• Forside
  • Aktuelt
  • Statsforvalterens rolle i saker om tilsyn med helse- og omsorgstjenesten

Statsforvalterens rolle i saker om tilsyn med helse- og omsorgstjenesten

Sivilombudet har nylig kommet med to uttalelser om statsforvalteres behandling av tilsynsanmodninger.

Sivilombudet får mange henvendelser som gjelder tilsynssaker på helsefeltet. Det kan for eksempel være når et familiemedlem er gått bort, og de pårørende ønsker at statsforvalteren skal undersøke om sykehuset, kommunen eller helsepersonell har gitt forsvarlig helsehjelp.

Når skal statsforvaltere føre tilsyn ved å undersøke selv?

Uttalelsene gjelder særlig forståelsen av bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 a nytt annet ledd, etter lovendringene som trådte i kraft 1. juli 2022. I uttalelsene redegjør Sivilombudet for sitt syn på vilkårene for at statsforvalterne skal følge opp en anmodning om tilsyn med egne undersøkelser og hva som ligger i å «undersøke» forholdet.

Sivilombudet mener at statsforvalteren alltid må vurdere om det er grunn til å anta at det foreligger forhold som er til fare for pasient- og brukersikkerheten ved valg av oppfølging (behandlingsmåte) av en anmodning om tilsyn. Vurderingen skal fremgå av begrunnelsen som gis til den som har anmodet om tilsyn.

Brev til alle statsforvaltere

Sivilombudet har sendt brev til alle landets statsforvaltere, med informasjon om de to nye prinsipielle uttalelsene fra ombudet.

I brevet ber Sivilombudet statsforvalterne merke seg ombudets syn på saksbehandlingskravene i pasient- og brukerrettighetsloven når de skal behandle anmodninger om tilsyn. Sivilombudet har også orientert Statens helsetilsyn og Pasient- og brukerombudene.

Les uttalelsene fra Sivilombudet

Begge sakene handler om dødsfall, der avdødes nærmeste pårørende har henvendt seg til statsforvalteren med ønske om tilsynssak. I begge sakene har statsforvalteren henvist til virksomheten det gjelder for oppfølging.

2023/3571:
Statsforvalterens behandling av tilsynsanmodninger – forståelsen av pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 a annet ledd annet punktum og krav til begrunnelse (Statsforvalteren i Oslo og Viken)

2023/3665:
Statsforvalterens plikt til å vurdere fare for pasient- og brukersikkerheten i saker der privatpersoner anmoder om tilsyn (Statsforvalteren i Møre og Romsdal)