner det positivt at direktoratet vil «se hen til» ombudsmannens forståelse av begrepet ‘alvorlig sinnslidende’, og at direktoratet synes å være enig i at vilkåret skal drøftes separat fra vilkåret ‘ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet’. Direktoratet oppfordres til å synliggjøre dette også i senere vedtak. Ombudsmannen tar til etterretning at det fortsatt er meningsforskjeller om tolkningen av vilkåret ‘alvorlig sinnslidende’ og vil vurdere videre oppfølgning av dette ved en senere anledning.»