Tilsetting av to interne lærere – saksbehandling

En kommune lyste ut to vikarstillinger som lærere. Kun to interne søkere ved skolen ble innkalt til intervju. Kommunen erkjente overfor ombudsmannen at tilsettingsprosessen kunne vært håndtert bedre. Ombudsmannen uttalte at saksbehandlingen ga grunnlag for kritikk. 

En lærer klaget tilsettingen av to lærervikarer ved en skole inn for ombudsmannen. Han hadde også bemerkninger til skolens håndtering av hans krav om innsyn i tilsettingssakens dokumenter. Ved innhenting av sakens dokumenter fra skolen, ble det oversendt en nærmere redegjørelse for enkelte sider av tilsettingsprosessen. Blant annet ble det opplyst at det hadde skjedd endringer i de økonomiske rammene som hadde hatt konsekvenser for tilsettingene. Det ble også opplyst at klageren hadde vært invitert til et møte for å få informasjon om tilsettingene, og at han nå ville få oversendt dokumentene han hadde etterspurt.

Av sakens dokumenter fremgikk det at de eneste som hadde vært på intervju var to interne søkere som ble senere ble tilsatt i stillingene. Den ene stillingen, som opprinnelig var utlyst som en «gymnastikklærer» stilling, var senere blitt endret fordi det var ekstra behov for ressurser for en elev med spesielle behov. Ingen eksterne søkere ble innkalt til intervju.

Det ble funnet grunn til å be kommunen redegjøre ytterligere for tilsettingen. Kommunen ble spesielt bedt om å redegjøre for utlysningsteksten, betydningen av at det hadde skjedd en endring i den økonomiske situasjonen underveis i tilsettingsprosessen og gjennomføringen av intervju. Det ble bedt om kommunens syn på om saksbehandlingen i dette tilfellet hadde sikret at tilsettingene var skjedd i tråd med kvalifikasjonsprinsippet.

I kommunens svar ble det erkjent at det var flere forhold ved tilsettingsprosessen som «kunne vært håndtert annerledes og bedre». Dette gjaldt både utforminen av utlysningsteksten, hvordan tilsettingsprosessen burde vært endret i tråd med at det dukket opp andre behov og at flere eksterne søkere burde vært innkalt til intervju. Avslutningsvis ble kommunens praktisering av offentlighetsloven kommentert, og det ble vist til at man ikke kan sette vilkår om samtale/gjennomgang av dokumenter det ønskes innsyn i, for å imøtekomme innsynskravet. Det ble også opplyst at kommunen ville gjennomføre obligatorisk internopplæring i offentlighetsloven i januar/februar 2013.

Ved avslutningen av saken uttalte jeg bl.a.:

«Det er viktig med ryddige prosesser for å sikre tillit til forvaltningens avgjørelser. Saksbehandlingsreglene er utformet for å bidra til at avgjørelser tas på forsvarlig og uhildet grunnlag. Kommunens erkjennelse av «rektor burde ha håndtert saken annerledes», er på sin plass. Tilsettingene og saksbehandlingen gir grunnlag for kritikk.

Kommunen må påse at nødvendige endringer eller presiseringer i rutinene for tilsettinger gjennomføres og gjøres kjent for de relevante tilsettingsmyndighetene slik at liknende feil unngås ved framtidige tilsettinger i kommunen.»