• Forside
 • Uttalelser
 • Undersøkelse av politiets saksbehandling i saker om førerkort og kjøreseddel

Undersøkelse av politiets saksbehandling i saker om førerkort og kjøreseddel

Politiet har flere oppgaver knyttet til tillatelser om førerkort og kjøreseddel. Dersom politiet avdekker at noen kjører ulovlig, vil saken kunne bli etterforsket og gjerningspersonen tiltalt og straffet med bøter, fengsel og/eller tap av rettigheter. I andre sammenhenger kan politiet undersøke om førerkort- og kjøreseddelinnehavere fyller vilkårene for å ha førerett. Dersom vilkårene ikke er oppfylt eller det er mistanke om det, kan politiet fatte vedtak som begrenser eller tilbakekaller føreretten. Dette er en forvaltningsmessig behandling i motsetning til straffesakssporet.
Forskjellen kan illustreres ved spørsmålet om edruelighet, som er et sentralt vilkår for å ha førerett. Kjøring i påvirket tilstand er et straffbart forhold, som behandles etter reglene for straffesaker og kan ende med behandling i domstolene og dom om blant annet inndragning av førerkortet. Dersom politiet får opplysninger om at en fører generelt sett misbruker rusmidler – altså ikke nødvendigvis i forbindelse med kjøring – kan det føre til en forvaltningssak i politiet og medføre tilbakekall av føreretten.
Ombudsmannen har gjennomført en undersøkelse av politiets behandling av forvaltningssaker om førerkort og kjøreseddel. Undersøkelsen omfatter Politidirektoratets klagesaksbehandling og behandlingen i førsteinstans ved tre ulike politidistrikter av saker om førerkort og kjøreseddel i året 2014. Til sammen har ombudsmannen undersøkt 213 saker behandlet av politidistriktene og 546 saker i Politidirektoratet.

Oppfølging

Rapporten er i hovedsak delt inn i to hovedbolker – i tillegg til de innledende kapitlene og avslutningen. Første hovedbolk er i kapittel 4, der det gis en samlet gjennomgang av de tre politidistriktenes saksbehandling. Andre hovedbolk finnes i kapittel 5, der Politidirektoratets saksbehandling i klagesaker gjennomgås.

Undersøkelsen viser at forvaltningslovens krav til saksbehandling ikke fullt ut ble ivaretatt ved politiets behandling av saker om førerett og kjøreseddel i 2014. De manglene ombudsmannen har pekt på, knytter seg dels til formelle krav som plikten til å orientere om behandlingstiden og hva et vedtak skal inneholde av informasjon og om begrunnelsen fremstår tilstrekkelig. Dels knytter kritikken seg til om vedtak har hjemmel i lov.

Ombudsmannens inntrykk etter undersøkelsen er at forvaltningsoppgavene i politiet nå får større oppmerksomhet og at distriktene tilstreber en god og effektiv behandling av førerkortsakene. Distriktene og direktoratet har vært positive til ombudsmannens undersøkelse, og tilbakemeldingene etter de foreløpige rapportertene er fra samtlige tjenestesteder at flere rutiner og standardmaler vil bli endret for å sørge for at fremtidige vedtak overholder forvaltningslovens krav.

Funn ved undersøkelsen som ombudsmannen mener er fulgt opp, omfatter i hovedsak:

 • Undersøkelsen viste at søkere/klagere i liten grad ble holdt orientert om sakens fremdrift, noe både politidistriktene og politidirektoratet nå har endret rutiner for.
 • Plikten til å gi informasjon om rettigheter ved enkeltvedtak ble i varierende grad ivaretatt, og er nå rettet opp i ved endring av maler.
 • Rutiner for å gi informasjon om adgangen til å få dekket sakskostnader ved omgjøring av vedtak, er innført.
 • Undersøkelsen viste svakheter ved begrunnelsen, blant annet i vedtak om tilbakekall av førerett ved manglende edruelighet. Politidirektoratet har nå lagt om praksis for hvordan disse vedtakene begrunnes.
 • Nærmere retningslinjer om tilbakekall av førerett grunnet vandel vil bli gitt i ny håndhevingsinstruks, noe som igjen vil bedre distriktenes kjennskap til reglene som gjelder i vandelssakene

Denne positive oppfølgingen medfører at rutiner og praksis i politiet nå legger bedre til rette for at forvaltningslovens krav til saksbehandlingen vil bli ivaretatt. Ombudsmannen mener likevel at det fortsatt er rom for forbedringer, og har i rapporten gitt enkelte anbefalinger om forbedringer:

 • Vedtakenes begrunnelser kan generelt bli bedre – både i distriktene og ved direktoratets klagesaksbehandling.
 • Distriktene bør bli mer bevisst på presis regelhenvisning, og direktoratet bør som overordnet organ gi tilbakemelding ved eventuell upresis praksis.
 • Politidirektoratet må være bevisste på å formulere anmodninger om pålegg til distriktet om nærmere undersøkelser tydelig, slik at det ikke oppstår tvil om hvilken status saken har.
 • Spørsmålet om utvikling av et bedre saksbehandlingsverktøy med mulighet for noen automatiserte løsninger er også tatt opp, og ombudsmannen mener det er fornuftig med en overordnet gjennomgang av rutinene for behandling av slike saker.

I undersøkelsen har ombudsmannen tatt opp ulike rettslige problemstillinger med Politidirektoratet. Etter ombudsmannens gjennomgang gjenstår det enkelte rettslige problemstillinger som trenger nærmere avklaring:

 • Behandlingen av saker om tilbakekall av førerett der helsekravene ikke er oppfylt, spesielt den todelte ansvarsmodellen mellom politiet og helsemyndighetene, bør gjennomgås, både ut fra ressurshensyn og ut fra et rettssikkerhetsperspektiv. Systemet er dessuten vanskelig å få tak i for de involverte.
 • Hjemmelen for å tilbakekalle kjøreseddel når helsekravene ikke lenger er oppfylt, er uklar.
 • Spørsmålet om vilkår og praksis ved søknader om gjenerverv av førerkort etter utmålt tapstid ilagt ved dom eller forelegg.
 • Spørsmålet om politiet kan unnlate å gi forhåndsvarsel før det gis pålegg om ny førerprøve eller helseundersøkelse.
 • Ombudsmannen har også stilt spørsmål ved om adgangen til å søke om forkortet tapstid etter dom/forelegg har noen realitet.

Politidirektoratet er bedt om å følge opp disse rettslige problemstillingene. I tillegg er rapporten oversendt Samferdselsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Som ansvarlig for vegtrafikkloven, er Samferdselsdepartementet særlig bedt om å vurdere behovet for regelendringer for saker knyttet til førerkort- eller kjøreseddelinnehaverens helsetilstand.

Les hele undersøkelsen som pdf her.

 

 

 

 

 

 

Forvaltningens oppfølging

I tilbakemeldingen til ombudsmannen skrev både Politidirektoratet og Samferdselsdepartementet at de er enige i at det er uheldig med den todelte ansvarsmodellen i saker om tilbakekall av førerett, der helsekravene ikke er oppfylt. Det er i gang et samarbeidsprosjekt, «Vilkår for førerett», mellom Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Vegdirektoratet om blant annet en fremtidig organisering av området helse og førerett. Samferdselsdepartementet vil også ta opp saken med Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Politidirektoratet orienterte også om oppfølgingen av øvrige rettslige problemstillinger, hvorav noe allerede er gjennomført ved brev fra direktoratet til politidistriktene.

Les Politidirektoratets oppfølging av rapporten her

Les Politidirektoratets brev til alle politidistrikt her

Les Samferdselsdepartementets oppfølging av rapporten her

Les Samferdselsdepartementets vurderinger her