Avsluttende brev om lysthus i strandsonen

Etter flere runder med Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Sivilombudsmannen avsluttet saken om byggetillatelse til et lysthus i strandsonen. 

Se også:

Ombudsmannen har i flere brev anmodet departementet om en ny vurdering av sin beslutning om ikke å omgjøre tillatelsen til å bygge i strandsonen. Departementet har likevel i tre brev konkludert med at de ikke finner grunn til å omgjøre tillatelsen, og ombudsmannen har nå avsluttet saken.

Ombudsmannen fastholder at det er begrunnet tvil om departementet har hatt korrekt rettslig utgangspunkt ved vurderingen av om tillatelsen bør omgjøres. Vi viser særlig til at tillatelsen ble gitt i strid med loven og til hensynene bak byggeforbudet i strandsonen.

Ombudsmannen forutsetter at fremtidige omgjøringsbegjæringer underlegges en konkret vurdering, og at departementet merker seg og tar hensyn til ombudsmannens synspunkter i fremtidige saker.