Skatt nords rutiner for oppfølging av klager på ligning mv

Saken gjaldt Skatt nords oppfølging av to forskjellige klager fra en og samme skattyter. Den ene klagen gjaldt ligningen for 2008, den andre ligningen for 2009.

Skatt nord erkjente at skattekontorets oppfølging hadde sviktet i begge disse klagesakene, og forsikret at kontorets rutiner for registrering og oppfølging av klagesaker nå skulle gjennomgås og skjerpes. Ombudsmannen fant derfor å kunne la saken bero med den forklaring og beklagelse som var gitt.
 

A ba om ombudsmannens hjelp til å få svar fra Skatt nord både på hennes klage til skatteklagenemnda på skattekontorets vedtak vedrørende ligningen for inntektsåret 2008 og på hennes klage på den ordinære ligningen for 2009. Selv hadde hun i begge sakene forgjeves purret skriftlig på svar fra skattekontoret.

I brevet herfra der As klage ble tatt opp med Skatt nord sto det i hovedsak:

«1. Av Skatt nords foreløpige svar 5. januar 2011 på As klage 18. november 2010 på ligningen for 2009 fremgår at hun ville få et nytt brev hvis ikke klagen kunne behandles innen tre måneder etter utløpet av klagefristen. Til tross for skriftlige purringer 4. april 2011, 22. juni 2011 og 29. august 2011 har A angivelig fortsatt ikke hørt noe mer fra Skatteetaten vedrørende hennes klage på ligningen for 2009. Skatt nord bes om å redegjøre for årsaken til dette.

2. Ifølge saksfremstillingen i brevet 11. oktober 2011 har A ikke en gang mottatt noe foreløpig svar fra Skatt Nord på hennes klage 28. mars 2011 på skattekontorets vedtak 10. mars 2011. Skatt Nord bes også om å kommentere dette. Det bes også redegjort for hvilke rutiner skattekontoret har for å følge opp at skattyter faktisk får foreløpig svar i klagesaker. Er det skattekontorets syn at det ikke er nødvendig å gi foreløpig svar i klagesaker fordi forvaltningsloven ikke gjelder i ligningssaker?

3. Det bes opplyst når As klage på ligningen for 2008 vil bli behandlet av skatteklagenemnda. Videre bes opplyst når skattekontoret vil realitetsbehandle hennes klage på ligningen for 2009.»

Skatt nord svarte slik:

«Pkt. 1
Skattekontoret har tilskrevet skattyter i brev av 17.10.2011 og avventer en evt. tilbakemelding fra skattyter i saken før endelig avgjørelse foreligger. Årsaken til at skattyter ikke har fått tilbakemelding på sine brev når det gjelder likningen for 2009, er en beklagelig svikt herfra. Skattyter skal ha opplysninger
om forventet saksbehandlingstid og dersom saken ikke kan behandles innen forventet tid, skal skattyter ha ytterligere beskjed om dette.

Vedtak i klagen for inntektsåret 2009 vil foreligge innen medio november 2011.

Pkt. 2 og 3
Når det gjelder likningen for 2008, er skattyters klage av 28.03.2011 til skatteklagenemnda nå tatt til behandling. Årsaken til at skattyter ikke har fått foreløpig svar når det gjelder nemndsaken, skyldes at klagen ble registret feil inn.

Dette er svært beklagelig og skattekontoret vil gjennomgå sine rutiner slik at feil av denne art unngås for fremtiden. Skattekontorets rutiner for nemndssaker er at skattyter ved klage til skatteklagenemnda skal ha et foreløpig svar innen tre uker etter at klagen er mottatt med opplysinger om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden er vanligvis 6 måneder og dersom saken av ulike årsaker drar ytterligere ut i tid, skal skattyter ha beskjed om dette ved et nytt brev.

Skattekontoret forbereder saken for nemnda og skattekontorets forslag til vedtak forventes sendt skattyter til uttalelse i løpet av inneværende uke. Saken for nemnda berammes herfra så snart skattyters tilbakemelding foreligger.

Det er skattemyndighetenes syn at god forvaltningsskikk skal følges og at det skal gis foreløpig svar i likningssaker. Skattekontoret finner det svært beklagelig at dette ikke er fulgt i angjeldende saker og vil på denne bakgrunn gjennomgå og skjerpe rutinene i forhold til dette.»

Ved avslutningen av saken uttalte jeg:

«I brevet hit har Skatt nord erkjent og sterkt beklaget svikt i skattekontorets behandling både av As klage på vedtaket 10. mars 2011 vedrørende inntektsåret 2008 og hennes klage på den ordinære ligningen for 2009. Denne beklagelsen er på sin plass. Det er som kjent ikke første gang i 2011 at A med god grunn har klaget til ombudsmannen over ikke å få svar på sine henvendelser til Skatt nord, jf. brevet herfra til skattekontoret 8. mars 2011. As klage den gang gjaldt at skattekontoret ultimo februar 2011 fortsatt ikke hadde gitt henne noen tilbakemelding på hennes klage 19. oktober 2009 på den ordinære ligningen for 2008.

Skatt nords forklaring i brevet hit 3. november 2011 på hvorfor ikke noen av As tre skriftlige purringer våren, sommeren og høsten 2011 på å få behandlet hennes klage på ligningen for 2009 ble besvart, var at dette skyldes «en beklagelig svikt herfra». Grunnen til at A ikke en gang fikk foreløpig svar på sin klage til skatteklagenemnda på ligningen for 2008 er ifølge skattekontoret at «klagen ble registrert feil inn». Når disse feilene som har skjedd i de aktuelle sakene til A vurderes samlet og i den naturlige sammenheng de hører hjemme, synes det lite tvilsomt at Skatt nords saksbehandlingsrutiner må ha alvorlige mangler for så vidt gjelder å kvalitetssikre at skatteetatens ordinære retningslinjer for utsendelse av foreløpige svar og eventuelle forsinkelsesmeldinger, samt å gi tilbakemelding på skattyters purringer faktisk blir fulgt i den enkelte sak. Det er kritikkverdig.

På bakgrunn av skattekontorets forsikring om at disse rutinene nå vil bli gjennomgått og skjerpet, finner jeg likevel å kunne la denne saken bero med den forklaring og beklagelse som Skatt nord har gitt i brevet 3. november 2011, jf. ombudsmannsloven § 10 fjerde ledd. Jeg forutsetter at Skatt nord vil prioritere dette arbeidet, og ber også om å bli underrettet om resultatet av denne gjennomgangen når arbeidet er ferdig.»