Bodø fengsel. Foto: Sivilombudet

Bemanningssituasjonen i Bodø fengsel skaper utrygge soningsforhold

Det kommer frem i Sivilombudets rapport etter et besøk til fengselet 20.–22. november 2023. 

Se rapporten her: Besøk til Bodø fengsel

Rapporten viser at bemanningssituasjonen i Bodø fengsel gjør at innsatte sitter mye innelåst på cellen. Det hadde vært en markant økning i rapportert vold mellom innsatte det siste året og lav bemanning så også ut til å bidra til utrygghet hos både innsatte og ansatte.

Innlåsing og manglende dagtilbud skaper uro

I rapporten skriver Sivilombudet at flere av de ansatte i fengselet fortalte om stort arbeidspress og for liten tid til å følge opp innsatte.

– Mangelfull sysselsetting og begrenset dagtilbud skaper uro og frustrasjon i fengselet, sier sivilombud Hanne Harlem.

Mangler i evaluering etter selvmord

I årene 2021–2023 var det fem selvmord og seks selvmordsforsøk i Bodø fengsel. Dette er urovekkende høyt i lys av at fengselet har 56 plasser.

– Vi så blant annet at fengselet ikke alltid satte inn tiltak hvis det ble konstatert selvmordsrisiko, at helseavdelingens kartlegging av selvmordsrisiko var usystematisk, og at helseavdelingen og fengselet ikke samarbeidet godt for å forebygge selvmord, sier Harlem.

– Fengselet må styrke evaluering og læring etter selvmordsforsøk og selvmord, fortsetter Harlem. – Dette er viktig for å forebygge nye selvmord, og av hensyn til innsatte, pårørende og ansatte.

Sivilombudet har en rekke anbefalinger etter besøket, som fengselet må gi en tilbakemelding på hvordan de har fulgt opp innen oktober 2024.

Mangelfull helsekartlegging og risiko for uforsvarlig medisinhåndtering

I rapporten skriver Sivilombudet videre at det var mangler i helsekartleggingen av nyinnsatte og i helsepersonellets oppfølging av isolerte innsatte. Måten medisiner ble oppbevart og utdelt på, medførte risiko for at innsatte ikke fikk medisiner, fikk feil dose eller fikk medisiner de ikke skulle hatt. Fremstillinger til helsetjenester utenfor fengselet kunne bli avlyst på kort varsel på grunn av manglende kapasitet hos fengselet. Likevel førte hverken fengsel eller helseavdeling oversikt over avlyste eller utsatte fremstillinger.

Sivilombudets rapport

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner der mennesker er fratatt friheten. Forebyggingsarbeidet omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Nordland fengsel, avdeling høy sikkerhet Bodø ble etablert i 1940 og har 56 plasser for mannlige innsatte.

Sivilombudets besøksrapport om Bodø fengsel inneholder funn og 33 anbefalinger innenfor følgende områder:

  • Kontakt med omverdenen
  • Dagtilbud
  • Tilgang til luft
  • Trygghet
  • Organisering og samarbeid
  • Kommunikasjon og mangler på tolk
  • Innlåsning, isolasjon og bruk av tvangsmidler
  • Selvskading, selvmordsforsøk og selvmord
  • Kontakt med helsetjenesten, helseoppfølging, helsekartlegging og medisinhåndtering