• Forside
  • Uttalelser
  • Sak om lønnsgaranti ved folketrygdens forskuttering av sykepenger

Sak om lønnsgaranti ved folketrygdens forskuttering av sykepenger

Nav Forvaltning hadde forskuttert sykepenger til arbeidsgiver. Arbeidsgiveren gikk konkurs før arbeidstaker fikk utbetalt sykepengene. Arbeidsdepartementet avslo søknaden fra arbeidstaker om dekning av sykepengene gjennom lønnsgarantiordningen. Ombudsmannen konkluderte med at Nav ikke hadde hjemmel til å forskuttere utbetaling av sykepengene. Arbeidsdepartementet ba deretter Arbeids- og velferdsdirektoratet behandle saken på nytt. 

Arbeidsdepartementet ble bedt om å svare på om det etter folketrygdloven § 22-3 er adgang for Nav til å forskuttere sykepenger til arbeidsgiver. Departementet ble også bedt om å gi sitt syn på hvem som skal bære risikoen for slik forskuttering av sykepenger – folketrygden eller medlemmet. I tillegg ønsket ombudsmannen svar på om lønnsbegrepet i lønnsgarantiloven § 1 i tilstrekkelig grad tok hensyn til en eventuell praksis med forskuttering av sykepenger til arbeidsgiver.

Om forskuttering av sykepenger til arbeidsgiver svarte departementet:

«[folketrygdloven § 22-3] forutsetter at arbeidsgiver har forskuttert lønn under sykdom når folketrygden utbetaler sykepenger til arbeidsgiver for samme periode.

Dersom folketrygden har utbetalt sykepenger til arbeidsgiver på sviktende grunnlag, fordi arbeidsgiver faktisk ikke har utbetalt lønn til arbeidstaker, kan utbetalingen etter vårt syn ikke anses for å være frigjørende for folketrygden. I et slikt tilfelle må derfor folketrygden utbetale sykepenger på nytt til arbeidstakeren.»

Risikoen for slik forskuttering av sykepenger måtte etter departementets syn bæres av folketrygden. Arbeidsdepartementet opplyste også at Arbeids- og velferdsdirektoratet var bedt om å sørge for at saken ble vurdert på nytt i lys av departementets anvisning på etatens ansvar i slike refusjonssaker.

Ved avslutningen av saken uttalte jeg:

«Etter folketrygdloven 28. februar 1997 nr. 19 § 22-1 skal ytelser etter folketrygdloven – herunder sykepenger fra trygden – som hovedregel utbetales til den som har rett til ytelsen. Folketrygdloven § 22-3 åpner imidlertid for utbetaling av blant annet sykepenger til arbeidsgiver på nærmere bestemte vilkår. Det følger av § 22-3 første ledd første punktum at det kun er «[e]n arbeidsgiver som betaler full lønn» som kan kreve å få sykepengene utbetalt til seg. Arbeidsgiver må også ha utbetalt lønnen før han har krav på utbetaling av sykepengene.

I NOU 1990: 20 side 673 er folketrygdloven § 22-3 omtalt som en regel om overdragelse av folketrygdmedlemmets krav på sykepenger til arbeidsgiver. Overdragelsen av kravet på sykepenger skjer ved arbeidsgivers utbetaling av lønn. I ditt tilfelle utbetalte Nav dine sykepenger til din arbeidsgiver før du selv hadde fått lønn av arbeidsgiveren. Følgelig hadde ikke Nav hjemmel til å utbetale de aktuelle sykepengene til din arbeidsgiver. Denne forståelsen av folketrygdloven§ 22-3 synes også Arbeidsdepartementet å ha lagt til grunn i brevet hit.

Arbeidsdepartementet har nå bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet sørge for at din sak blir vurdert på nytt. Jeg anser derfor denne saken som ordnet. Arbeidsdepartementet er imidlertid i brev i dag bedt om å orientere meg om utfallet av direktoratets nye behandling av din sak.»

Arne Fliflet