• Forside
  • Uttalelser
  • Saksbehandlingstiden i saker om frivillig medlemskap i folketrygden

Saksbehandlingstiden i saker om frivillig medlemskap i folketrygden

Sivilombudsmannen har undersøkt saksbehandlingstiden i saker om frivillig medlemskap i folketrygden. Arbeids- og sosialdepartementet svarte ombudsmannen i brev 28. november 2019.

Ombudsmannen avsluttet saken ved brev 9. desember 2019 til departementet:

«Ombudsmannen har av eget tiltak og på generelt grunnlag undersøkt saksbehandlingstiden i Nav i saker om frivillig medlemskap i folketrygden. Spørsmålet i disse sakene er om pensjonister bosatt i enkelte EØS-land kan ha rett til frivillig medlemskap i folketrygden.

Bakgrunnen for undersøkelsen var opplysninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i forbindelse med en konkret sak. Det ble da opplyst at Nav hadde stilt behandlingen av disse sakene i bero i påvente av en avklaring fra Arbeids- og sosialdepartementet. Avklaringen var ventet etter sommeren 2019.

Arbeids- og sosialdepartementet har i svarbrevet til ombudsmannen opplyst at Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk tilbakemelding 5. juli 2019. Nav har etter dette utarbeidet nye retningslinjer for behandling av disse sakene. Behandlingen av klagesakene som var stilt i bero, er påbegynt. Det ble imidlertid opplyst at behandlingen av nye saker som er stilt i bero, ikke ennå var påbegynt, men at dette er få saker og at Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at det er tatt sikte på å behandle sakene i løpet av 2019.

Ombudsmannen takker for redegjørelsen og lar saken bero med den redegjørelsen som er gitt.»