Lang saksbehandlingstid i innsynssaker

På bakgrunn av en klagesak har Sivilombudet av eget tiltak besluttet å undersøke Trondheim kommunes saksbehandlingstid i innsynssaker.

Se dokumentene her:

Klagen til Sivilombudet gjaldt manglende behandling av et innsynskrav som var sendt til Trondheim kommune. Ved behandlingen av klagen fikk Sivilombudet i en telefonsamtale opplyst at kommunen hadde svært mange innsynskrav til behandling og at det for tiden var ca. to måneder lang saksbehandlingstid i innsynssakene.

Sivilombudet fant derfor grunn til å stille Trondheim kommune noen spørsmål om saksbehandlingstiden i innsynssaker generelt.

Hva sier loven?

Utgangspunktet er at et innsynskrav skal vurderes konkret og selvstendig av organet som mottar det, og at kravet skal «avgjerast utan ugrunna opphald», jf. offentleglova § 29 første ledd. I Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) side 151 står det at «[d]ette vil seie så snart som praktisk mogeleg».

Sivilombudet har i en rekke tidligere uttalelser lagt til grunn at de fleste innsynskrav bør kunne behandles innen én til tre arbeidsdager, men at det i enkelte tilfeller kan ta lengre tid. Av NOU 2003:30 side 219-220 fremgår det at en saksbehandlingstid som overstiger åtte virkedager normalt vil måtte regnes som uakseptabel lang.

Oppdatering 01.09.21: Undersøkelsen resulterte i en uttalelse fra Sivilombudet 18. august 2021. Les Sivilombudets uttalelse i saken her:

Trondheim kommunes saksbehandlingstid i innsynssaker