Foto: Unsplash
  • Forside
  • Aktuelt
  • Foreløpige rapporter om dispensasjonsvedtak i strandsonen oversendt Kragerø, Lindesnes (tidligere Mandal) og Askøy kommuner

Foreløpige rapporter om dispensasjonsvedtak i strandsonen oversendt Kragerø, Lindesnes (tidligere Mandal) og Askøy kommuner

Sivilombudsmannen ba i november 2019 Kragerø og Mandal kommuner og i mars 2020 Askøy kommune om å oversende alle kommunens dispensasjonsvedtak i strandsonen de fire siste årene. Etter en gjennomgang av alle innkomne vedtak har Sivilombudsmannen skrevet foreløpige rapporter som ble oversendt kommunene for kommentarer tirsdag 30. juni 2020.

Se også:

Sivilombudsmannen har etter eget tiltak undersøkt dispensasjonsvedtak i strandsonen i tre kommuner i forskjellige fylker; Kragerø kommune, Mandal kommune og Askøy kommune. Utvelgelsen ble gjort på grunnlag av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om antall dispensasjonssaker i strandsonen, en vurdering av kommunenes størrelser og lokalisering, samt erfaringer fra klagesaksbehandlingen hos Sivilombudsmannen.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at kommunene i Norge årlig treffer et stort antall vedtak om dispensasjon til utbygging i strandsonen. Tall fra SSB viser at det i 2018 ble søkt om tillatelse til 1319 nye bygninger i strandsonen utenom tettsteder. Av disse ble 751 innvilget ved dispensasjon. Dette skjer til tross for at det i forarbeidene til bestemmelsen om byggeforbud i strandsonen ble uttalt at det «skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i områder med stort utbyggingspress.»

– Å få dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen er positivt for den enkelte tiltakshaver. Dersom dispensasjoner gis i strid med plan- og bygningslovens regler, vil det imidlertid kunne utgjøre en urett overfor andre borgere, enten disse er naboer eller inngår i en videre krets, sier sivilombudsmann Hanne Harlem. I sivilombudsmannsloven står det at ombudsmannen skal «søke å sikre​ at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger». Å undersøke hvordan den offentlige forvaltningen utøver sin oppgave der ulike borgeres interesser står mot hverandre, inngår i dette. Der den eventuelle motsetningen står mellom en tiltakshaver og borgernes allmenne interesse, vil det ofte ikke være noen naturlig talsperson for denne interessen i den enkelte sak. Det kan da være ekstra grunn for ombudsmannen til å undersøke praksis i slike saker, slik det er gjort her, utdyper Harlem.

– Vi har gjennomgått alle de tilsendte vedtakene, til sammen 865 vedtak for de tre kommunene i perioden 2016–2019 (Kragerø 563 vedtak, Mandal 181 vedtak og Askøy 121 vedtak). Gjennomgangen har hatt til hensikt å undersøke kommunenes dispensasjonspraksis, og på bakgrunn av dette har vi skrevet foreløpige rapporter om våre funn.

Nå skal kommunene lese rapportene og få mulighet til å kommentere den foreløpige rapporten med eventuelle merknader innen 1. september. Vi tar sikte på at endelige rapporter og konklusjoner foreligger og blir publisert medio september 2020.