• Forside
  • Uttalelser
  • Undersøkelse av eget tiltak – Regnskapsregisterets varslingpraksis før ileggelse av forsinkelsesgebyr

Undersøkelse av eget tiltak – Regnskapsregisterets varslingpraksis før ileggelse av forsinkelsesgebyr

Ombudsmannen har av eget tiltak, og på generelt grunnlag, undersøkt Regnskapsregisterets varslingspraksis i Altinn før ileggelse av forsinkelsesgebyr ved forsinket innlevering av årsregnskap. Etter ombudsmannens syn er dagens varslingsordning tilfredsstillende.

På bakgrunn av flere enkeltsaker har ombudsmannen av eget tiltak, og på generelt grunnlag, undersøkt Regnskapsregisterets varslingspraksis før ileggelse av forsinkelsesgebyr ved forsinket innlevering av årsregnskap etter regnskapsloven § 8-3 første ledd.

Regnskapsregisterets redegjørelse 23. juni 2017 for registerets varslingspraksis, og de vedlagte teksteksemplene, viser at Regnskapsregisteret i stor utstrekning sender ut påminnelser via Altinn om fristen for innsending av årsregnskap. I påminnelsene gis det informasjon om at forsinkelsesgebyr vil påløpe ved oversittelse av innsendingsfristen, og om størrelsen på eventuelt påløpt forsinkelsesgebyr. Påminnelsene sendes til innsendingspliktige enheter, regnskapsførere og revisorer og til mulige solidaransvarlige for forsinkelsesgebyr.

Regnskapsloven § 8-3 fjerde ledd fastsetter at ileggelse av forsinkelsesgebyr ikke regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det innebærer blant annet at bestemmelsen i forvaltningsloven § 16 om å gi forhåndsvarsel før vedtak treffes, ikke kommer til anvendelse. Ombudsmannen kan heller ikke se at Regnskapsregisteret – ut fra krav til å opptre i samsvar med god forvaltningsskikk – har en plikt til å foreta en mer omfattende varsling enn dagens ordning.

Saken er med dette avsluttet her.