Utskriving av eiendomsskatt i Vågsøy kommune

På bakgrunn av en artikkel i media som reiste spørsmål om eiendomsskatten var utskrevet rettidig i Vågsøy kommune, ble saken undersøkt nærmere av eget tiltak. Ombudsmannen fant å kunne la saken bero med den forklaring og de redegjørelser som ble gitt av kommunen.

På bakgrunn av en artikkel publisert 3. august 2009 på NRKs nettsider, som reiste spørsmål om eiendomsskatten var utskrevet rettidig i Vågsøy kommune, ble det funnet grunn til av eget tiltak å undersøke saken noe nærmere. De foreløpige undersøkelsene herfra viste at det i brosjyren «Informasjon om taksering for eiendomsskatt, Vågsøy kommune 18. mai 2009», under overskriften «Nå takseres eiendommen din», fremgikk at eiendommene skulle besiktiges i løpet av mai/juni 2009 og at takst og beregnet eiendomsskatt skulle legges ut til offentlig ettersyn i juli 2009.

Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt i en kommune «må alminnelig taksering, herunder dog ikke mulige overtakster, være avsluttet innen utgangen av juni i det år skatt etter takstverdien første gang skal svares», se lov 4. mars 1960 om tillegg til skattelover for landet og for byene av 18. august 1911, I § 2, jf. eiendomsskatteloven 6. juni 1975 § 33 annet ledd. Dersom det er utskrevet eiendomsskatt tidligere i kommunen, skal skatten «så langt råd er vera utskriven før 1. mars i skatteåret», jf. eiendomsskatteloven § 14.

I brev herfra ble Vågsøy kommune bedt om å opplyse hvorvidt kommunen hadde hatt eiendomsskatt på enkelte eiendommer også før 2009. Kommunen ble også bedt om å opplyse når den alminnelige takseringen faktisk ble avsluttet. For det tilfellet at kommunen ikke hadde hatt eiendomsskatt på noen eiendommer tidligere, og takseringen ble avsluttet etter utgangen av juni 2009, ble kommunen bedt om å redegjøre for grunnen til det.

I svarbrevet opplyste Vågsøy kommune at det ikke hadde vært utskrevet eiendomsskatt i kommunen før i 2009. Videre opplyste kommunen at «[a]lminnelig taksering var avsluttet, og skatteliste lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside og i servicekontoret den 30. juni 2009».

I mitt avsluttende brev til Vågsøy kommune uttalte jeg:

«Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt i en kommune er det den alminnelige takseringen som må være avsluttet innen utgangen av juni, mens for senere års utskriving av eiendomsskatt må eiendomsskatten så langt råd er være utskrevet før første mars i skatteåret. Vågsøy kommune har fullført takseringen og lagt ut skattelistene til offentlig gjennomsyn innen 30. juni 2009. Ut fra ordlyden i tilleggsloven til byskatteloven § 2, er det da uten betydning at vedtakene er datert noen dager ut i juli måned. Jeg har ikke tatt stilling til om vurderingen blir den samme dersom eiendomsskattevedtakene blir sendt ut flere uker etter 30. juni i skatteåret.

På denne bakgrunn har jeg funnet å kunne la saken bero med den orientering som Vågsøy kommune har gitt, jf. ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr. 8 § 10 fjerde ledd.»