• Forside
  • Uttalelser
  • Skattekontorets veiledningsplikt ved pensjonisters forespørsler om skattemessig emigrasjon m.m.

Skattekontorets veiledningsplikt ved pensjonisters forespørsler om skattemessig emigrasjon m.m.

Saken gjelder Skatt vests veiledningspraksis overfor pensjonister som ber om veiledning om skattemessige konsekvenser av å flytte ut av landet. Det sentrale spørsmål var om skattekontorets praksis oppfyller veiledningsplikten etter ligningsloven § 3-1 og kravene til god forvaltningsskikk.

Ombudsmannen påpekte at dersom arbeidssituasjonen gjør det vanskelig å gi et fullt ut dekkende svar på en slik forespørsel, må Skatt vest gjøre tydelig oppmerksom på de begrensningene veiledningen har.

Undersøkelsene herfra

I brev herfra 6. august 2015 ble Skatt vest bedt om å gi en redegjørelse, på generelt grunnlag, for hvilke rutiner skattekontoret har for å informere pensjonister som ber om veiledning i skattemessige spørsmål knyttet til utflytting fra Norge. Det ble bedt opplyst hvilken informasjon som gis på grunnlag av slike forespørsler, utover å opplyse om vilkårene for skattemessig emigrasjon i skatteloven § 2-1 tredje ledd. Videre ble det bedt opplyst om Skatt vest av eget tiltak gir informasjon om relevante bestemmelser i aktuell skatteavtale, herunder om hva som skal til for eventuelt å unngå dobbeltbeskatning av skattyters pensjon utbetalt fra Norge. I tillegg ble det bedt opplyst om skattekontoret opplever spesielle utfordringer med å gi veiledning i denne typen skattespørsmål.

I svarbrev 4. september 2015 opplyste Skatt vest at kontoret ikke har noen skriftlig rutine for veiledning til pensjonister som ber om informasjon om slike skattemessige spørsmål. Ved forespørsel gis informasjon om vilkårene for skattemessig emigrasjon fra Norge, og om hva som skal til for å unngå dobbeltbeskatning av skattyters pensjon eller øvrige inntekt og formue i Norge. I tillegg gis de informasjon om aktuelle bestemmelser i skatteavtalen med tilflytningslandet. Standardskriv brukes ikke «fordi vi ønsker at skattyter skal finne opplysninger via våre elektroniske kanaler». Skattekontoret henviser ofte til relevant informasjon på www.skatteetaten.no, og gjør oppmerksom på informasjonen på portalen www.nordisketax.net ved flytting innen Norden.

Ombudsmannens syn på saken

Ligningsloven § 3-1 lyder:

«Skattekontoret skal på forespørsel gi veiledning om utfylling av skjemaer som gjelder ligningen. Når arbeidssituasjonen tillater det, skal skattekontoret dessuten gi veiledning om lover, forskrifter og vanlig praksis som har betydning for de rettigheter og plikter vedkommende har, og om mulig peke på forhold som særlig kan ha betydning.»

Under forutsetning av at Skatt vests redegjørelse er fullt ut dekkende for den veiledning som faktisk gis, kan ombudsmannen langt på vei ta brevet 4. september 2015 til etterretning.

Henvendelser hit viser imidlertid at det ikke er uvanlig at pensjonistskattytere opplever Skatt vests veiledning om relevant regelverk knyttet til skattemessig utflytting fra Norge som mangelfull eller ufullstendig, og i noen tilfeller direkte feil. Ombudsmannen har også mottatt lignende klager på de andre skattekontorenes veiledningspraksis overfor pensjonister. Et klagegrunnlag som synes å gå igjen, er at det kun er gitt tilfredsstillende informasjon om vilkårene for skattemessig emigrasjon, men mangelfull og/eller feilaktig informasjon om klagers skatteplikt til Norge etter utflytting. Det hender også at skattyter på forespørsel har opplevd å få informasjon om nærmere bestemte skatteregler i landet vedkommende skal flytte til, men at den gitte informasjonen senere viser seg å være feilaktig.

Etter ordlyden i § 3-1 er skattekontorets veiledningsplikt «om lover, forskrifter og vanlig praksis som har betydning for de rettigheter og plikter vedkommende har» betinget av at «arbeidssituasjonen tillater det». Henvendelsene hit gir likevel inntrykk av at det knapt forekommer at forespørsler fra personlige skattytere om veiledning i konkrete skattespørsmål blir avvist under henvisning til skattekontorets arbeidssituasjon. Dette er i tråd med god forvaltningsskikk, som tilsier at myndighetene strekker seg langt. Klager hit gir likevel grunn til å påpeke det selvfølgelige at den informasjon og veiledning som faktisk gis, både må være korrekt så langt den rekker, og forståelig for den som spør, uavhengig av arbeidspresset ved skattekontoret der og da. Kravene til god forvaltningsskikk forutsetter også at skattekontoret prioriterer tidsbruken riktig i utøvelsen av veiledningsvirksomheten. Desto mer kompliserte regler, desto større behov vil skattyter normalt ha for grundig veiledning.

I brevet hit 4. september 2015 påpekte Skatt vest at det kan være en utfordring at regelverket og skatteavtalene er kompliserte, og ikke så lett å forstå for den enkelte skattyter. Ombudsmannen er enig i det. Det stilles derfor i utgangspunktet relativt store krav til skattekontorenes veiledningsvirksomhet på dette området, jf. ovenfor. På denne bakgrunn er det forståelig hvis kapasitetshensyn kan gjøre at veiledningen som gis enkelte ganger må begrenses noe, slik at konkrete forespørsel ikke kan besvares med en fullstendig redegjørelse for relevante regelverk. Da er det viktig at skattyter gjøres uttrykkelig oppmerksom på at den gitte veiledningen ikke er en fullstendig redegjørelse for reglene som vil være relevante for hans eller hennes skatteplikt etter utflytting. Det er også viktig å gjøre det helt klart for skattyter at et veiledende standpunkt fra skattekontoret ikke er en bindende forhåndsuttalelse. Ombudsmannen understreker dette fordi særlig pensjonistskattytere ofte synes å oppfatte den veiledning som er innhentet fra skattekontoret nærmest som en bindende forhåndsuttalelse om hans eller hennes skattegrunnlag og skatteplikt til Norge, noen ganger også i det aktuelle andre landet etter utflytting.

Ombudsmannen er kjent med at mye relevant informasjon om de skattemessige konsekvensene av utflytting fra Norge finnes på www.skatteetaten.no og, for flytting innen Norden, på portalen www.nordisketax.net. Inntrykket her er at mange av dem denne generelle informasjonen er ment for, finner den vanskelig tilgjengelig både teknisk og innholdsmessig. Den generelle informasjonen på Skatteetatens hjemmeside og i skattefaglige portaler kan ikke erstatte skattekontorets plikt til å gi veiledning på forespørsel. Denne typen informasjonsvirksomhet er et hensiktsmessig supplement til den veiledning skattyter rettmessig må kunne forvente å få fra skattekontoret, men ikke mer enn det.

Ombudsmannen ber om at Skatt vest for fremtiden innretter veiledningsvirksomheten overfor pensjonister som har flyttet ut/vurderer å flytte ut av landet i tråd med synspunktene og bemerkningene som fremgår ovenfor.