• Forside
  • Uttalelser
  • Underretning om klageadgang og klagefrist ved utskriving av eiendomsskatt

Underretning om klageadgang og klagefrist ved utskriving av eiendomsskatt

Saken gjelder Porsanger kommunes underretning om klageadgang og klagefrist ved utskriving av eiendomsskatt.

Ombudsmannen er kommet til at Porsanger kommunes praksis med å underrette om klageadgang og klagefrist på eiendomsskattevedtak ved kunngjøring i lokalavisene, neppe vil oppfylle kravene til underretning om vedtak som stilles i forvaltningsloven § 27 tredje ledd. Informasjon om blant annet klageadgang og klagefrist må etter ombudsmannens syn fremgå av den enkelte eiendomsskatteseddel, for at underretningen om vedtaket skal oppfylle kravene som stilles i forvaltningsloven § 27 tredje ledd.

Uttalelse

Sakens bakgrunn

A mottok eiendomsskatteseddel fra Porsanger kommune 25. februar 2015, om innkreving av eiendomsskatt for gjeterhytte som benyttes i reindrift. Vedtaket om eiendomsskatt ble påklaget da A mottok første faktura i mai 2015. Klagen ble avvist av kommunen, under henvisning til at klagefristen var utløpt.

Undersøkelsene herfra

Porsanger kommune ble i brev herfra 31. august 2015 bedt om å klargjøre om eiendomsskatteseddelen sendt til A ga opplysninger om klageadgang eller klagefrist. Dersom A ikke var blitt underrettet om klageadgang og klagefrist, ble Porsanger kommune bedt om å redegjøre for om kommunen mener forvaltningsloven § 27 ikke kommer til anvendelse i eiendomsskattesaker, og eventuelt for hvorfor kommunen ikke ga underretning til A i samsvar med forvaltningsloven § 27. I tillegg ble kommunen bedt om å opplyse om eiendomsskatteseddelen sendt til A er representativ for kommunens underretning om eiendomsskattevedtak i andre saker.

I svarbrev 23. november 2015 opplyste Porsanger kommune at skatteseddelen sendt til A er representativ for kommunens underretning om eiendomsskattevedtak. Videre ble det opplyst at kommunen har informert om utskrivningen av eiendomsskatt, klageadgang og klagefrist gjennom annonsering i to lokalaviser, som er allment lest både i kommunen og fylket. Porsanger kommune ga imidlertid ikke sitt syn på om forvaltningsloven § 27 kommer til anvendelse i saker om eiendomsskatt, eller om underretning ved annonsering i lokalavisene samsvarer med kravene som stilles i forvaltningsloven § 27.

Ombudsmannens syn på saken

Reglene i forvaltningsloven kommer til anvendelse ved behandlingen av saker om eiendomsskatt, med unntak av enkelte bestemmelser, jf. eigedomsskattelova § 29. Forvaltningsloven ble gjort gjeldende for behandlingen av eiendomsskattesaker fra og med 1. januar 2013.

I eigedomsskattelova § 19 er det gitt enkelte særregler om klagerett på eiendomsskattevedtak. Reglene i eigedomsskattelova § 19 jf. § 14 om å inngi klage senest innen 6 uker etter kunngjøring om at skattelisten er lagt ut eller skatteseddel er sendt, kan anføres å innebære en særregulering som går foran den alminnelige regelen i forvaltningsloven § 27. Argumentet forsterkes av at utskriving av eiendomsskatt er utpreget masseforvaltning. Forvaltningsloven § 27 regulerer imidlertid på en tydelig måte hvordan partene skal underrettes om vedtak, og hvilke opplysninger slik underretning skal inneholde. Den omfatter flere opplysninger enn retten til å klage. Bestemmelsen i forvaltningsloven § 27 er ikke unntatt fra å gjelde i eiendomsskattesaker, jf. eigedomsskattelova § 29 annet til femte ledd. Forvaltningsloven § 27 tredje ledd første punktum lyder slik:

«I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens dokumenter.»

Porsanger kommunes praksis med å underrette om klageadgang og klagefrist på eiendomsskattevedtak ved kunngjøring i lokalavisene, vil etter ombudsmannens syn neppe oppfylle kravene til underretning om vedtak som stilles i forvaltningsloven § 27 tredje ledd. Bestemmelsen krever at det «i underretningen» gis opplysninger om blant annet klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage. Referansen til «i underretningen» synes å kreve en mer individuell meddelelse enn bare ved kunngjøring i lokalpressen. Følgelig må nevnte informasjon om klagerett fremgå av den enkelte eiendomsskatteseddel.

Ombudsmannen forutsetter at Porsanger kommune endrer utformingen av sine eiendomsskattesedler, slik at informasjon om blant annet klageadgang og klagefrist fremgår av vedtaket om eiendomsskatt.

Saken avsluttes med dette her.