• Forside
  • Aktuelt
  • Forbedring på BUP Lian etter Sivilombudsmannens besøksrapport

Forbedring på BUP Lian etter Sivilombudsmannens besøksrapport

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte St. Olavs hospital, sengeposter ved BUP Lian, i februar 2020. Rapporten fra besøket ble offentliggjort i september 2020 og institusjonen har svart ombudsmannen.

− Vi har inntrykk av at det har blitt jobbet systematisk og grundig med funn og anbefalinger fra besøksrapporten, skriver sivilombudsmann Hanne Harlem i sitt svar på orienteringen fra BUP Lian.

Sykehuset orienterte i starten av desember 2020 om hvordan rapportens funn og anbefalinger var fulgt opp.

– Sykehuset beskrev en rekke endringer og tiltak som er igangsatt både lokalt og på divisjonsnivå, som ledd i et generelt kvalitetsforbedringsarbeid og for å imøtekomme våre anbefalinger, og det er absolutt positivt, sier Harlem.

– Vi har grunn til å tro at ombudsmannens besøk har ført til en økt bevissthet om rettssikkerhet for barn under 16 år som er innlagt eller mottar behandling mot sin vilje, ved sykehuset, utdyper hun.

– Det er også positivt at det er jobbet med rutiner for at det skal være lettere å fange opp uenighet ved innleggelse, legger hun til.

Sykehuset har beskrevet bedrede rutiner for å ivareta pasientenes rettssikkerhet under innleggelsen, slik som å sikre evalueringssamtaler etter bruk av tvang og skjerming. Sykehuset har også igangsatt et arbeid for å styrke innholdet i behandling som inkluderer skjerming.

Om rapporten

I sin rapport etter besøket hos BUP Lian skrev Sivilombudsmannen at hun var bekymret for rettssikkerheten for barn og ungdommer som var innlagt. Ombudsmannen fant blant annet at barns rett til å bli hørt og til å klage når de er innlagt mot sin vilje ikke var godt nok ivaretatt. Det ble videre beskrevet lite systematikk i arbeidet med å sikre barn og unges medvirkning i egen behandling. Også bruken av tvangsmidler og skjerming under innleggelsen ble omtalt. Som alle rapporter fra besøk under forebyggingsmandatet inneholdt rapporten anbefalinger for å minske risikoen for at mennesker som er fratatt friheten skal bli utsatt for tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Les rapporten og vårt svarbrev her