• Forside
  • Uttalelser
  • Saksbehandlingstiden for internasjonale saker ved Nav – sak av eget tiltak

Saksbehandlingstiden for internasjonale saker ved Nav – sak av eget tiltak

Ombudsmannen følger kontinuerlig med på saksbehandlingstiden i Nav og foretar jevnlig undersøkelser av eget tiltak og på generelt grunnlag. Forrige undersøkelse av behandlingstiden i internasjonale saker ble gjort i 2015 (se sak 2015/2817). I mellomtiden har Nav omorganisert behandlingen av internasjonale saker.
Arbeids- og velferdsdirektoratet ble i brev 6. februar 2017 bedt om å redegjøre for behandlingstiden sammenlignet med det som ble opplyst ved forrige undersøkelse i 2015. Arbeids- og velferdsdirektoratet svarte ombudsmannen i brev 7. april 2017.
Ombudsmannen fant etter dette å la saken bero med den redegjørelsen og forklaringen som var gitt. Imidlertid vil ombudsmannen følge utviklingen videre, i første omgang gjennom klagesakene og telefonhenvendelsene ombudsmannen får.

Se også sak 2015/2817

Ved avslutningen av saken uttalte ombudsmannen:

«Siden 1. september 2016 har Nav Arbeid og ytelser behandlet internasjonale saker. Denne omorganiseringen medførte at en områdedirektør har ansvaret for både nasjonale og internasjonale saker på et stønadsområde.

På sykepengeområdet har antall søknader og antall klager til behandling sunket fra november 2015 til mars 2017. Forventet saksbehandlingstid på førstegangssøknader i internasjonale saker er på nav.no per i dag opplyst å være ni uker. Selv om tallene direktoratet oversendte for mars 2017 viser at flere brukere opplever betydelig lenger saksbehandlingstid på sykepengesøknaden sin enn ni uker, er det færre som opplever lenger saksbehandlingstid enn tre måneder i mars 2017 enn i november 2015. Ombudsmannen har merket seg rutinen Nav har utarbeidet for saksbehandling av sykepengesaker der det er en konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og at Nav ikke har store restanser på dette området.

For saker om uføretrygd der søker er bosatt i utlandet, viser Arbeids- og velferdsdirektoratets oversikt at det totale antallet ubehandlede saker kun har sunket med 90 i perioden november 2015 til mars 2017. Imidlertid har antall saker fra årene 2011 til 2014 blitt betydelig redusert. Ombudsmannen har likevel merket seg at Nav per mars 2017 hadde 537 ubehandlede søknader om uføretrygd fra 2015 og bakover i tid. Det forutsettes at direktoratet påser at Nav Arbeid og ytelser arbeider med å få ferdigbehandlet disse sakene uten ugrunnet opphold, jf. folketrygdloven § 21-10 første ledd.

Ombudsmannen mottar jevnlig klager på saksbehandlingstiden i uføretrygdsaker bosatt utland der saksbehandlingstiden er svært lang og også lenger enn de 18 månedene som er forventet saksbehandlingstid på slike søknader jf. nav.no. Oppgitt forventet saksbehandlingstid for uføresøknader der brukeren bor i Norge er betydelig kortere, i enkelte deler av landet ned til fire måneder. Ombudsmannen har forståelse for at internasjonale saker kan trekke ut i tid fordi det må samarbeides med utenlandske trygdemyndigheter og fordrer behandling av omfattende medisinsk dokumentasjon på fremmede språk. Det er likevel grunn til igjen å påpeke at Nav kontinuerlig må arbeide med å ferdigbehandle de internasjonale sakene uten ugrunnet opphold.

Direktoratet opplyser at restansesituasjonen for denne sakstypen også fremover vil kunne være utfordrende. Ombudsmannen har merket seg dette, men oppfatter svaret hit slik at det er en målsetting at omorganiseringen etter noe tid vil føre til kortere saksbehandlingstid på området.

I undersøkelsen 6. februar 2017 stilte ombudsmannen spørsmål om hvorfor det ikke publiseres forventet saksbehandlingstid for uføretrygdsaker der brukeren bor i utlandet og i klagesaker. Det er gledelig at direktoratet også så at det burde publiseres forventet saksbehandlingstid innenfor disse områdene, og at det ble igangsatt arbeid for å få dette til. Ombudsmannen har merket seg at Nav nå publiserer informasjon om forventet saksbehandlingstid i uføretrygdsakene bosatt utland, men at det fortsatt ikke publiseres forventet saksbehandlingstid i klagesakene. Direktoratet opplyste at det tidligere har vist seg komplisert å publisere generell oversikt over saksbehandlingstid i klagesaker som blir forståelig for brukerne, og at det derfor kun er gitt konkrete opplysninger om dette til brukerne i den enkelte sak. I tillegg har Nav Kontaktsenter hatt oversikt over forventede saksbehandlingstider, slik at de kan veilede over telefon ved forespørsel.

Det er uklart om det er stor forskjell i forventet saksbehandlingstid i forberedelsen av klagen ved Nav Arbeid og ytelser alt etter om saken er nasjonal eller internasjonal, men ombudsmannen har merket seg at direktoratet har opplyst at forventet saksbehandlingstid i Nav Klageinstans er den samme uavhengig av om saken er nasjonal eller internasjonal. Forklaringen på manglende publisering av forventet saksbehandlingstid i klagesaker (både nasjonale og internasjonale) tas til etterretning her, og det er ikke funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med denne delen av undersøkelsen nå.

Ombudsmannen har merket seg at Nav har en egen rutine om orientering om forsinkelser i saksbehandlingen, og at det skal skjerpes inn at dette gjøres også i foreldrepenge- og bidragssaker.

Det er positivt at Nav i løpet av 2017 setter inn ekstraressurser innen pensjons- og familieområdet i internasjonale saker for å redusere restansene ytterligere.

Ombudsmannen takker for orienteringen om saksbehandlingstiden i internasjonale saker, og lar saken nå bero med den redegjørelsen og forklaringen som er gitt. Imidlertid vil ombudsmannen følge utviklingen videre, i første omgang gjennom klagesakene og telefonhenvendelsene ombudsmannen får.»